Regler og lovgivning om autocampere FremhævetSkrøner og urigtige oplysninger om kørsel med autocampere over og under 3,5 tons.

Det er for tid til anden konstateret, at der er mange fejlfortolkninger af, hvad man kan og må med en autocamper på under og over 3,5 tons. Autocamper-info.dk har sammenfattet lovgivningen i samarbejde med fagfolk som beskæftiger sig med lovtekster for køretøjer.
Mange fortolkninger og holdninger er selvkomponerede, eller tilpasset så de passer til den adfærd som nogle brugere af autocampere selv benytter. En ting er hvad man gør og tror, noget andet er hvad loven siger, og det er den vi her tager udgangspunkt i !

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der er en lovgivning for køretøjer og en lovgivning for kørekort. Der er en tyk mur mellem disse to ting, og ofte blandes lovgivningerne sammen.

I denne artikel vil emner som kørekort, tempo 100, parkering, hastighed, parkering på rastepladser, fartskrivere, køre hviletid, seler, køretøjs arter og anvendelse osv. blive berørt.

 

Detailforeskrifter for autocampere:

Campingbil (Autocamper)

 • Autocamper - Bil, der er indrettet til beboelse. Herunder bil med aftagelig campingkasse.
 • Autocamper med en tilladt totalvægt på under og over 3.500 kg anses som personbil M1

Bemærk, at campingbil/autocamper på mere end 3.500kg ved syn skal anses som personbil M1, såfremt den komplette campingbil er EF-typegodkendt og fulgt af en EF-overensstemmelsesattest (CoC-dokument) for personbil M1, jf. pkt. 14.02.2.2 (kun ved nye biler), eller er forsynet med fabrikationsplade (fra fabrikanten af campingopbygningen) med EF-typegodkendelsesnummer, jf. pkt. 14.02.2.2.2, og registreret som personbil M1 (kun ved brugte biler).
Campingbil skal have opholds- og overnatningsfaciliteter. Hvis campingkassen er aftagelig, kan der udstedes attest for flere udførelser. Hvis campingkassen monteres på en varebil, kan de to udførelser fx være henholdsvis personbil M1 med campingkasse, og varebil N1 med lad. Bilen registreres da som personbil til beboelse, hvilket angives i Køretøjsregisteret, og der udstedes en attest.

Dette har ingen andre indvirkninger, andet end at autocampere over 3,5 t er synet til M1 som er beregnet til befordring af højst 9 personer inkl. føren. Færdselslovgivning for køretøjer med C1/C kørekort skal stadig følges.

Kørekort til autocampere under og over 3500 kg:

kategori B:

Biler med en tilladt totalmasse på ikke over 3500 kg, som er konstrueret og fremstillet til befordring af højst otte personer foruden føreren; til biler i denne kategori kan der kobles et påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på ikke over 750 kg.kategori C1:

Biler, bortset fra biler af kategori D1 eller D, som har en tilladt totalmasse på over 3500 kg, men ikke over 7500 kg, og som er konstrueret og fremstillet til befordring af højest otte personer foruden føreren; til biler af denne kategori kan der kobles et påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på ikke over 750 kg.kategori C:

Biler, bortset fra biler af kategori D1 eller D, som har en tilladt totalmasse på over 3500 kg, og som er konstrueret og fremstillet til befordring af højst otte personer foruden føreren; til biler af denne kategori kan der kobles et påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på ikke over 750 kg. Ved erhvervelse at kørekort kategori C1 og C til brug ved kørsel med autocampere over 3500 kg, er det ikke nødvendigt at erhverve chaufførkortet.

Tidligere kategori til autocamper over 3500 kg:

Har du erhvervet kørekort til kategori D (bus) i perioden fra 1. juli 1996 til 1. maj 2009 giver det ret til at føre autocamper over 3500 kilo. Det gælder dog kun ved kørsel i Danmark. Den 19. januar 2013 trådte en ny bekendtgørelse for kørekort i kraft, og derefter er det ikke længere lovligt af føre en autocamper over 3500 kg uden for Danmark med kørekort kategori D (bus).

Kategori B+

Hvis dit vogntogs samlede ”Tilladte Totalvægt” overstiger 3.500 kg, men ikke 4.250 kg, kan du nøjes med kørekort til Kategori B+. Vær opmærksom på, at din anhængers ”FAKTISKE Totalvægt” ikke må overstige din bils ”Koblingsvægt”.

