Mulighed for autocampere på 4.250 kg og B-kørekort muligt siden 2006

04 Dec 2018 admin
732 gange
Autocampere på 4.250 kg med B-kørekort Autocampere på 4.250 kg med B-kørekort

Der har været talt om det i mange år, der har været skrevet om det i lige så mange år og Transport-, bygnings-, og boligminister Ole Birk Olesen var positiv og ville fremsætte det for EU kommisionen i 2017. Det har været samtaleemne blandt rigtig mange autocamperejere - muligheden for at at kunne vælge at føre en autocamper med en tilladt totalvægt på 4.250 kg på et B kørekort med minimum 2 års køreerfaring, når der ikke yderligere kan tilkobles en trailer.

B-kørekort til 4.250 kg på alternativ fremdrift, fremsat i 2018

Europa-Parlementets besluttede ved 1. behandling den 13. marts 2018 ændring om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelse for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring.

For at bidrage til reduktionen af drivhusgasemissioner og forbedringen af luftkvaliteten ved at fremme anvendelsen af køretøjer, der bruger alternative brændstoffer, bør medlemsstaterne have mulighed for på deres områder at tillade, at indehavere af et kategori B-kørekort har ret til at føre visse typer af køretøjer, der bruger alternative brændstoffer, hvor disses tilladte totalmasse overstiger 3.500 kg, men ikke overstiger 4.250 kg. Denne mulighed for at overskride 3.500 kg bør være betinget af, at den yderligere tilladte masse udelukkende skyldes den større masse, der følger af de alternative fremdriftssystemer, og bør være underlagt de begrænsninger og betingelser, som skal forhindre en negativ indvirkning på trafiksikkerheden. Det forudsættes at at køretøjet føres uden anhænger og benyttes til varetransport.

Muligheden for 4.250 kg på B-kørekort har været der siden 2006 uanset fremdrift form !

Ingen, inklusiv Transport-, bygnings-, og boligminister Ole Birk Olesen har givet udtryk for sidde inde med viden om, at der faktisk har været en mulighed siden 2006, og det var da også ved et tilfælde at autocamper-info.dk stødte på lovteksten i artikel 6, der giver muligheden for det, når det ikke er kommerciel brug.

2006-direktivet 2006 / 126EF giver lovgiveren mulighed for at hæve vægtgrænsen for kørekort i kategori B til f.eks 4.250 kg, forudsat at køretøjerne hovedsagelig anvendes stationært til instruktions- eller rekreationsformål, anvendes i socialt øjemed af en ikke-kommerciel organisation og er ændret således, at de ikke kan tjene til befordring af mere end ni personer eller til transport af andre varer end dem, der er absolut nødvendige for det relevante formål. Direktiv 2006/126/EF, der også er kendt som "det tredje kørekortdirektiv", blev vedtaget den 20. december 2006. Selvom nogle af direktivets bestemmelser først trådte i kraft den 19. januar 2009, blev de fleste af dem gældende fra den 19. januar 2013, navnlig indførelsen af den nye EU- kørekortsmodel.

Artikel 6 fra 2006 - direktiv 2006 / 126EF siger det helt klart

4.   Efter høring af Kommissionen kan medlemsstaterne på deres område tillade kørsel med

b) køretøjer med en tilladt totalmasse på over 3.500 kg for førere, som er fyldt 21 år, og som i mindst to år har haft kørekort til kategori B, forudsat at køretøjerne hovedsagelig anvendes stationært til instruktions- eller rekreative formål, anvendes i socialt øjemed af en ikke-kommerciel organisation og er ændret således, at de ikke kan tjene til befordring af mere end ni personer eller til transport af andre varer end dem, der er absolut nødvendige for det relevante formål.

Hvad venter vi på ?

Det har hele tiden ligget i fremsatte forslag om kørsel med 4.250 kg på et B-kørekort for autocampere, at valget om 4.250 kg er frivilligt, men kan lade sig gøre, hvis køretøjet rent teknisk kan køre på 4.250 kg. Alternativt kan folk selv vælge løsningen som en kombination af et køretøj på 3500 kg og en trailer på en maksimal totalvægt på 750 kg uden påløbsbremse. Det må være mere sikkert med vægten på et køretøj, og rent parkeringsmæssigt kan man skilte sig ud af at parkere med 4.250 kg med et P-skilt med en autocamper undertavle, der som udgangspunkt tillader hele køretøjsgruppen - autocampere, uanset vægt.

Uanset, at der er fremsat forslag om varebiler på 4.250 kg på B-kørekort der fremføres på altenative fremdrift former, er der her tale om kommercielle formål, hvorimod at der i direktivet fra 2006 er tale om blandt andet rekreative formål og ingen krav om fremdrift form.

Det giver mening når EU landene står samlet

Det forlyder fra velinformerede kilder, at når det drejer sig om tillæg til det 3. kørekortsdirektiv, så skal der være enstemmighed, men at det ved tidligere fremsættelse har stødt på modstand fra tre østlige medlemslande af andre grunde end det det fremsatte forslag. Muligheden er der uden lovændringer og det er da godt nyt. Lovteksten er nu sendt til Norge der som EØS land har haft en lobbyist på den og andre opgaver i flere år, nede i EU land og den danske transportminister er kontaktet. I Tyskland har branche foreninger og producenter kæmpet for ændringer i årvis, da det er en kendsgerning at mange autocampere på grund af deres opbygning er presset på nyttelast evnen. Som enkelt land giver det ikke den store mening, hvis ikke man kan benytte køretøjet i andre EU lande, og det er her udfordringen ligger.

!  Reisemobil Union, som i flere år har kæmpet denne sag, skriver nu under deres punkt om "Staßenverkehrsordnung" også om dette HER

Links:

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EF af 20. december 2006