Artikel filtreret på dato: Juni 2019

Knaus udvider sin CUV Boxstar serie med to indretninger med højt tag. Boxstar 600 Street XL og 600 Lifetime XL har nu op til fire sovepladser. CUV er Knaus måden at omtale kassevogne på og det står for “Caravan Utility Vehicle”. Det høje tag giver en følelse af endnu mere plads og rigeligt med højde uanset person størrelse, og takket være store ovenlysvinduer bliver rummet lyse. Den invendige højde er på 2,38 meter og den ydre længde er på 5,99 meter og 2,05 meter i bredden.

Taget har en integreret opbygning i GFK, hvilket betyder at hvis der ønskes montering af klimaanlæg eller satellit antenne kan det integreres i taget. Taget består af en sandwich der er godt isoleret mod både kulde og varme.

Langsgående eller tværgående senge

I camperens bagende har begge Boxstar 600 XL indretninger to af camperens 4 sovepladser. I 600 Lifetime XL er der to langsgående senge, der måler 1,89 x 0,85 cm og 2,00 x 0,85 meter og i 600 Street XL er der en tværgående seng der måler 1,94 x 1,45/1,40 meter. Sengene har komfortable koldskummadrasser, tekstil sidevægspaneler, inddirekte LED-belysning med farveskift og mange opbevaringsrum og skabe med soft-close funktion der sikre et komfort niveau.

De to sovepladser under taget skubbes let til sovestilling med Comfort-Slide teknik. Madrasserne er stablet oven på hinanden i forenden over førerhuset. Når man ligger i sengen er det let at nyde stjernehimlen gennem de to ovenlysvinduer i taget.

Det lille tekøkken er med vask i stål og to brændere i komfuret og placeret i passageriden bag skydedøren.

Det kompakte badeværelse har et sidevindue, et kassette toilet, et brusebad og en håndvask. Opbevaringspladsen er tilstrækkelig takket være lukkede opbevaringsrum og åbne hylder.

Siddegruppen, hvor vendbare forstole indgår, kan også benyttes selv om der er børn der sover. Bordet er sidehængt og er også uden bordben ret stabilt, men det står bedre med bordben, når bordudvidelsen benyttes over mod passagersædet. Så har alle de medrejsende god plads ved bordet.

Kørekomforten er forbedret med Head-Up display der fås i køretøjer fra Knaus i 2020. 600 Street XL leveres med 90 liter køleskab, mens Lifetime leveres med 70 liter køleskab.

Basis køretøj: Fiat Ducato Multijet med 120 hk

Begge de to modeller med højt tag bliver præsenteret på Caravan Salon 2019 i Düsseldorf.

Knaus

 

Udgivet i Autocamper nyheder

Stadig flere og flere fabriksnye autocampere forlader fabrikkerne, men i første kvartal af 2019 i et noget mere behersket antal. Fra januar til marts 2019 står Danmark for den største procentmæssige stigning i Europa med ikke mindre end +36,8 procent, der dog skal ses i forhold til et relativ beskedent antal. Der er en stigning fra 2018 med 117 nye autocampere til 160 nye autocampere i 2018. Set med danske øjne er der de sidste 4-5 år sket en voldsom stigning, da salget af autocampere for hele 2014 udgjorde 130 autocampere og 2015 med 165 nye autocampere. Afgiftnedsættelsen fra 60 procent til 45 procenten for langt de fleste autocampere, har som forventet sat sine spor, og det vil ikke undre hvis salget af nye autocampere når en fordobling i 2019 i forhold til 2017 med 347 nye autocampere, der var det sidste hele år med 60 procent i registreringsafgift. 2018 gav en stigning på +70,6 procent og et antal på 592 nye autocampere.

Anderledes ser det ud i Norge og Sverige, hvor der i Norge ses et fald på -28,2 procent og Sverige med hele -44.2 procent i første kvartal af 2019. I Finland er der en mindre fremgang på +0,3 procent. For første gang sælger Norge flere autocampere i et kvartal end Sverige. Norge solgte 470 nye autocampere og Sverige 450 nye autocampere ifølge European Caravan Federation. Noget af skylden skal ses i at det var nødvendigt at indregistrerer de autocampere der stod på lager og ikke havde Euronorm 6 og typegodkendelserne udløb i februar 2018 for disse køretøjer. Det gav statistiske store stigninger i 2018, selv om køretøjerne reelt ikke var solgt men kun registreret.

