Parkerings problemer med autocampere !

19 Feb 2015
8462 gange

For køretøjer under 3.500 kg gælder der samme parkeringsregler over hele landet, jf. færdselslovens §§ 28 og 29. Kommunerne kan herudover ved at udstede lokale parkeringsbekendtgørelser udvide det område, hvor der efter færdselsloven lovligt kan standses eller parkeres.

Kræfter i autocamperforeningerne har i årevis kæmpet for lige ret for loven, hvad angår autocamper parkering, som de siger. En autocamper er en personbil, indrettet til beboelse, som på lige fod med almindelige personbiler kan parkere på en offentlig parkeringsplads.
Forhandlere fremhæver ved 6 meter autocampere, at de bl.a skulle være lettere at parkere i byerne ! Er der noget om snakken eller har de misforstået noget ?

Entydigt kan man ikke sige, at fordi en autocamper med en maksimal totalvægt på 3500 kg, er en personbil, indrettet til beboelse, så kan den parkere på lige fod med almindelige personbiler og at de nogen sinde vil komme til det ! Fysiske mål, gør at det oftest ikke er muligt, med mindre der er indrettet pladser med særlige parkeringsbåse til formålet og skiltet med det. Kun de meget korte modeller er mere sikre på at kunne det.

Ifølge arealbehov for parkeringsbåse på parkeringspladser, er størrelsen på en almindelig parkeringsbås mellem 2,3 - 2,5 meter i bredden og mellem 4,6 - 5 meter i længden. Det er de også, selv om de ikke er lukket i enden. Det er da side linierne, der afgør størrelse i længderetning.
Spørger man hos Sydøstjyllands politi,Trafik Sektionen - Vejteknisk kontor, siger de citat" Hvad angår de markerede parkeringsbåse, er det meningen at et parkeret køretøj skal holde sig indenfor afmærkningen. Det er således ikke lovligt, hvis dele af køretøjet rager ud over denne markering. Hvis køretøjets ender rækker indover et areal udenfor afmærkningen/kantstenen, kan det kun siges at dette er en overtrædelse af reglerne og kan udløse en parkeringsafgift.
En forspørgsel hos Q-Park, som varetager parkering på private parkeringspladser siger: " Det afhænger af situationen, og i hvilket omfang der parkeres til fare og ulemper. Dette gælder også parkering, hvor der bakkes ind i en parkeringsbås og hvor udhænget bag baghjulene overskrider længderetning indover sideanlæg, som f.eks græsplæne, beplantet bed o.lign. Der skal parkeres indenfor båsen.

Ved parkeringsplads og båse forståes:

§ 56. Der anvendes følgende afmærkning for standsning og parkering:

Parkeringsbåse afmærkes med smalle ubrudte linjer eller markeres med væsentligt afvigende belægning. Mod kørebanen kan dog anvendes bred linje. Parkering i afmærkede parkeringsbåse skal ske inden for båsen. I et område, der specielt er udlagt til parkering, og hvor færdsel primært foregår med henblik på parkering (parkeringsplads), og hvor der er afmærket parkeringsbåse, må parkering ikke finde sted uden for en bås. Hvor parkeringsbåse er afmærket på eller ved kørebane uden for parkeringsplads, må parkering finde sted uden for en bås, hvis dette ikke strider mod andre bestemmelser. Standsning og parkering med køretøjer, der har mere end to hjul, skal ske i båsens længderetning. Såfremt en køretøjstype, fx bus, taxi, lastbil eller autocamper, angives med tekst eller symbol, må standsning og parkering kun foretages af denne køretøjstype.
Er parkeringsbåsen forsynet med V 23 Invalidesymbol, angiver dette, at den kun må benyttes til standsning og parkering af køretøjer, der er forsynet med en i medfør af færdselslovens § 88 a udstedt tilladelse.

Overskridelse af en parkeringsbås afmærkninger er ulovlig parkering på offentlige parkeringspladser. Dette gælder også, hvis man bakker ind i parkeringsbåsen, således at hjulsættene er inden for parkeringsbåsen, men til gengæld hænger udhænget bag det bagerste hjulsæt ud over parkeringsbåsens kantsten i længderetning og ud på sideanlæg.

Privat parkering:

En del af de parkeringspladser, der findes i byerne kontrolleres som private parkeringspladser. Regler for parkering på disse pladser kan variere, så det er vigtigt at læse skiltningen. Det er op til indehaveren af en privat parkeringsplads at udstikke reglerne for parkering på området. Folketinget har vedtaget, at private parkeringsarealer skal markeres bedre og mere ensartet. Det betyder, at der senest 15. marts 2016 ved indkørsel til en privat parkeringsplads skal være opsat en sort tavle med et hvidt "P". Skiltet skal desuden være forsynet med en undertavle, der enten angiver, at der er regler og vilkår på pladsen eller konkret angive disse regler og vilkår. Senest 15. marts 2019 skal der opsættes skilte der beskriver vilkårene for parkering. Disse skilte skal være sorte med hvid skrift.

Faktum:
Det er altså ikke et spørgsmål om det lovmæssige i parkering med autocampere på op til 3500 kg, men snarere et spørgsmål om de fysiske mål og det faktum om der parkeres til fare og ulempe for den øvrige færdsel, som det hedder i færdsels lovgivingen. Køretøjer på over 3500 kg, må ikke parkere på offentlige parkeringspladser.

