Autocampere jagtet i snart 20 år, og med samme tema

28 Jun 2018
1057 gange
Autocamper på campingplads ? Autocamper på campingplads ? Foto: ACI

Der er sol og sommer over Danmark, og med sommeren følger støj fra campingpladser, som de traditionen tro, har gjort det, stort set hver sommer i de sidste 15-20 år. Indholdet er det samme, beskyldningerne er de samme, og campingbranchens løsningsmodel er den samme ! Meget fantasiforladt og tåbeligt, set i forhold til at trække turister i autocampere til Danmark. Havde autocampere ønsket at opholde sig på campingpladser, havde de allerede været der, men ingen ønsker st lade sig tvinge til at opholde sig eller handle i en butik, man ikke ønsker at handle i. Hvor svært er det ? autocamper-info.dk har via Google fundet en hel del historik om autocamper hetzen, helt tilbage til 2002.

Stop autocamperhetzen

Det er helt og aldeles utilfredsstillende at en privat brancheorganisation har haft held 
til at at jage autocampere på et tyndt og for det meste forkert grundlag og virkelig dårlig markedsføring set i forhold til deres ønsker med hetzen. Selvfølgelig skal autocampere følge lovgivningen som alle andre i dette land. Vi skal se fremad, bevares og selfølgelig, men da kun hvis man har lært noget af fortiden og lige præcis her ligger den væsentlige grund, når det drejer sig om campingpladser i forhold til autocamperturisme. Avisindlæg som, at overnatningsformen i autocampere er konkurrenceforvridende, prædikater som pirat-camping, discount-camping, ulovlig camping, uvorne campister, er stadig blandt de mest brugte termer. 


Campingpladserne og det konkursramte Campingråd har med stor iver lagt pres på kommuner og politi for at få forbudt overnatninger på danske raste-, parkerings-, havne- og autocamperpladser uden for campingpladser, og det har ikke ændret sig igennem de sidste 15-20 år, og intet er mere forkert end krav om at autocampere SKAL opholde sig på en campingplads, mod deres vilje, når de nu foretrækker autocamperpladser både med og uden betaling og der er betalingsvilje, bare ikke til campingpladspriser. At tro, at man med forbud, hetz, politianmeldelser, afpresning af kommuner ect kan få en målgruppe til at benytte campingpladser i højere grad end tilfældet er, viser kun hvor lidt campingpladser har sat sig ind i autocamper adfærd og hvor presset de selv er. Selv de første tal for 2018 ligger lavere end de foregående år ifølge dst.dk. Tryk avler modtryk, og autocamperturister køre hellere videre. Dermed ikke sagt at ingen campingpladser er brugbare, for nogen af dem har set et potentiale i autocamperturisme og har lavet tilpassede pladser i tilknytning til deres campingplads, med egen indkørsel og åben hele året 24/7.

Alle undersøgelser viser at autocampere i udbredt grad ønsker at overnatte på autocamperpladser, uanset om de er betalbare eller ej. I Tyskland viser den seneste undersøgelse fra tyske Promobil at 52 procent af autocamperturisterne foretrækker autocamperpladser, 7 procent foretrækker campingpladser og 22 procent en blanding af begge dele. Kun 2 procent er Fricampere.

Et faktapapir fra Destination Djursland fra 2014, viser at 5 procent af overnatningerne på områdets campingpladser, er autocampere. Varde kommune lavede ligeledes en analyse om autocampere og deres overnatninger sammen med 10 campingpladser i Varde kommune, og her viste resultatet også at 5 procent af campingpladsernes overnatninger kom fra autocampere og Campingrådet leverede til daværende “Videncenter til Vestkystturisme” ligeledes et tal på, at 5 procent af alle overnatninger kom fra autocampere.

Trafikminister Jacob Buksti

DACF fik i 1995 Trafikministeriets ord for, at der i Danmark ikke eksisterede en overordnet lovgivning, der forbød overnatning i et på en offentlig P-plads henstillet køretøj. Man må jo også gerne overnatte i sin personbil, så længe der ikke er skiltet imod det. Dette blev senere bekræftiget af daværende Trafikminister Jacob Buksti (A) i 2001.

Autocamperadfærd og camping er og bliver ikke to sider af samme sag.

Autocamperturister adskiller sig fra andre campister ved i væsentlig omfang at være selvforsynende og dermed uafhængig af eksterne faciliteter. I modsætning til ordinære campister, har autocampister ikke bil til rådighed når først autocamperen er placeret, hvorfor korte gåafstand til f.eks. centrum er højt prioriteret. Samtidig er autocampisterne typisk seniorer uden børn.