Kategori BE

Din anhængers ”Tilladte Totalvægt” må ikke overstige 3.500 kg. Vær opmærksom på, at din anhængers ”FAKTISKE Totalvægt” ikke må overstige din bils ”Koblingsvægt”.

Vægt betegnelser:

 • Egenvægt er køretøjets vægt, når det køre ud fra fabrikken uden drivmidler.
 • Tjenestevægt (køreklar vægt) er køretøjets egenvægt + fører=75 kg + 90% fyldt dieseltank(vægtfylde for diesel er 0,84 kg/l) + 100% fyldt vandtank + evt toiletbeholder samt varmvandsbeholder + 2 x fyldte 11 kg gasflasker+ kabeltromle + brandslukker + værktøj + reservehjul. Norm: DIN EN 1646-2 2008
 • Faktiskvægt er køretøjets tjenestevægt + last/personvægt mm. her og nu.
 • Teknisk tilladt totalvægt er den maximale vægt, som autocamper med læs må have ifølge producenten. Denne vægt kan være ændret, hvis autocamperen er op- eller ned vejet.
 • Tilladt totalvægt er køretøjets maksimale vægt i læsset tilstand og med fører, passagere, hunde og driftmidler.


Beregning af teknisk totalvægt:

Tjenestevægt + 75 kg x antal passagerer bilen er indrettet til + 10 kg x antal personer (siddepladser) bilen er indrettet til + 10 kg x bilens længde (i m).
Overskydende vægt, er den vægt du kan tillade dig at tilføje autocamperen ekstra udstyr med, ud over standard fabriksmonteret udstyr. I regnestykket 10 kg x bilens længde i meter, indgår evt cykler, borde,stole, service ect.

Overlæs ved kørsel med autocampere:

Loven siger, at et registreret eller godkendt køretøj aldrig må belastes med en større vægt, end det er registreret eller godkendt til at bære. Reglen om overlæs omfatter både personer og gods. Har din autocamper en tilladt totalvægt på højst 3500 kg eller mere, må du ikke overskride den tilladte totalvægt. Det frarådes kraftigt at indregne og spekulere i overlæs.

Betinget frakendelse af førerretten:

Hvis føreren af et køretøj, med en tilladt totalvægt på over 3500 kg, kører med et overlæs på mere end 30%, frakendes førerretten betinget. Overlæsser du med mere end 30 %, risikerer du en betinget frakendelse af kørekortet. Ved gentagelsestilfælde i kontroller med overlæs, forhøjes bøden.

Ubetinget frakendelse af førerretten:

Hvis føreren af et køretøj, med en tilladt totalvægt på over 3500 kg, kører med et overlæs på mere end 30%, og samtidigt overskrider en anden bestemmelse, som kan give ubetinget frakendelse, f.eks. en hastighedsoverskridelse på mere en 40%, frakendes
førerretten ubetinget. (kørekortet mistes i minimum 6 mdr.)

Forsikring ved uheld med overlæs:

Forsikringsmæssigt er hovedreglen, at køretøjet skal være lovligt, og at forsikringsselskabet kan undlade at betale for kaskoskaden, hvis dette ikke er tilfældet.

Parkering med autocampere:

Parkeringsbåse skal passe til parkerede køretøjer:

Parkeringsbåse afmærkes med smalle ubrudte linjer eller markeres ved afvigende belægning. Mod kørebanen kan dog anvendes bred linje. Parkering i afmærkede parkeringsbåse skal ske inden for båsen. I et område, der specielt er udlagt til parkering, og hvor færdsel primært foregår med henblik på parkering (parkeringsplads), og hvor der er afmærket parkeringsbåse, må parkering ikke finde sted uden for en bås. Hvor parkeringsbåse er afmærket på eller ved kørebane uden for parkeringsplads, må parkering finde sted uden for en bås, hvis dette ikke strider mod andre bestemmelser. Standsning og parkering med køretøjer, der har mere end to hjul, skal ske i båsens længderetning. Såfremt en køretøjsart, f.eks autocamper, bus, taxi, lastbil eller motorcykel, angives med tekst eller symbol, må standsning og parkering kun foretages af denne køretøjsart.