Den store motor i Tyskland kom langsomt fra start med et beskedent plus på +0,7 procent. Det har ændret sig, da nyeste tal fra Caravan Industrie Verband Deutschland (CIVD), der oplyser at autocampersalget alene i april 2019 i Tyskland kom op på +39,8 procent. Dermed er den gennesnitlige stigning fra januar til april på 14,8 procent eller 21.733 nye autocampere

Flere lande var i første kvartal i minus og samlet set var Europa i minus med -1,5 procent, hvilket betyder 30.180 nye autocampere mod 30.639 i 2018 i første kvartal. 2018 havde samlet set for Europa et plus på +12,9 procent.

Der er stadig stor afstand til salget af campingvogne, der dog samlet set var i plus med +3,2 procent, hvilket svare til et antal på 18.808 campingvogne mod 18.221 i 2018. I Danmark faldt antallet af solgte fabriksnye campingvogne fra 666 til 647nye campingvogne og det svarer til et mindre fald på -2,7 procent. Også her er der et større fald i Sverige med -19,7 procent og Norge er på niveau med 2018. I Tyskland stiger salget af campingvogne med +9,1 procent.

Kilde: European Caravan Federation

Udgivet i Information

Denne afgift er udtryk for forskelsbehandling, idet den økonomiske byrde i praksis alene påhviler ejere og førere af køretøjer, der er indregistreret i andre medlemsstater.

I 2015 fastsatte Tyskland den retlige ramme med henblik på indførelsen af en afgift for anvendelsen af personbiler på forbundsvejene, herunder motorvejene: »Infrastrukturafgiften«.

Med denne afgift har Tyskland til hensigt delvis at overgå fra en finansieringsordning via skatten til en finansieringsordning, der bygger på princippet om, at »brugeren betaler« og »forureneren betaler«. Provenuet fra denne afgift vil fuldt ud blive anvendt til finansiering af vejinfrastrukturen og afgiftens størrelse vil blive beregnet på grundlag af motorens slagvolume og type samt køretøjets emissionsklasse.

Enhver ejer af et køretøj, der er indregistreret i Tyskland, skal betale infrastrukturafgiften i form af en årlig vignet, som maksimalt koster 130 EUR. For så vidt angår køretøjer, der er indregistreret i udlandet, skal afgiften kun betales (af køretøjets ejer eller fører), såfremt motorvejene benyttes. I denne forbindelse findes der en vignet med gyldighed i ti dage (mellem 2,50 og 25 EUR), en vignet med gyldighed i to måneder (mellem 7 og 50 EUR) og en årlig vignet (maks. 130 EUR)

Danmark støttede Tyskland

Østrig er af den opfattelse, at den samlede virkning af infrastrukturafgiften og fritagelsen for motorkøretøjsafgift for køretøjer, der er indregistreret i Tyskland, samt den måde, hvorpå infrastrukturafgiften er udformet og anvendes, er i strid med EU-retten, herunder med forbuddet mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet.

Med sin dom af dags dato fastslår Domstolen, at infrastrukturafgiften, sammenholdt med den fritagelse for motorkøretøjsafgift, som indrømmes ejere af motorkøretøjer, der er indregistreret i Tyskland, udgør indirekte forskelsbehandling på grundlag af nationalitet og en tilsidesættelse af princippet om de frie varebevægelser og princippet om den frie udveksling af tjenesteydelser.

For så vidt angår forbuddet mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet fastslår Domstolen, at fritagelsen for motorkøretøjsafgift til fordel for ejere af køretøjer, der er indregistreret i Tyskland, bevirker, at der kompenseres for hele den infrastrukturafgift, som disse ejere har betalt, således at den økonomiske byrde som følge af denne afgift reelt alene påhviler ejere og førere af køretøjer, der er indregistreret i andre medlemsstater.

Det er korrekt, at det er muligt for medlemsstaterne at ændre ordningen for finansiering af deres vejinfrastruktur ved at gå fra en ordning med skattefinansiering til en ordning, der finansieres af samtlige brugere, herunder ejere og førere af køretøjer, der er indregistreret i andre medlemsstater, og som anvender denne infrastruktur, med henblik på at disse brugere på rimelig og forholdsmæssig vis bidrager til nævnte finansiering. En sådan ændring skal imidlertid overholde EU-retten, herunder forbuddet mod forskelsbehandling, hvilket ikke er tilfældet i denne sag.

I det foreliggende tilfælde kan det bl.a. ikke tages til følge, når Tyskland gør gældende, at fritagelsen for motorkøretøjsafgift til fordel for ejere af køretøjer, der er indregistreret i denne medlemsstat, afspejler en overgang til en ordning, hvor vejinfrastrukturen finansieres af samtlige brugere i henhold til princippet om, at »brugeren betaler« og »forureneren betaler«.

