Transportminister Ole Birk Olesen kan se muligheder for autocampere på 4.250 kg og B kørekort

18 Jan 2019
1697 gange
Transport-, Bygnings- og Boligminister, Ole Birk Olesen svarer Autocamper Info Transport-, Bygnings- og Boligminister, Ole Birk Olesen svarer Autocamper Info Foto: Niels Hougaard

Autocamper Info indsendte i december 2018, på vegne af Autocampergruppen teksten i Direktiv 2006/126/EF, artikel 6 til Transport-, Bygnins- og Boligminister, Ole Birk Olesen for at få belyst mulighederne og få svar i forhold til at måtte køre autocamper på 4.250 kg på et B kørekort, uden yderligere at måtte tilkoble en trailer på 750 kg, med udgangspunkt i 2006-direktivet 2006 / 126EG, artikel 6, stk4 litra b).

Artikel 6, stk 4. siger: Efter høring af Kommissionen kan medlemsstaterne på deres område tillade kørsel med

b) køretøjer med en tilladt totalmasse på over 3.500 kg for førere, som er fyldt 21 år, og som i mindst to år har haft kørekort til kategori B, forudsat at køretøjerne hovedsagelig anvendes stationært til instruktions- eller rekreationsformål*, anvendes i socialt øjemed af en ikke-kommerciel organisation og er ændret således, at de ikke kan tjene til befordring af mere end ni personer eller til transport af andre varer end dem, der er absolut nødvendige for det relevante formål.*( rekreative køretøjer, autocampere )

Gennemgang af artikel 6 viser altså, at det uden yderligere forslag og tillæg til det 3. Kørekortsdirektiv er muligt at hæve totalvægten fra 3.500 kg til 4.250 kg. En forudsætning for at dette kan benyttes i bredere omfang, er naturligvis at flere lande deltager.

For så vidt angår din seneste henvendelse af 6. december 2018 vedrørende art. 6, stk. 4, litra b), i kørekortdirektivet, har jeg bedt Færdselsstyrelsen vurdere, om denne bestemmelse giver Danmark mulighed for at give personer med kørekort til kategori B ret til at føre campingbiler med tilladt totalvægt op ti 4.250 kg.

Tyske Reisemobil Union siger om muligheden:

2006-direktivet 2006 / 126EG giver lovgiveren mulighed for at hæve vægtgrænsen forautocampere med kørekort i kategori B til 4 250 kg.Desværre har lovgiverne ikke benyttet sig af denne mulighed: Lobbygrupperne, heriblandt Reisemobil Union og de tyske brancheforeninger, har været opmærksom på og arbejder nu på denne mulighed i længere tid.

Richtlinie 2006/126/EG vom 20.12.2006 - Artikel 6 (Auszug)

4.    Die Mitgliedstaaten können in ihrem Hoheitsgebiet nach Konsultation der Kommission gestatten, dass

b)    Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg von Personen geführt werden, die über 21 Jahre alt sind und seit mindestens zwei Jahren Inhaber eines Führerscheins der Klasse B sind, sofern die Fahrzeuge vorwiegend im Stand für Unterrichts- oder Freizeitzwecke genutzt werden und von nichtgewerblichen Organisationen für soziale Zwecke eingesetzt werden und so verändert wurden, dass sie weder für den Transport von mehr als neun Personen noch für den Transport von Gütern außer jenen, die für die Erfüllung ihres Zwecks unbedingt notwendig sind, eingesetzt werden könne

Portugal indførte 4.250 kg på B-kørekort i november 2012, præcis som direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 foreskriver.

Portugal indførte med virkning fra 2. november, 2012 - artigo 21, nº2 deste Decreto-Lei 138/2012 ( artikel 21, nº 2 , lovdekret 138/2012 ). I henhold til dette dekret blev det muligt at føre et rekreativt køretøj på mellem 3.500 - og 4.250 kg på et B-kørekort. Forudsætning - Indehavere af B-kørekort, skal være over 21 år og have mindst 3 års kørselserfaring i denne kørekortskategori.

Anvendelse af B-kørekort optil 4.250 kg forudsætter at det benyttes til rekreative formål og ikke til erhverv.

Meningen med denne ændring af den portugisiske færdselslov, er at opmuntre dem der kan lide at rejse i autocamper, så folk med B-kørekort kan føre køretøjer mellem 3.500 - og 4.250 kg. For andre køretøjer med en totalvægt på højst 3.500 kg, har intet ændret sig. 