Parkering med autocampere på over 3500 kg:

Byer i Danmark har kommunale bekendtgørelser om parkering med køretøjer på mere end 3500 kg. Ordlyden er forskellig fra kommune til kommune ligesom resten af parkeringsdirektiverne.
F.eks: "Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser, autocamper m.v.), påhængskøretøjer (trailer, campingvogne m.v.), motorredskaber og traktorer må i tidsrummet kl. 19.00 – 07.00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning".

I Høje Tåstrup har de denne opfattelse:

Personbiler:
Det er tilladt at standse eller parkere delvist på fortovet inden for tættere, bebygget område. Parkering må ikke være til fare eller ulempe for færdslen på fortovet, og maksimalt halvdelen af bilen og højst 2 hjul i bilens længderetning må parkeres på fortovet.
Personbiler defineres som et køretøj med en tilladt totalvægt, som ikke overstiger 3.500 kg.

Lastbiler, busser, autocampere m.v.
Parkering må kun ske i tidsrummet fra kl. 19.00 – 07.00 på steder, hvor parkering for disse køretøjer er tilladt ved særlig afmærkning.
Lastbiler, busser og autocampere er et køretøj med en tilladt totalvægt over 3500 kg.!!!

Det korte og lange er, at det er tilladt at parkere med autocampere på områder med "særlig afmærkning". Overnatningsmulighed og længde af opholdet vil fremgå af skiltning. Hvad er så særlig afmærkning ? Det er områder, hvor f.eks tunge køretøjer må parkeres, og er markeret med særlige skilte som angiver køretøjsgruppen (erne)
Hvis en kommune f.eks beslutter sig for at indrette et område med særligt egnede parkeringspladser for autocampere vejvises der med E 33 Parkering og undertavle UE 33,9. Ved behov for vejvisning ad en rute frem mod en eller flere egnede parkeringspladser for autocampere anvendes tavlen E 33 med undertavle US 8 med symbol for autocamper og undertavle med retningspil og U3 på pladsen som viser længden af det tilladte ophold og eventuelle restriktioner.
Ved at afmærke en plads eller område særligt til autocampere, er det derfor muligt at tilfredstille turister med over og under 3500 kg. Ved skiltning er området forbeholdt køretøjsgruppen - autocampere, og derved udelukkes andre køretøjsgrupper.

Ud fra dette, er det uden at ændre yderligere på den danske lovgivning muligt for kommunerne i samråd med politiet at tiltrække autocamperturister. Ved at lave en plads med særlig skiltning for autocampere, er der parkeringsbåse som passer til større køretøjer. Det er muligt at håndtere autocampere under og over 3500 kg, også i tidsrummet mellem kl. 19.00 og 07.00, da pladsen jo er særlig afmærket for autocampere. Pladsen er i samarbejde med det stedlige politi placeret således at den både kan være centralt placeret og samtidig være hensigtsmæssigt placeret i forhold til trafik med større køretøjer.
Dermed er det fuldstændigt unødvendigt at lave hele den danske lovgivning om, som nogen har brugt for meget tid på og som er lige så umuligt som at cykle til månen.
Når der er lavet parkeringsmuligheder for autocampere, som ikke fysisk har mulighed for at være på 2,3 x 5 meter, er der ikke langt til at tilbyde parkering med overnatning i 24, 48 eller 72 timer til glæde for byen, som i f.eks Ribe.
Ifølge lovgivning hedder det også: "Parkeringsbåse skal have dimensioner, så relevante køretøjer kan holde inden for båsen". Dette er jf. bekendtgørelse om vej-afmærkning.

For autocamperturister er det ikke let at manørere i forskellige Parkeringsdirektiver, som er forskellig fra kommune til kommune. Især autocamper fra det sydlige Europa er vant til parkeringsangivelser af hvor og i hvor lang tid de må parkere med autocampere, og om overnatning er tilladt eller ej.
Det oplyses til autocamper-info.dk, at parkeringsregler i de enkelte kommuner – udover færdselsloven §§ 28, 29 og 30 – fra primo 2015 er underlagt særlig ministeriel bekendtgørelse om parkering, der igen danner grundlag for alle landets kommunernes lokale parkeringsbekendtgørelser. Den nye bekendtgørelse bevirker, at reglerne i dag er mere enkle og fortolkes efter mere ensrettede retningslinier end tidligere.

I f.eks Ribe i Tønder kommune, tillader man autocampere således:Langtidsparkering på: P-Syd - Tøndervej 48 timers gratis parkering for personbiler, autocampere, campingvogne og turistbusser.

Andre kommuner skriver, som her Varde kommune: Der må ikke parkeres særligt indrettede køretøjer med henblik på overnatning, med mindre sådan parkering er tilladt ved særlig afmærkning - Altså for autocampere P-skilt med autocamper undertavle !

autocamper-info.dk håber på trods af udfordringer og meget plads til forbedringer, at autocamper turismen i Danmark går en lys tid i møde, med mange af de tidssvarende autocamperpladser som turisterne efterspørger og ikke kun af autocamper folk, der har en meget ensidig opfattelse af, hvordan autocampere skal, må og bør parkere, uden hensyntagen til trenden i Europa, og spørgeundersøgelser som viser autocamper turisters forventninger til autocamperpladser.

Læs også: Det offentlige rum og autocamperparkering, 2. del

Det offentlige rum og autocamperparkering, 2. del
Det offentlige rum og autocamperparkering, 2. del

Link: justitsministeriet, færdselsloven, Folketingets Retsudvalg, FDM -parkeringsregler, Bekendgørelser om vejafmærkning, Eksempel på parkerings bekendtgørelse,

Bedøm denne artikel
(10 bedømmelser)