Da Tyskland ikke har præciseret omfanget af skattebidraget i forbindelse med finansieringen af forbundsinfrastrukturen, har Tyskland således på ingen måde godtgjort, at den kompensation, som indrømmes ejere af køretøjer, der er indregistreret i Tyskland, i form af en fritagelse for motorkøretøjsafgift, der mindst svarer til størrelsen af den infrastrukturafgift, som de har betalt, ikke overstiger nævnte bidrag og således er af passende art.

For så vidt angår ejere af køretøjer, der er indregistreret i Tyskland, skal infrastrukturafgiften desuden betales årligt, og der er ikke mulighed for at vælge en vignet med kortere gyldighed, såfremt denne i højere grad svarer til den pågældende ejers anvendelsesfrekvens af vejene. Sådanne forhold, sammenholdt med fritagelsen for motorkøretøjsafgift, der mindst svarer til det beløb, som er betalt i medfør af infrastrukturafgiften, påviser, at overgangen til en finansieringsordning, der bygger på princippet om, at »brugeren betaler« og »forureneren betaler«, udelukkende omfatter ejere og førere af køretøjer, der er indregistreret i andre medlemsstater, mens princippet om finansiering via skatten fortsat finder anvendelse for ejere af køretøjer, der er indregistreret i Tyskland.

Tyskland har i øvrigt ikke godtgjort, på hvilken måde den konstaterede forskelsbehandling ville kunne begrundes i miljømæssige eller andre hensyn.

Hvad angår de frie varebevægelser fastslår Domstolen, at de omtvistede foranstaltninger kan hindre varer med oprindelse i andre medlemsstater adgang til det tyske marked. Infrastrukturafgiften, som reelt alene pålægges de køretøjer, der transporterer disse varer, kan nemlig øge transportomkostningerne og dermed disse varers pris, hvilket således påvirker deres konkurrenceevne.

Hvad angår den frie udveksling af tjenesteydelser fastslår Domstolen, at de omtvistede foranstaltninger kan hindre leverandører og modtagere af tjenesteydelser, der kommer fra en anden medlemsstat, adgang til det tyske marked. Infrastrukturafgiften kan nemlig som følge af fritagelsen for motorkøretøjsafgift dels øge omkostningerne for de tjenesteydelser, der leveres i Tyskland af disse leverandører, dels øge omkostningerne forbundet med disse modtageres besøg i denne medlemsstat for at modtage en tjenesteydelse dér.

I modsætning til, hvad Østrig har gjort gældende, udtaler Domstolen, at måden, hvorpå infrastrukturafgiften er udformet og anvendes, ikke er udtryk for forskelsbehandling. Der er tale om stikprøvekontroller, et eventuelt forbud mod at køre videre i det pågældende køretøj, efterfølgende opkrævning af infrastrukturafgiften, eventuel bødepålæggelse og betaling af en sikkerhedsstillelse.

Hvorvidt dommen betyder, at afgiften ikke vil blive indført, er endnu uvist.

Den Europæiske Unions Domstol

Udgivet i Information

Turisme Agenturet for Korsika (ATC) begyndte den 12. maj, 2019 sin kampagne mod “Vild Camping” i autocampere. Plakaterne bliver ledsaget af omdeling af en flyers med et enkelt slogan “ På Korsika er kun naturen vild, ikke camping”. Incitamentet fra ATC er klart, at regulere praksis af camping i naturen og begrænse miljøpåvirkningerne. Et mål der må anses for nødvendigt i betragtning af antallet af besøgende autocampere på øen og den adfærd der er hos nogle autocamperne, mener ATC.

“Bivuak” for autocampere

I følge ATC blev Korsika i 2016 besøgt af 28.000 autocampere og 23 % af dem ville have parkeringsområder for autocampere med sanitet, vand og strøm uden for campingpladser. En udmelding der uden tvivl bliver betegnet som sand af franske Le Monde du Camping-Car, men med et lille smil på læben. Især når ATC fastslår at “Camping praksis uden for campingpladserne kan være skadelige” Korsika har 150 campingpladser, men parkeringspladser med faciliteter, der er uafhængige af disse campingpladser er yderst sjældne. Den øverste ledelse for ATC siger at der i 2019 indkaldes til behandling af de private og offentlige ansøgninger til projekter, og at der i øjeblikket er indløbet 35 ansøgninger.

Turisme Agenturet for Korsika (ATC) ønsker at gøre opmærksom på betydningen af bæredygtig turisme på øen, for at beskytte øboernes arv. ATC ønsker ligeledes øge bevidstheden omkring dette problem, der kan være skadeligt for øens miljø. Det skal bemærkes, at Korsika har et Unesco-område (Piana-Scandola-Girolata), Natura 2000 områder, to havneparker og en naturpark, der ialt dækker 2/3 af øen. Bevarelse af økosystemer kræver derfor, at alle opføre sig ansvarligt.