Det betyder alt i alt, at autocampister ikke efterspørger ordinære campingpladser, men i stedet bynære autocamperpladser eller naturskønne arealer, der ikke har særlig mange faciliteter i forhold til campingpladser. Mange danske byer har et generelt tidsmæssigt forbud mod parkering med autocampere og autocamperturisterne efterspørger derfor arealer, hvor de lovligt kan holde og overnatte.

Derfor nytter det ikke at kræve autocampere ind på campingpladser, når nu det er nødvendigt at tage hele hytten med når de vil se sig om i omegnen eller i byen. Det ligger almindeligvis heller ikke til autocamperadfærd at vende tilbage til en plads, men at følge med til de steder man har sat sig for at besøge.

Campingpladser vil ikke forstå.

I flere årtier har campingpladserne negligeret autocamperen som en blivende ferieform, og denne står nu for mere en 68 % af det samlede salg af campingenheder, udtaler en nordjysk campingpladsejer fornyligt? Så er det underligt at historikken på Google viser noget andet. Pludseligt er autocampere i takt med det eksplosivt stigende salg igen, sæsonmæssigt interessante for campingpladsejere der ikke har glemt monopolernes tid med Campingrådet, hvor campingrådet kom anstigende med højt betalte advokater, og holdt moralprædiken for at presse kommuner og private investorer, der kun ville gøre det som campingpladserne ikke har eller vil få muligheden for, alene på grund af deres beliggenhed, og deres pris.

Beskyldninger om ulovlig camping ?

Uden for campingpladsbegrebet falder arealer, hvor parkeringsarealer til overnatning for fx autocampere m.fl.ikke er omfattet af campingpladsbegrebet. I den forbindelse bemærkes det, at vejmyndigheden/vejbestyrelsen- dvs. kommunalbestyrelsen for så vidt angår kommunale veje og private fællesveje – med samtykke fra politiet kan fastsætte lokale bestemmelser om, hvor og i hvilket omfang der kan parkeres, fx med autocampere, jf. færdselslovens § 92, stk. 1.

Denne undtagelse kom som ændring i Vejledning til campingreglementet i 2010, og dermed er det slået fast, at overnatninger i autocampere uden for campingpladser foretages i henhold til færdselsloven og ikke campingreglementet. Ingen steder i dansk lovgivning findes der en defintion på camping og omfanget af det. Fordums dages beskyldninger om at det ikke var tilladt med borde og stole uden for autocampere der parkere, har ligeledes vist sig ikke at holde stik.

Raste vs Campere ?

Transport-, Bolig- og Transportministeren Ole Birk Olesen blev i 2017 bedt om at besvare følgende spørgsmål: “ Ministeren bedes oplyse, hvad forskellen er på at ”raste” og på at ”campere”?

Svar: Spørgsmålet blev for Vejdirektoratet, som har oplyst følgende: ”Der findes ingen entydige definitioner af begreberne ”raste” og ”campere” i lovgivningen. Forskellen mellem de to begreber må findes i en naturlig forståelse af den adfærd, som udvises ved de to aktiviteter, ligesom der må ses på formålet med opholdet. Forskellen er ikke skarp og vil oftest skulle bedømmes ud fra handlingens fremtrædelsesform.

Hvis formålet med opholdet er at hvile, dvs. holde en pause fra kørslen, således at man efterfølgende er i stand til at fortsætte kørslen, kan opholdet anses som ”raste”. Et hvil kan ikke afgrænses tidsmæssigt, men kan variere i tid. ”Raste” vil f.eks. være, hvis man sover, slapper af eller indtager mad med henblik på at kunne fortsætte kørslen forsvarligt. Begrebet at ”raste” kan således have et trafiksikkerhedsmæssigt formål. Selvom trafikanten stiller et mindre campingbord og to stole op i forbindelse med hvilet og indtager et måltid, kan forholdet falde ind under ”raste”.

Hvis man ”camperer”, kan formålet i højere grad være af rekreativ karakter, hvor man indtager et område for en periode med andet formål end blot at ”raste” og efterfølgende kunne fortsætte kørslen. Hvis man således gør større indrettelser på parkeringsarealet (slår lejr), må det anses for campering.” ft.dk

Magrethe Vestager om kommuners konkurrenceforvridning i 2014

Spørgsmål nr.121: ”Er det ministerens vurdering, at det er indenfor kommunalfuldmagtens regler, når en række kommuner stiller arealer gratis til rådighed f.eks. p-pladser og lignende så autocampere kan overnatte uden betaling - eller burde kommunerne udbyde de påtænkte arealer, så der kunne opnås en markedsleje og samtidig kræve, at lejeren af arealet skal opfylde de samme regler som campingpladser, der lejer jord af en kommune?”