Transport-, Bygnings- og Boligminister, Ole Birk Olesen har idag afgivet svar på henvendelsen:

For så vidt angår din seneste henvendelse af 6. december 2018 vedrørende art. 6, stk. 4, litra b), i kørekortdirektivet, har jeg bedt Færdselsstyrelsen vurdere, om denne bestemmelse giver Danmark mulighed for at give personer med kørekort til kategori B ret til at føre campingbiler med tilladt totalvægt op ti 4.250 kg.

Færdselsstyrelsen oplyser i den forbindelse følgende:

”Art. 6, stk. 4, litra b) giver medlemslandene mulighed for efter høring af Kommissionen at tillade kørsel med køretøjer med en tilladt total-masse på over 3.500 kg. Der er hertil fastsat en række betingelser. Føreren skal være fyldt 21 år og have haft kørekort til kategori B i mindst to år.

Det er endvidere forudsat, at køretøjet hovedsageligt anvendes stationært til instruktions- eller rekreationsformål, at det anvendes i socialt øjemed af en ikke-kommerciel organisation og er ændret således, at det ikke kan tjene til befordring af mere end ni personer eller til transport af andre varer end dem, der er absolut nødvendige for det relevante formål.

Bestemmelsen er således snævert målrettet til organisationer, der ikke er kommercielle, og til køretøjer, som skal anvendes til sociale formål, og stationært til instruktions- eller rekreationsformål. Derudover vil den tilladte kørsel alene gælde i medlemsstatens område.

Bestemmelsen kan efter styrelsens vurdering ikke anvendes med henblik på, at borgere med et kørekort til kategori B kan køre med en autocamper med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg. Den vil i stedet kunne anvendes til fx sportsforeninger eller lignende.

Færdselsstyrelsen er ikke bekendt med, at der har været høringer i Kommissionen i forhold til art. 6, stk. 4 litra b).

Såfremt det skal være muligt at føre en autocamper med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg med et kørekort til kategori B, er det Færdselsstyrelsens vurdering, at det vil kræve en ændring af 3. køre-kortdirektiv. 

Efter 3. kørekortdirektiv kræver det i dag kørekort til kategori C1, såfremt autocamperen har en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, men ikke over 7.500 kg, og er indrettet til befordring af højst otte personer foruden føreren.

Det er fortsat Færdselsstyrelsens vurdering, at den tekniske udvikling af mindre lastbiler på over 3.500 kg har ændret sig således, at det reelt set ikke er sværere at føre lastbiler i denne vægtklasse end at føre personbiler på op til 3.500 kg. Det skyldes, at de mindre lastbiler ikke længere har andet bremsesystem, som forudsætter nærmere kendskab, ikke er særligt vanskeligere at manøvre i forhold til en varebil på 3.500 kg, har fartegnskaber, som gør tilpasning til den øvrige trafik nem, og generelt i dag har ret gode køreegenskaber. Det er endvidere som udgangspunkt et krav, at nye biler er udstyret med ESC (stabilitetssystem). Det er derfor ikke i dag afgørende færdselssikkerhedsmæssige hensyn til hinder for, at der generelt vil kunne føres en større bil på et kørekort til kategori B. ”

Som Færdselsstyrelsen anfører, er der ikke afgørende færdselssikkerhedsmæssige hensyn til hinder for at give personer med et B-kørekort ret til at føre campingbil i en højere vægtklasse. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet vil derfor sætte problemstillingen på dagordenen over for Kommissionen i forbindelse med det videre arbejde på kørekortområdet.

Da autocamper-info.dk er af den opfattelse at færdselsstyrelstyrelsens konkusion af artikel 6, stk. 4 litra b) er lidt for hurtigt svaret og Portugal har gjort det allerede i 2012, samt at de tyske producenter og paplyorganasation RMU, og norke lobbyister (EØS land), har set de samme muligheder som Autocampergruppen, vil vi naturligvis forsætte ad det spor, istedet for en ændring af det 3. kørekortdirektiv. Kørsel for altenative fremdriftformer i form af varebiler på op til 4.250 kg på et B kørekort, er ligeledes skrevet til at komme ind som litra c) i samme artikel. Svaret om at fremsætte det i EU kommisionen, er det samme som jeg fik da jeg under mit virke i ACR skrev til ministeren. Vi mener at der her er en lettere vej, og det står tydligere end Færdselsstyrelsen giver ydtryk for.

Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen

Tidligere artikel HER