Afklaring  fra ATC

Franske Le Monde du Camping-car har kontaktet det korsikanske turistagentur som efterfølgende har givet nogle præciseringer.

  • Ikke flere sanktioner: Plakatkampagnen har til formål at øge bevidstheden om autocampere. Det er ikke planlagt at styrke kontrollen eller stramme sanktionerne, hvilket også borgmestrenes ansvar, ikke det korsikanske turistagentur.
  • Skabe autocamper områder: Indgåede projekter studeres, men der vil ikke være noget på plads før efteråret 2019.
  • Vild Camping: Den praksis, der er målrettet plakatkampagne, er baseret på fakta om vild camping. Man er bekymret for natlig parkering af autocampere uden for parkeringspladser med brug af borde, stole og andet tilbehør.

Det økonomiske argument

I tillæg for disse forklaringer, fremsætter ATC argumenter der vedrøre økonomi. Den praksis autocamperne udøver koster Korsika dyrt, fordi overnatning i naturen er fritaget for betaling og turistskat og de har beregnet at det årlige tab til 3 millioner Euro.

Det antydes i korsikanske medier, at nogen i det korsikanske turismeagentur har ønsket at afprøve lovgivningen. Spanien, Portugal og nu Korsika !

Corsica Pro

 

Udgivet i Information

Autocamper Info præsentere et projekt til opførelse og udstyret for autocamper parkering. I den vedhæftede PDF-fil finder du et glimrende  “Basis” eksempel på et projekt til 16 autocampere med et arealbehov på 2.160 kvm. Projektet er lavet af det italienske firma Foschi & Nolletti, der har tegnet et utal af autocamperpladser og har den fornødne ekspertise til at placere faciliteter på pladsen optimalt.

Autocamper turisme

Ferie med og i autocamper er en oplevelse og en meget speciel livsstil: Stoppe, slappe af , og overnatte, hvor man bedst bryder sig om det... lovligt naturligvis. Ikke kun lidenskabelige byturister er altid på jagt efter gode pladser, hvor de kan føle sig velkommen når de på turen rundt, leder efter gode oplevelser. Til dette kan centrale tilbud for autocampere være et stort aktiv for merturisme, i stedet for udelukkende at skilte om, hvad de ikke må eller udstede parkeringsbøder kun fordi de følte sig tiltrukket at byen, men ikke kunne være inden for parkeringsbåsen på en almindelig parkeringsplads, hvor ingen havde tænkt på dem.

Autocamperturister er individualister. Campingpladser opfylder kun i mindre grad kravene for denne målgruppe. En regnvåd græsplæne kan være en udfordring for både autocampere og campingpladsejeren. Pladser til autocampere der ikke er kørefaste, er mindre egnede til denne typer køretøjer. Især ved vejrforhold som regn, kommer der hurtigt dybe riller og der findes masser af eksempler på autocampere der må hjælpes derfra. Her hjælper kun befæstigede overflader.

Da campingpladser oftest ligger i lang afstand for formålet med besøget, forstyrrer den øgede trafik af autocampere andre gæster. Derfor søger autocampere efter alternativer. En udkørsel med hele køretøjet vil ligeledes kunne opfattes som at autocamperturisten helt forlader pladsen, hvorimod en campingvogn kan efterlades når en personbil tager ud og udforsker området.

Autocampere kan ikke som et vogntog med campingvogn og personbil, stille bodelen på campingpladsen og køre til byen eller seværdigheder, men er nødt til at medbringe både bodelen og bildelen. Udfordringen er derfor udbredt, at der ikke findes parkeringsafmærkninger der er store nok til at en større autocamper kan parkere lovligt. Ingen del af et parkeret køretøj må befinde sig udenfor et afmærket område ifølge lovgivningen om offentlige parkeringspladser, herunder spejle.

VisitDenmark.

Mads Schreiner der er Markedchef hos VisitDenmark i Tyskland, blev i en radioudsendelse på DR P4 Syd i  april, 2018 spurgt om, hvad det er for et autocamperturist potentiale vi i Danmark går glip af. Mads Schreiner bekræftede at potentialet er kæmpestort og at Tyskland selv tager en trediedel af campingmarkedet. Ligeledes udtaler Mads Schreiner at Tyskland har den infrastuktur som tilbyder den frihed som autocamperturister efterspørger. Ligeledes har Frankrig, Kroatien, Italien og Spanien erhvervet på deres side. Danmark til gengæld er ikke helt med på det med infrastrukturen.