Parkeringsbåse skal have dimensioner, så relevante køretøjer kan holde inden for båsen. Dette er jf. bekendtgørelse om vej afmærkning. Parkering på parkeringsplads må, når arealet er opdelt i parkeringsbåse, kun ske i parkeringsbåsene. Ingen del af et parkeret køretøj, må være uden for afmærket parkeringsbås. Dette betyder at det ikke er nok, bare at have baghjulene inden for båsen. Det er hele bilen! Altså er en autocamper på 6 meter, en meter for lang, da en standard parkeringsbås er 2,3/2,5 meter bred og 5 meter lang. Dette kan udløse en parkeringsbøde. Dette gælder også, selv om båsen ikke er lukket i enden med opstregning. Sideliniens længde er gældende. Også ved parkering, hvor der bakkes ind i båsen, og hvor udhæng bag baghjul, hænger ud over græsplæne, plantebede mv. Derved er parkeringsbåsens markeringer overskredet i længderetning.

Det er altså ikke et spørgsmål om det lovmæssige i parkering med autocampere på op til 3500 kg, men snarere et spørgsmål om de fysiske mål og det faktum om der parkeres til fare og ulempe for den øvrige færdsel, som det hedder i færdsels lovgivingen.

Køretøjer med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg må kun parkere i parkeringsbåse, hvor det ved afmærkning eller med færdselstavle er tilladt disse køretøjer at parkere. Køretøjer på over 3500 kg, må ikke parkere på offentlige parkeringspladser. De er henvist til særlige områder. Det er tilladt at parkere en autocamper med mere end 3500 kg totalvægt på områder med "særlig afmærkning", medmindre en undertavle viser en maksimal vægt. Overnatningsmulighed og længde af opholdet vil fremgå af skiltning. Hvad er så særlig afmærkning ? Det er områder, hvor f.eks tunge køretøjer må parkeres, og er markeret med særlige skilte som angiver køretøjsgruppen (erne). Hvad angår autocampere er der skiltet med en undertavle UE 33,9. Et P-skilt E 33 efterfulgt med undertavle UE 33,9 betyder at parkering kun er tilladt for autocampere uanset vægt, medmindre dette er skiltet med en maksimal vægt.

En undetavle som viser er personbil betyder: Personbil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads. Selv om en autocamper på 3500 kg er en personbil, indrettet til beboelse, skal parkering ske inden for båsen, men de fysiske rammer af en parkeringsbås gør at en autocamper kun i begrænset længde kan parkere her, selv med autocampere på 6 meter er den 1 meter uden for parkeringsbåsen, og dette er ikke en lovlig parkering.

Ved parkering på private parkeringspladser, som fremadrettet kan skelnes med et P-skilt på sort baggrund er det ejerens vilkår som bestemmer, hvorledes det lovligt er tilladt at parkere. Vilkårene skal skiltes på eller ved indkørsel til P- pladsen. Senest 15. marts 2016, skal der ved indkørsel til en privat parkeringsplads være opsat en sort tavle med et hvidt "P" - se skiltning for autocampere.

Overnatning i autocampere:

Overnatningssteder for autocampere skal enten etableres som campingpladser jf. campingreglementets regler eller som p-pladser i henhold til lokale bestemmelser fastlagt af vejmyndighed/ vejbestyrelse samt politiet jf. færdselslovens § 92, stk. 1. Der vil dog altid være lokale forhold, der sætter rammer for mulighederne, f.eks. gældende planlægning for et konkret område eller lokale politivedtægter. Skiltning med camping forbudt har ikke noget med overnatning at gøre, men henviser til aktiviteten camping. Camping aktivitet fremgår ikke entydigt i lovgivningen, men beror mest på et skøn.
Der kan til gengæld være skiltet med overnatning forbudt i en tidsperiode, som skal fremgå af skiltning og det stedlige parkeringsdirektiv.

Der findes ikke i færdselsloven generelle regler om forbud mod overnatning i et parkeret køretøj.

Det er tilladt at benytte et parkeret køretøj, fx en autocamper, til overnatning på rastepladser og vejarealer, hvor der ikke er skiltning om tidsbegrænset parkering. Det er kun, hvis det kan karakteriseres som egentligt campering, at det vil være forbudt.

Sideanlæg og rastepladser er etableret af trafiksikkerhedsmæssige årsager således at trafikanterne kan søge ind på disse, når trætheden melder sig og et hvil er nødvendigt for fortsat sikker kørsel . I lighed med lastbilschauffører, SKAL de øvrige trafikanter have mulighed for at gøre ophold på disse pladser.

