Autocamperforening angriber person bag Autocamper Info

25 Okt 2018
1319 gange

Man skal høre og læse meget før ørene falder af. Den såkaldte demokratiske autocamperforening DFAC langer i en artikel på deres hjemmeside ud efter min person, for at tale usandt og fordreje virkeligheden i en snart 1 år gammel artikel ! Foreningen der kræver gennemsigtighed fra andre, men selv sætter de høje mure op om dem selv og deres gøren og laden. Det vil jeg naturligvis ikke stå model til når virkeligheden er en anden, men det siger alt om en forening der forsøger sig med “TRUMP” lignende metoder, når de ikke i ro og mag kan angribe alt og alle, der ikke har den samme indgangsvinkel som dem selv. Derfor benytter de også utraditionelle metoder for at nå deres mål, som de alle betegner som ulovlige ifølge lovgivningen.

Den såkaldte demokratiske forening påberåber sig retten til at have ret i alt, hvad de foretager sig, mens alle der sætter spørgsmålstegn ved rigtigheden af deres fortolkninger og indstillinger bliver sat i den offentlige gabestok, men nu er nok, nok ! Istedet for at hygge sig med deres måde at fortolke det frie autocamperliv på, hetzer de alle, der ikke har samme opfattelse. Det har blandt andet haft den effekt at flere og flere forlader de sociale medier i afsky for den tone som visse DFAC medlemmer i særdeles hed har bidraget med igennem hele DFAC´s levetid. Sidste år kostede det dem knap 100 medlemmer. De har stort set været utilfredse med alt og alle, der ikke har i sinde at danse efter deres pibe.

Jeg har gennem længere tid fået tilsendt materiale fra medlemmer og tidligere medlemmer fra denne forening, og derfor kendte jeg også til det som fremgår længere nede, allerede da jeg skrev den omtalte artikel. Jeg er blevet beskyldt for at snige mig rundt på deres indre linier i deres forum, hvor jeg aldrig kunne drømme om at befinde mig, da avislæsning om TRUMP ikke er så slemt som noget af det, de ofte får tiden til af gå med i DFAC, dog i en helt anden målestok.

Politianmeldelse af kommuner ?

En person, der tager sig af såkaldt ulovlig skiltning skriver den 23. marts 2017 bla.” Første kapitel af skiltesagen er afsluttet. 24 emails er sendt til involverede kommuner med 2 bilag. Fotosamling 42 ulovlige skilte. Kopi af dette er sendt til 8 berørte politikredse - att Politidirektøren.”

Den 15. November 2017 sender Nordsjællands Politi en mail til en navnangiven person i DFAC (kender navnet) med teksten. “ Jeg skal hermed gøre DFAC bekendt med, at der pr. d.d. er rejst sag ved  Nordsjællands Politi, hvor Gribskov kommune pålægges at fjerne de i sagen nævnte skilte og tavler i Gribskov kommune. Gribskov kommune har fået frist...... Det må da være politiet selv der har godkendt dem !

Politianmeldelse er en anmeldelse af en lovovertrædelse eller en lovovertræder til politiet !

Så kan man gøre op med sig selv om dette skal betegnes som en politianmeldelse eller noget tæt beslægtet. I min optik, under alle omstændigheder dårlig karma, når man ovenikøbet efterfølgende tilbyder at hjælpe de pågældende kommuner med at skabe overnatning til autocampere, som man lige har sendt til politiet. Selvfølgelig skal skiltning være lovlig og det er det omtalte politis opgave at sørge for det. Først sparker man til kommunerne også tilbyder man at hjælpe dem. Underlig form for pædagogik. If you can´t join them, beat them ! Vejdirektoratet har afvist et hav af sager fra den kant, som jeg har downloadet gennem tiden fra Vejdirektoratets hjemmeside.

Det er en kendsgerning at kommuner ikke på egen hånd kan opsætte skilte uden at have konsulteret politiet, og det har ligeledes vist sig at at flere af de såkaldte ulovlige skilte stod på privat grund eller slet ikke var ulovlige. Ønsker en kommune skilte opsat, skal det godkendes af politiet, sådan er det. Det er så åbenbart kun DFAC der kender loven.

Vejdirektoratet havde måske været en bedre vej, men de har som omtalt afvist en del de klager som ligger offentlig tilgængelig på Vejdirektoratets hjemmeside bla. På grund af forældet klagefrist og andre begrundelser om at der ikke gives medhold eller skiltning på privat grund.

Holstebro:

I en avisartikel fra den 6. Marts 2017 i Dagbladet Holstebro, kunne repræsentanter fra DFAC ikke få armene ned igen, da man kunne læse at alle forbud mod autocampere bliver ophævet !