“Det er vigtigt at vide at autocamper folket elsker friheden og ikke vil tvinges ind på helt normale campingpladser, så det kræver special designede holdepladser ved f.eks attraktioner og Sceneri Spots, som eftersørges meget. Vi har fantastiske ruter og oplevelser i Danmark, så det vi mangler er bedre infrastuktur og så få fortalt i at det er der, samt en massiv større indsats i markedsføring.”

I Norge, Sverige, Tyskland, Holland og Danmark er der samlet set omkring 900.000 autocampere, hvoraf de omkring 600.000 alene findes i Tyskland. I Europa er der tilsammen omkring 2 millioner autocampere og det stiger stadig.

Autocamperturister er yderst aktive uden for sæsonen og om vinteren. For at vinde disse helårs turister, er der brug for autocamper venlige tilbud, der flere og flere steder her i Danmark viser deres effekt.

For at tiltrække dem i byer, attraktioner, havne med videre, viser autocamper-info.dk her et “basis” projekt af en såkaldt Standard Plads også kaldt en Weekendplads, da opholdet ofte er begrænset til mellem 24 og 72 timer. Det her viste projekt eksempel, er udarbejdet af det italienske arkitektfirma Foschi & Nolletti, der har stor erfaring i autocamperpladser og placering af faciliteter. Det viste eksempel er til 16 autocampere, med et areal behov på kun 2.160 kvm inklusiv tømme og forsyningsfaciliteter og pladser på 5x8 meter. Ved komfortbåse på 6x10 meter vil pladsen kræve 2.822 kvm med samme manøvreareal, hvor 10 meter er en vurderingssag. Den afhænger af bredden på båsene. Jo smallere båse, jo bredere manøvre areal.

Hvor mange pladser på en autocamper parkeringsplads der er behov for, afhænger primært af beliggenhed og fritidsværdi. Hvor mange pladser er der i området eller omegnen. Muligheder for at tiltrække målgruppen. Derefter kommer faciliteter på autocamperpladsen. Altså en beliggenheds- og markedsanalyse er at anbefale før man går igang, for ikke at skabe pladser der er dømt til at mislykkes på forhånd. Ikke alle steder egner sig lige godt for nu at sige det mildt.

Da disse pladser skiltes med et “P” skilt og en undertavle med symbol “US7“ autocamper, er der her tale om særlig parkering forbeholdt autocampere, uanset deres totalvægt og ingen andre køretøjer. Et projekt som det her viste er en win-win for både autocamperturister og kommunen uanset ejerskab, ved at der kan henvises til disse pladser og uhensigtsmæssig henstilling af disse køretøjer må anses som stærkt reduceret.

Udenlandske autocamperturister kører i langt højere grad i autocampere over 3500 kg. En af grundene er at der før EU harmonisering af kørekort var nationale regler, hvor det var tilladt at føre køretøjer over 3.500 kg totalvægt på et kørekort til en almindelig personbil. I Tyskland kunne man indtil den 1. Januar 1999, erhverve kategori tre kørekort til en totalvægt 7.500 kg. Det var det samme kørekort som til personbil. Indehavere af kategori tre kørekort er idag 38 år eller mere. I Sverige eksistere der kørekort fra før 1. Juli 1996, det er tilladt at føre personbiler over 3.500 kg uden øvre grænse. Indehaverne at de kørekort er idag fra 41 år og opefter. I Storbritanien og Frankrig havde man ligeledes denne type kørekort. I Stor Britanien var skæringsdatoen 1. Januar 1997 med totalvægt på op til 8.250 kg og i Frankrig den 20. Januar 1975. Der er alså stadig mange der har kørekort til autocampere over 3.500 kg og ligeledes er indehavere af store autocampere. Dertil skal tillægges de der efterfølgende har erhvervet C1 og C kørekort til tungere vægtklasser for at måtte føre store autocampere.

Hvem har fordel af særlig anlagte autocamperpladser ?

Kommunen: Bliver en kommunalt anlagt P-plads for overnatning med autocamper markedsført, vil dette sikre kendskab til kommunen (dvs. navnegenkendelighed), der igen vil sikre turister og forlængelse af den rekreative sæson (skulderperioder). Med den ekstra opmærksomhed på de lokale historiske, kulturelle og landskabelige aspekter, giver dette fordele ved loyale turister, der kommer igen og igen. Ovenstående betyder, at de gæstfrie kommuner opmuntres af de besøgenes kommentarer på hjemmesider, portaler, udenlandske guider og sociale medier.

De handlende: Shopping, tankstationer, attraktioner, indkøbsmuligheder og restauranter: Autocamperturister tilfører en autocampervenlig og indbydende gæstfri kommune en masse ekstra turistindtægter. Denne turisme giver et løft for de mange handlende og til og med en forlængelse af den rekreative sæson.