Vejlovens § 80, stk. 1, nr. 1), angiver, at det til en offentlig vej hørende areal ikke uden vejbestyrelsens tilladelse må anvendes til varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogn, boder, automater, skilte, hegn eller lignende. Denne bestemmelse omfatter også egentlig camping på offentlige vejarealer. Tilsvarende bestemmelser findes i privatvejslovens § 49, der omhandler private fællesveje i byområder.
De omtalte bestemmelser forbyder ikke, at vejarealerne anvendes til parkering, af registrerede køretøjer, selvom parkeringen har nogen varighed, og forbyder heller ikke, at et parkeret køretøj benyttes til en længere hvilepause, herunder overnatning.

Kun hvor aktiviteten får karakter af en egentlig campering, vil den være i strid med de omtalte bestemmelser i vejlovgivningen. Kilde: DK-Autocam

Da alle private p-pladser er på en privatejet grund, er de ikke omfattet af samme mulighed for at overnatte i en autocamper. På privatejede arealer bestemmer ejeren, hvad der skal gælde af regler, og sædvanligvis er der skilte, som tillader parkering - og intet andet. Derfor må ejerne eller brugerne af en parkeret autocamper ikke overnatte i køretøjet på en privat p-plads uden samtykke fra ejeren.


Generelle hastighedsgrænser for autocampere under og over 3500 kg.

Hastigheden må aldrig være højere, end at du kan bevare det fulde herredømme over bilen. Du skal kunne nå at standse bilen på den strækning, du kan se foran dig. Du skal derudover kunne nå at standse foran enhver hindring, der måtte dukke op. Den køretøjsbestemte hastighedsgrænse for lastbiler og tunge vogntog i tættere bebygget område findes ikke længere

Autocampere optil 3.500 kg

Hastigheden for personbiler og dermed autocampere på 3500 kg må dog aldrig overstige disse generelle hastighedsgrænser:

 • 50 km/t i tættere bebygget område
 • 80 km/t uden for tættere bebygget område
 • 80 km/t på motortrafikveje. 90 km/t kan være tilladt, hvis det er vist med skiltning
 • 130 km/t på motorveje. Hastigheden kan dog være 110 km/t, 100 km/t eller 90 km/t på nogle strækninger.

Autocampere over 3.500 kg

Autocampere på mellem 3.500 og 7.500 kg må køre 100 km/t. på motorveje og 80 km/t. på motortrafik- og landevej, hvis de har den fornødne Tempo 100-godkendelse.

 

Færdselstavler for autocampere.

   

             
M 32 (tv) Campingplads for autocampere, E33 (midt)Tavlen angiver areal, som er beregnet til parkering + UE 33.9 Angiver, at parkeringsarealet kun må benyttes til standsning og parkering af autocampere. M 47-(th)Tømning af kemisk toilet

Specielt i større byområder kan der være et behov for at udpege lokaliteter (ikke campingpladser), hvor det tillades at parkere med autocampere. Særligt egnede parkeringspladser for autocampere vises med E 33 Parkering og undertavle UE 33,9. Ved behov for vejvisning ad en rute frem mod en eller flere egnede parkeringspladser for autocampere anvendes M 32 med symbol for autocamper og særskilt undertavle med retningspil

   


Hvidt P på sort baggrund til privat drevet parkering og E33, hvidt P på blå baggrund til offentlig parkering. Regler for parkering, skal fremgå af skilte på pladsen.

Forbudstavler mod autocamper adfærd.

Der findes forbuds tavler mod camping og autocamper aktiviteter. Disse er ikke færdselstavler som har bund i færdselsloven, men kan benyttes uden for vejarealer, hvor færdselsloven er gældende. Færdselsloven gælder, hvor der finder offentlig færdsel sted, dvs hvor posten, leverandører og andre kan komme (dvs ikke på lukkede baner, gårde eller haver). Lov om offentlige veje gælder stats- og kommuneveje. Lov om Private veje gælder private fællesveje i byområder mm. F.eks kan nævnes et firkantet piktogram med en autocamper på hvid baggrund og en rød diagonal streg. Officielle forbudsskilte er runde, men en grundejer kan benytte den på privat grund. Camping forbudt er heller ikke en officiel færdselstavle, men kan bruges uden for vejarealer. Den retter sig mod aktiviteten - Camping, og ikke som mange tror, køretøjet og overnatning i autocampere.

Køre- hviletidsbestemmelser for autocampere over 3500 kg.