Svar: Jeg kan generelt oplyse, at de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse – de såkaldte kommunalfuldmagtsregler – finder anvendelse i det omfang opgavevaretagelsen ikke er reguleret i den skrevne lovgivning.

Det er antaget i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og i den juridiske litteratur, at en kommune efter disse grundsætninger som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed. Det er endvidere antaget, at en kommune som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan yde tilskud til enkeltpersoner eller til enkelte virksomheder.

Det er imidlertid i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis anset for lovligt, at kommuner – under visse betingelser – etablerer og driver eller støtter vandrerhjem og campingpladser.

Dette gælder, selvom det ikke kan udelukkes, at der herved påføres hotelerhvervet konkurrence.

Baggrunden herfor er kommunernes almindelige interesse i at tilvejebringe og stille faciliteter til rådighed for borgernes fritidsaktiviteter. Hertil kommer, at det efter de nævnte grundsætninger tillige antages, at en kommune kan varetage opgaver, der har til formål at fremme turismen i kommunen.

Det betyder, at det er en betingelse, at kommunens formål med at drive eller støtte de omtalte faciliteter ikke er at opnå en fortjeneste, men at fremme borgernes fritidsaktiviteter og turismen.

I sådanne tilfælde ligger det således inden for kommunalfuldmagtens rammer, at en kommune stiller kommunal ejendom vederlagsfrit til rådighed til de beskrevne formål. Jeg kan endvidere oplyse, at tilsynet med kommunerne varetages af Statsforvaltningen. ft.dk

Campingrådet var konkurrenceforvridende konkluderede Konkurrencerådet.

Det var i strid med konkurrenceloven, da Campingrådet vedtog, at campingpladser skulle forlange, at deres gæster foreviste eller købte et CKE-campingpas til en fast pris. Det har Konkurrenceankenævnet stadfæstet.
Konkurrencerådet besluttede, at sende sagen videre til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet til strafferetlig vurdering.

DK-CAMP, som repræsenterer over halvdelen af campingpladserne i Danmark, ankede Konkurrencerådets afgørelse til Konkurrenceankenævnet. Det er denne ankesag, Konkurrenceankenævnet nu har afsagt kendelse i. Campingrådet er under konkurs.

Ny privat brancheorganisation genopstår som Fugl Føniks i asken efter Campingrådet.

At der er rejst en sag mod campingpladserne og DK-Camp forhindre dem ikke i at skabe et nyt 
Campingråd i forklædning. OCFF, der står for Outdoor-Camping-Ferie-Fritid blev etableret den 24 april 2018 i Vejle, hvor DK-Camp har deres hovedsæde, og hvor det første møde blev afholdt. Foreningen er denne gang lavet som en forening med begræset ansvar - F.M.B.A.

Organisationerne bag OCFF dækker over DK-Camp og Campingbranchen.dk, der er brancheforeninger for henholdsvis campingpladser under DK-Camp og fabrikanter/importører samt campingforhandlere, herunder autocamperforhandlere. En overgangsbestyrrelse skal fungerer indtil den første ordinære generalforsamling i maj 2019. I deres politiske program er der punkter som “regelsæt for autocampere” og "Stop unfair konkurrence fra kommuner/kommunale selskaber”.

De forsætter altså hvor Campingrådet slap ! Det er modtaget og noteret.


Flere små bider fra det konkursramte Campingråd popper op på forskellig vis.

Helt tilfældigt, så sidder Steen Slaikjær, Direktør, Hvidbjerg Strand Feriepark i bestyrelsen for Dansk Kyst og Natur Turisme - DKNT. Link: kystognaturturisme.dk

Den tidligere campingkonsulent Per Bak Malle har købt dele af konkursboet og stiftet sit eget firma, hvor han har taget patent på stjerner.... og kopieret alt fra Campingrådet. www.campingstjerner.dk  som han har henvendt sig med til alle danske campingpladser.... Som han jo har i sit eget system, for han ansættelse i CR. Det er også ham der netop har 'solgt 6 stjerner til Hvidbjerg Feriepark.  CVR: datacvr.virk.dk

En gruppe campingpladser, med Løkken Klit Camping i spidsen er gået sammen i et 
Nyt ApS... Nemlig campingpas.dk ApS = CVRdatacvr.virk.dk

Endelig, så har Campingrådets tidligere advokat Mogens Lund, som var den sidste direktør og også pt. er under efterforskning af SØIK, oprettet et nyt firma, med en ny funktion der lignede det han foretog sig under sin ansættelse i Campingrådet. 
Campingrådgivning.dk  CVR: datacvr.virk.dk

Er det da ikke et tilfælde ?