Autocamperturisten: Føler man sig velkommen, handler man i overensstemmelse hermed og vil helt sikkert vende tilbage.

Løsning på et trafikproblem:

Såfremt der kommer mange autocampere til byen (f.eks. på grund af attraktioner, kultur, arrangementer, shopping eller events), kan denne tilstrømning føre til trafikale problemer eller en P-bøde for ulovlig parkering. Autocampere kører f.eks. ind til centrum uden chance for parkering på en parkeringsplads eller i byens gader. Dette vil kunne genere kørsel med personbiler, og dermed give negative tilkendegivelser fra lokale beboere. Situationer som ovenstående er ikke ualmindelige, men finder ofte sted i attraktive byer. Derfor anbefales det, at man lokalt har en autocamperplads, som man kan henvise til. Den lokale autocamperplads bør ikke ligge for langt væk fra bycentrum, være godt skiltet og eventuelt have nem adgang til busser og cykelstier. Har man på den beskrevne måde udvist rettidig omhu, slipper man for problemer som beskrevet - alle involverede er dermed godt hjulpet. Altså en såkaldt Win – Win situation.

Fremmer turismen og den lokale økonomi:

Hvis en by vil have flere besøgende og dermed tjene flere penge på turisme, kan et nichemarked som autocamperturisme hjælpe, især når udviklingen stadig er ny som den er i Danmark. For at opnå nævnte ekstra turistomsætning kræves en centralt beliggende autocamperplads, samt god promovering af byens attraktioner og restauranter. Flere byer i udlandet har held med at give en del af overnatningsgebyret tilbage til autocamperturisten, i form af rabatkuponer fra de handlende til indkøb i bestemte butikker og eller til at spise på bestemte restauranter. En klassisk og enkelt form for erhvervsfremme der også har den fordel, at man hurtigt får øje på de nye kunder i byen. Dette benyttes pt i Middelfart med succes, i samarbejde mellem autocampere og sejlere på NyHavn 2 og handlende i byen mod forevisning af kvittering fra betalingsautomaten.

Download projekt eksempel. Flere informationer om autocamperpladser og autocamperturisme finder du under menupunktet AC Plads Planlægningshjælp

Projekt autocamper parkering 16pladser

 

Malibu by Carthago laver populære campervans på Fiat Ducato, så det er kun detaljer der afviger på den nye 2020 model Charming Coupé.

Malibu Van blev i 2019 kåret som klassens bedste Van af blandt andet læserne i det tyske autocamper magasin Promobil. Fra 2020 lanceres Malibu Van Charming Coupé med masse af plads og bevægelsesfrihed i opholdsområdet.

Kassevognscamperen fra Malibu får et integreret førerhus . Aftagelig dobbeltbund placeret i bagerste opbevaringsrum, og det giver bagage i to etager, der er lige så enkel som det er genial. Til nederste etage kan der opbevares et sæt med to stole og et sammenklappeligt bord der leveres i en taske der passer perfekt ind i det nederste rum. Mellemgulvet kan fjernes, hvis der er brug for plads til stor bagageenheder.

Modsat andre i samme kategori, er der meget plads over fører- og passager pladserne, da det typiske rum er fjernet. De overliggende opbevaringsskabe og indirekte belyste baldakiner er forlænget ud over området ved siddegruppen og helt ud til forruden og  derved bliver fører- og passagepladserne integreret i siddegruppen, hvilket givet en mere helstøbt enhed.

Malibu Van Charming Coupé 600 DB på 6 meter, har en stor dobbeltseng på tværs og 640 LE  på 6,36 meter har langsgående enkeltsenge. Malibu Van Charming Coupé har for eksempel også et patenteret 3+1 flexibad med svingbart toilet og brusevæg.

Det rummelige køkken har et højt placeret absorber køleskab og et stort skab. Når skydedøren åbnes finder man lige inden for døren en integreret affaldsbeholder.

Malibu

Udgivet i Autocamper nyheder

Fiat Ducato er stadig det mest benyttede basis køretøj i autocampere. Tre ud af fire solgte autocamper er baseret på Fiat Ducato. Fiat har netop præsenteret den nye Fiat Ducato der lanceres i 2020 med ny dieselmotor der opfylder den nye Euronorm 6d, intelligent generator, elektronisk styret brændstofpumpe der samlet set garanterer energi og brændstofbesparelse, samt 9-trins automatgearkasse..

Modeller:

Fiat Ducato 2020 leveres med fire diesel varianter, hvor de to i midten får lidt flere hestekræfter og et større drejningsmoment.