Transport, der udføres af autocampere, er undtaget fra bestemmelserne i køre- og hviletids- forordningen og kontrolapparatforordningen. Køretøjer, registreret som personbil, og som udelukkende benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring og rent privat kørsel er ikke omfattet af køre- hviletidsbestemmelser. Dette gælder også for Tachograf og Fartskrivere.

Regler om sikkerhedsseler:

Personbil M1 skal på alle siddepladser på fremad- og bagudvendende sæder være forsynet med sikkerhedsseler således at: Alle i en bil skal have sikkerhedssele på.
Som udgangspunkt må der ikke transporteres flere personer i en bil, end der er siddepladser med sikkerhedsseler til. Børn med en højde på under 135 cm skal anvende særlig tilpasset sikkerhedsudstyr.

Sidevendte sæder kan ikke anbefales:

Det er ikke muligt at opnå samme grad af sikkerhed med sidevendte sæder som med fremadvendte sæder. Trafikstyrelsen kan derfor ikke anbefale at anvende sidevendte sæder. Sidevendte sæder er ikke tilladt i biler nyere end 20. oktober 2007 med undtagelse af enkelte særlige busser.
Med andre ord det er ikke ulovligt at side på et sidevendt sæde, uden sikkerhedssele i en autocamper fra før 20. oktober 2007, men det anbefales ikke. I autocampere registreret efter den 20. oktober 2007 er dette ikke tilladt.
Kilde: Trafikstyrelsen

Sikker transport af gasflasker:

Gasflasker er meget tunge og under transport har de samme hastighed som dit køretøj. Hvis flaskerne ikke er tilstrækkelig sikret, vil de under nedbremsning kunne kastes fremover og medføre betydelig skade. Du skal derfor altid sikre dig, at alle gasflasker er forsvarligt fastspændt og sikret imod enhver bevægelse.

Der gælder særlige regler for flaskegasinstallationer i campingvogne, autocampere, arbejdsskure, skurvogne og lignende. De er omtalt i Gasreglementets afsnit B-3 Gasreglementet afsnit B-3 (PDF)

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at du får kontrolleret gasinstallationerne af en autoriseret vvs-installatørvirksomhed eller en autoriseret flaskegasinstallatørvirksomhed mindst hvert andet år.

Hvor mange flasker må man have?


Du må maksimalt have to flasker af 11 kilo i vognen. Og heraf må kun én af dem være i brug (i anlæg) af gangen.

Særligt ved køb og salg af autocampere/campingvogne

Når du køber en ny autocamper/campingvogn, skal der være lavet en installations- og servicerapport. Og den skal du have udleveret.
Når du køber en brugt autocamper/campingvogn, har du også krav på at få udleveret en installations- og servicerapport. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at rapporten ikke er mere end 2 år gammel.
Kilde: Sikkerheqstyrrelsen

Hvorfor er det nødvendigt med et nyt reguleringssystem?

Ved autocampere fra og med 01/2007 foreskriver det europæiske direktiv vedr. varmeapparater til køretøjer 2001/56/EF inkl. bilagene 2004/78/EF og 2006/119/EF, at der monteres en sikkerhedsafspærring, så der ikke kan udsive gas pga. ledningsbrud i forbindelse med et uheld.F.eks Trumas gastryksregulatorer SecuMotion (med integreret gasstrømsvagt) eller MonoControl CS og DuoControl CS (med integreret crashsensor) opfylder i forbindelse med højtryks-gasslanger med integreret slangebrudssikring (SBS) alle relevante standarder, forskrifter og direktiver og tillader dermed drift af gasanlægget i hele Europa, også under kørslen.Til opvarmning under kørslen i campingvogne anbefaler vi ligeledes brug af en sikkerhedsanordning.Til køretøjer fra før 01/2007 er der ingen begrænsninger for driften af gasanlægget under kørslen ** Undtagelse for Frankrig: 
I Frankrig er drift af gasanlæg under kørslen kun tilladt i typegodkendte køretøjer med førstegodkendelse efter 01.01.2007. For ældre køretøjer er drift af gasanlæg under kørslen heller ikke tilladt i forbindelse med en sikkerhedsafspærring.

Autocampere efter 1997 er monteret med 30 mb gastryk. Tidligere gastryk på 50 mb er ikke længere lovligt at benytte.

OBS: Materialet i denne artikel er gennemgået af BK Køreskole, Vejle og Rigspolitiets Tungtvognssektion og fundet faktuelt i overensstemmelse med lovgivningen.....

 

 

Bedøm denne artikel
(8 bedømmelser)