“Hidtil har der været et forbud mod at overnatte i autocampere, der er parkeret inde i byerne - men det forbud er Holstebro Kommune nu tvunget til at ophæve !”

Man kunne få indtrykket at “Allemandsretten” var indført i Danmark, men nej. DFAC måtte til Holstebro for at skabe pladser til autocamper parkering, og DFAC har fundet det nødvendigt at kontakte Holstebro kommune, da fjernelse af skilte ikke var nok. Båsene skulle sørme også have en vis størrelse og det er ikke gratis.

5. Autocamperovernatning i Holstebro bymidte

Sagsfremstilling fra referat i Holstebro kommune

Teknik og Miljø har modtaget en henvendelse fra Danmarks Frie Autocampere med ønske om etablering af pladser i Holstebro by til overnatning i autocampere.

Pladserne ønskes placeret ved parkeringspladsen langs Kvickly ned mod åen, ved Lystanlægget og på parkeringspladsen ved Viums anlæg (se bilag). Pladsernes størrelse bør være ca. 5 meter i bredden og 6-8 meter i længden. Der ønskes også spildevandsudtag uden for rensningsanlægget på Bisgård Mark.

Danmarks Frie AutoCampere ønsker autocamperepladser i gåafstand til centrum med butikker, restauranter og udstillinger, gerne i rolige omgivelser med udsigt til grønne arealer og på pladser med belysning. Pladserne bør endvidere være forsynet med skiltning med en velkomsthilsen samt information om byen og hvor det er muligt at få tømt toilet samt tanket vand.

Der er i dag fire pladser til parkering af autocampere på parkeringspladsen på Viborgvej ved kirkegården og to pladser i Enghaven ved toiletbygningen.

Ved etablering af nye pladser ved Kvickly, vil der udgå fire parkeringspladser pr. plads til autocampere. Såfremt græsarealerne anvendes, vil der udgå to parkeringspladser og et areal, som bruges til rekreative formål i dag.

Ved etablering af nye pladser ved anlægget, vil der udgå ca. fire parkeringspladser pr. autocamperplads. Der kan alternativt ryddes et areal med beplantning mellem parkeringspladsen og toiletbygningen. Dette vil give plads til to-tre autocampere.

Ved etablering af nye pladser ved Viums anlæg, vil der pga. pladsens indretning, udgå fem-seks parkeringspladser pr. autocamperplads.

Et overslag for etablering af nye pladser til autocampere anslås til ca. 100.000 kr. Hertil kommer et betalingssystem ved evt. betalingsordning.

Mht. de parkeringspladser som udgår, må det vurderes, om der skal etableres nye eller indbetales et beløb til Parkeringsfonden.

De pladser, som er til rådighed i dag, vurderes at stå tomme 85-90 % af tiden.

Teknik og Miljø har haft kontakt til Vestforsyning Spildevand A/S mht. spildevandsudtag på Bisgård Mark udenfor lågen. Dette vil kunne lade sig gøre, men der må forventes en betragtelig anlægsudgift, da der ligger mange andre ledninger i jorden, bl.a. gasledning og to store spildevandsledninger.

Der er i dag mulighed for spildevandsudtag ved Mejdal Camping mod betaling.

I forbindelse med motorvejen har Vejdirektoratet oplyst, at der ved pendler- og rasteplads mv. ved Viborgvej vil blive etableret spildevandsudtag.

Teknik og Miljø har haft kontakt til Mejdal Camping for en udtalelse i forhold til det fremsatte ønske. Her ser man det som konkurrenceforvridende, hvis kommunen etablerer pladser til gratis overnatning (se notat). I Thorsminde betaler autocampere 100 kr. for en overnatning, som campingpladsen administrerer, mod at autocamperturister kan tømme spildevand og tanke frisk vand på campingpladsen. Mejdal Camping indgår gerne i drøftelse af en lignende ordning, såfremt Holstebro Kommune ønsker at give yderligere muligheder for autocamperpladser i byen. Mejdal Camping ligger ca. 3 km fra centrum.

Danmarks Frie AutoCampere oplyser, at autocamperturister oftest blive en-tre dage det samme sted og kører derpå videre til næste sted. Autocampereturister bruger generelt flere penge i byerne end campingpladsturister, ligesom de kører hele året. Autocamperturister vil oftest søge overnatningsmuligheder med gode faciliteter og i nærheden af seværdigheder/oplevelser.

Antallet af autocamperturister er stærkt stigende, og dette turismepotentiale kan eventuelt realiseres ved etablering af attraktive overnatningssteder. Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at arbejde videre med etablering af autocamperpladser, foreslår Teknik og Miljø, at sagen sendes i høring hos Erhvervs- og Turismeudvalget.