En 120 hk (88kW) 2,3 liter Multijet 2: 2.750 omdr./min med et maksimum på 32o Nm ved 1400 omdr/min. Leveres kun med manuel gearkasse.

140 hk (103 kW) 2,3 liter Multijet 2: 3.500 omdr./min med et maksimalt drejningsmoment på 350 nM ved 1.400 omdr./min. Leveres både med manual og automatisk 9-trin gearkasse.

160 hk (118) 2,3 liter Multijet 2:  3.500 omdr./min med et maksimalt drejningsmoment på 400 Nm med 9-trins automatgear ved 1.500 omdr./min. Leveres både med manual og automatisk 9-trins gearkasse. 160 hk Multijet 2 har en forstærket krumtapaksel, andre stempler og og modificeret turbolader.

180 hk (134 kW) 2,3 liter Multijet 2 med et maksimalt drejningsmoment på 400 Nm med manuel gearkasse og 450 Nm med automatisk 9-trin gearkasse.

136 hk Natural Power (101 kW) på Methan (gas): 2.730 omdr./min med et maksimalt drejningsmoment på 350 Nm ved 1.500 omdr./min.

Ducato Electric er den første model af den art fra Fiat Professional.Pilotprojektet udvikles sammen med store udvalgte kunder til forskellig anvendelse.

Den nye Fiat Ducato 2020 kan leveres med 9-trin automatgear for første gang. Fiats nye automatiske transmission leveres med tre drev. “Eco”, “Normal” og “Power”. I “Eco” tilstand skifter gearkassen til et skiftemønster, der er designet til at reducere brændstofforbrug og emissioner. Tilstanden “Power” giver optimal ydelse med skarpere gas respons og gearskifte, mens “Normal” giver balance mellem økonomi og ydeevne.

Den nye Ducato bliver forsynet med et 7” infotainment system der understøttes af Apple CarPlay og Android Auto. Satellit navigationen kan med det nye infotainment system programeres med køretøjets dimensioner, hvilket gør det muligt for systemet at vælge ruter, der automatisk undgår veje, der ikke passer til køretøjets størrelse.

Sikkerhed:

Med vægt på det sikkerhedsmæssige, bliver der nu mulighed for et større tilbud at sikkerheds assistenter.

Blind Spot Assist (BSA) identificere køretøjer der ikke er synlige for føren, Rear Cross Path detektion (RCP) Identificere køretøjer der nærmer sig fra siden under manøvrering, Fuld bremsekontrol (FBC) identificere overhængende fare for kollision, advarer føreren og udløser automatisk nødbremsning, Lane Departure Alert  System (LDWS) der vurdere om køretøjet forlader banen den køre på, og advare føreren,  Trafikskiltegenkendelse som benytter indbygget kamera og viser dem på et indbygget display, Fjernlygtegenkendelse og meget mere.

Disse er kun tilgængelig mod et tillæg i prisen.

Fiat Pro

Udgivet i Autocamper nyheder

Bandholm Strand Wohnmobilstellplatz i Bandholm på Lolland er nu så langt, at de er klar til at klippe snoren og åbne Bandholm Strand Wohmobilstellplatz, fredag den 14. Juni kl. 14.00!

Snoren klippes af formanden for AutoCamperRådet Helmut Madsen. Bommen er åben fra kl. 12.00 snoren klippes kl. 14.00 Autocampere kan overnatte gratis fra d. 14.06 frem til lørdag 15.06 kl. 12.00. Værterne Birgithe og John vil servere en kop kaffe/the og kage til alle fremmødte kl. ca. 14.30 - 16.00 

Kig forbi. Alle er velkommen!

TopPlatz

Facebook

Adresse:

Strandparken 10
4941 Bandholm,
Lolland, Denmark
Highlights info row image  21 47 74 56
Udgivet i Information

Vézére dalen er ca. 40 km lang og beliggende i det sydvestlige Frankrig i Perigord distriktet. Floden Vézére er biflod til Dordogne floden og området er præget klipper i kalksandsten.

I Vézére dalen ligger Les Eyzies med 900 indbyggere, der er omgivetaf mange grotter og huler med forhistoriske tegninger og det var også her at CroMagnon-manden blev opdaget. Derfor er dalen klassificeret som verdensnaturarv af UNESCO. Abri de Cro-Magnon i Les Eyzies blev fundet i 1868 i forbindelse med anlæggelse af en vej. Her dukkede der under udgravningen adskillige fossiler op, der viste sig at være fem individer fra de tidlige Homo Sapiens og senere blev der ligeledes fundet rester af Neandertalere.

Vézére dalen er blandt de smukkeste i Europa. Den berømte, Lascaux hulerne (nær Montinac), ligger to timers kørsel fra Bordeaux, blev opdaget i 1940 af fire drenge ved et tilfælde, da en hund de havde med, faldt ned i grotten og kunne ikke selv komme op. Hulemalerierne der var i hulerne var helt enestående og de var klar over at de havde fundet noget særligt. Senere blev det fastslået at hulemalerierne er omkring 17.000 år gamle. I 1963, for at forhindre nedbrydning af hulemalerierne, blev den permanent lukket, men genskabt ned til mindste detalje 200 meter væk, og det gør det muligt at udforske et grottesystem, der også går langs en underjordisk flod, med mange af de hundredevis af dyrebilleder, der blandt andet viser mammutter.

Området i Dordogne har nogle af Frankrigs mest maleriske byer, heriblandt Les Eyzies der ligger i et meget smukt område. Selve byen ligger langs en hovedgade hvor bagerste række huse er bygget ind i klipperne og hvor andre af de charmerende huse er bygget langs flodbreden. Les Eyzies benyttes ofte som base for at udforske regionen og er det perfekte sted for ture i menneskets dal, en af de rigeste i verden på levn fra oldtiden.

Er man i området kan man lige kigge forbi Château de Cayx i landsbyen Cayx. Slottet ejes af den danske dronning Margrethe 2. Det ligger 75 km fra Les Eyzies

Link: Lascaux Dordogne

Les Eyzies med autocamper:

Området er præget af mange autocamperpladser og rigtig mange campingpladser. I Les Eyzieg er  der en rummelig autocamper parkeringsplads med skygge til 50 autocampere for 6 Euro for en overnatning plus 2 Euro for vand og gratis tømning. Maksimalt ophold 48 timer. Lige ved centrum af byen og langs floden. Omkring hjørnet ligger det forhistoriske museum og Cro-Magnon hulerne. Butikker, bager og slagter samt restauranter lige i nærheden.

GPS Adresse: N 44.93791, E 1.01004 / N 44°56'16", E 1°00'36"

Adresse:

Aire de Camping-Car 

Promenade de la Vezere, 
24620 Les Eyzies-de-Tayac, 
Aquitaine [24-33-40-47-64] / Frankreich

Google Maps

 

Udgivet i Autocamper Ture

Allerede inden starten på sæsonen 2020, præsenteres den nye Bürstner Lyseo M harmony Line, baseret på Mercedes-Benz Sprinter. Autocamperen forener Bürstners mærke værdier med harmonisk indretning, ergonomiske løsninger og intelligent rum udnyttelse, som ikke før er set på et Mercedes chassis.

Bürstner Luseo M er et kompakt køretøj på under 7 meter som fås både med manuel og automatisk gearkasser. Lyseo M er bygget på et Mercedes Sprinter højramme-chassis med baghjulstræk. Camperen kan ligeledes leveres med Mercedes teknologi som sidevindsassistent, hill start assistent, aktiv bremseassistent med mere.

Bürstner Lyseo M er Mercedes i Bürstner stil med en usædvanlig indretning, materialer i høj kvalitet og nye postringskombinationer. Nyudviklet Skyroof ( Ikke i forbindelse med sænkeseng). Med sit lys- og vidueskoncept virker Lyseo M i dagtimerne rummelig og lys og bliver om natten til en en hyggelig oase, der takket være de nye vario rollos skærmer mod nysgerrige blikke. I soveområdet er vægbeklædningen med nyudviklet stemningslys et blikfang.

Lyseo M starter med to indretninger - 660 og 690 G der hver især kendetegnet med deres udnyttelse af rummet.

Lyseo M 660

660 har en seng i længderetningens ene side (Fransk seng) med praktisk ind- og udstigning, der er gjort mulig med den reducerede garderobe og med valgfri sænkeseng over siddegruppen. Derved giver det sovemulighed for fire personer. Det store køkken fås med ovn-komfur kombination. Et nyudviklet flex badeværelse med svingbar vask sørger for en rummelig bruseoplevelse.

Lyseo M 690 G

En perfekt autocamper til 2 personer med enkeltsenge og der kan udvides med en enkelt sammenklappelig seng. Det rummelige koncept for denne indretning. Stort badeværelse med bevægelsesfrihed. Langkøkken med ca 103 cm arbejdsplads og separat komfur og vask

I begge modeller er der god bagageplads, og LED belysning. Magnetliste og magneter på glas. Startprisen for begge modeller er 66.990 Euro eller ca 850.000 kroner.

Den nye Bürstner Lyseo M præsenteres på Caravan Salon i Düsseldorf 2019

Se mere: Flyer Lyseo M Harmony Line

Bürstner


Lyseo M Harmony Line 690 G

Udgivet i Autocamper nyheder
Side 1 ud af 2