I et notat fra DFAC´s formand hedder det blandt andet

Alle lokalt bekendtgjorte  bestemmelser om forbud mod ‘lokalt bekendtgjorte Så er det endelig fastslået, at lokale parkeringsbekendtgørelser med forbud mod f.eks. ”parkering med henblik på overnatning” eller ”parkering af autocampere i tidsrummet 21-06” er ulovlige og skal fjernes.

Det er korrekt at overnatning ikke er en definition der findes i færdselsloven, men skal være en tidsangivelse, men Vejdirektoratet har i et “brev” der er lagt ud på deres hjemmeside i forbindelse med en unavngiven klage på skiltning i Haderslev, svaret på yderliger spørgsmål der slår hul i hele den mission, med ikke at gøre forskel på autocampere og personbiler. Problematikken om overnatning måtte ikke stå i en parkeringbekendtgørelse, men i selve færdselsloven er der ikke ændret et eneste komma.

"Færdselslovens § 92, stk., 1 indeholder en hjemmel til, at vejmyndigheden for en offentlig vej (Vejdirektoratet for så vidt angår statsvejnettet) med samtykke fra politiet kan træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning, f.eks. tidsbegrænset parkering. Ifølge bestemmelsen kan der indføres parkeringsrestriktioner ud fra såvel færdselsmæssige som almene hensyn."

Besvarelse fra Vejdirektoratet om spørgsmål til autocamper parkering og overnatning:

Spørgsmål1. Man ikke ved en lovlig skiltning kan forbyde overnatning i køretøjer? 

Vedr. spørgsmål 1) Vejdirektoratet skal indledningsvis oplyse, at vi kun kan udtale os om afmærkning på offentlige veje og private fællesveje, jf. § 92 c, stk. 2. I den forbindelse kan vi oplyse, at der ikke findes hjemmel til at forbyde overnatning i køretøj, da begrebet overnatning ikke er defineret i loven. 

Spørgsmål 2) En kommune ikke kan pålægge autocampere under 3500 kg at parkere på en af kommunen udpeget parkeringsplads – mens andre personbiler frit kan parkere? 

Spørgsmål 3) Man ikke ved lovlig skiltning kan forbyde autocampere under 3500 kg at parkere på et område, mens andre personbiler ikke er omfattet af dette forbud? 

Vedr. spørgsmål 2 og 3) Kommunen kan godt forbyde parkering af autocampere, såfremt de benytter afmærkning i overensstemmelse med bekendtgørelserne om vejafmærkning. I henhold til bekendtgørelserne om vejafmærkning skelner man ikke mellem autocampere under og over 3500 kg. Det fremgår desuden af færdselslovens § 92, at kommunen kan som vejmyndigheden for en offentlig vej eller privat fællesvej med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Disse hensyn skal være sagligt begrundet. 

Spørgsmål 4) Der ikke på en almindelig parkeringsplads kan opkræves betaling for parkering af autocampere under 3500 kg, der afviger fra, hvad andre personbiler opkræves? 

Vedr. spørgsmål 4) Spørgsmål om betaling af parkering på offentlige veje er reguleret i vejlovens § 90, stk. 1, og stk. 2. Det fremgår af bestemmelsen, at kommunen godt kan begrænse adgangen til at parkere på en offentlig vej, såfremt kommunen sagligt kan begrunde det. 

autocamper-info.dk skriver ikke som vinden blæser og for at få ret, men tager udgangspunkt i saglighed, hvadenten det er til autocamperturistmens fordel eller ulempe. Man kommer ingen vegne ved at bilde sig selv og andre noget ind, og det burde de lære i DFAC. Artikler på autocamper-info.dk er baggrundstjekket og er en side der har til formål at formidle information som tingene forholder sig og ikke hvad man tror og mener og om man bryder sig om det eller ej. Hvis DFAC mener at vi skal videre af denne vej, må de desvære se iøjnene at jeg på beråber mig retten til at forsvare mig og ikke ligger under for svinestreger der går efter mig som person. DEN GÅR IKKE. Et medlem fra DFAC mente at jeg skulle anmeldes til myndighederne, Han var hurtig fortid i den facebook gruppe !

Hvad der siges og skrives på facebook grupperne ved jeg intet om. Jeg lever i lykkelig uvidenhed, da jeg forlængst har fået nok af den offenlige gabestok og forladt relevante FB grupper. Jeg er selv ofte i dialog med kommuner, Vejdirektoratet, lovgivere i folketinget, private, ansøger til pladser mv., men jeg pynter mig modsat DFAC ikke med lånte fjer og gætterier. Henrik Krebs, du kan skrive lige hvad du vil og dit ulvekobbel ligeså !

Klage1 HER

Klage2 HER

Klage3 HER

Klage4 HER