Den tidligere Direktør for Campingrådet, Poul Fejer, der nu arbejder for Feriehusudlejernes Brancheforeninger er nu igen under samme tag som efterfølgerene for Campingrådet - Outdoor-Camping-Ferie-Fritid på AmagerTorv 9, København K. Denne gang på en meget mere eksklusiv adresse på strøget i København, dog på hver deres etage. Meget tilfældigt ? Præcis som da Campingbranchen og Campingrådet delte adresse i Valby.

Breaking News: den 29. juni 2018: Læs Jens Brenstrups fra Outdoor-Camping-Ferie-Fritid indlæg på Saebyavis.dk

Historik

28. Juli 2002 - Campingfolket i intern strid

Campingbranchen er kommet i intern strid, efter at paraplyorganisationen Campingrådet har kritiseret autocamperne for piratcamping.  

Campingrådet hævder at gå glip af 25 mio. kr. i juli hvert år, svarende til 440.000 overnatninger, fordi turister i autocampere - biler som er udstyret med senge, køkken, toilet mv. - camperer uden for campingpladserne, eller camperer ulovligt på rastepladser eller i naturen.
 finans.dk

29.juli 2002 - Markise og klapbord er våben i camper-krigen

Autocamper-ejerne kan ikke jages, hvis de holder sig inde i vognen og ikke ruller markisen ud. Striden mellem campingplads-ejerne og ejerne af autocampere, der ikke vil betale for at bo på dyre campingpladser, har nået nye groteske højder.
Det er forbudt for en autocamper at holde uden for en campingplads med markisen på vognen rullet ud og en klapstol stillet uden for vognen. Så camperer ejeren nemlig, og det må man ikke i Danmark uden for godkendte campingpladser.
Uden klapstol og markise foran vognen parkerer man bare, og det må man godt. Aftensol i det fri må kun nydes til campingpladsernes takst. Stridens kerne skal ifølge ejerne af autocampere findes et helt andet sted. Formanden for de 1.000 danske ejere af autocampere, Connie Møller, Dansk Auto Camper Forening: bt.dk

17. Juni 2008 - Jagt på uvorne tyske campister

Jyske turistfolk vil have politiet til at gribe ind over for tyske campister, der ikke vil ofre penge på en campingplads og camperer, hvor de har lyst. Den slags campering er ulovlig. Naturen langs den jyske vestkyst vil snart være umulig at nyde for autocampere, hvis ikke der gribes ind nu. dr.dk

24. Juli 2010 - Politiet jager ulovlige campister på Rømø om natten

Lokalpolitiet er så vidt muligt på Rømø hver nat i disse uger. Patruljerne kigger efter autocampere på øens rastepladser, og det er ikke sjældent, de finder turister, som overnatter ulovligt på øen.
Det skete senest natten til torsdag, da to campister fik en bøde og besked på at finde et andet sted at sove. jv.dk

6. August 2010 - Campingråd: Stop gratis overnatning

Autocampere skal ikke have lov at overnatte på almindelige p-pladser, mener Campingrådet.Flere kommuner har i øjeblikket fokus på turister i autocampere, som overnatter på gratis parkeringspladser. Det er op til den enkelte kommune, om overnatningerne skal forbydes. Campisterne selv foreslår betaling. 

Konkurrenceforvridende
Poul Fejer Christiansen, direktør for Campingrådet, mener, det er konkurrenceforvridende over for campingpladserne, at autocamper-ejere gratis kan overnatte på kommunale p-pladser. 
jyllands-posten.dk

8. August 2010 - Autocampister dropper campingpladserneAutocampere holder alle andre steder end på campingpladserne ved Ringkøbing Fjord. Landsdelens campingpladser går hver dag glip af store beløb, fordi autocampere overnatter på parkeringspladser og andre steder tæt ved kysten omkring Ringkøbing Fjord.

Ved lystbådehavnen i Ringkøbing er der lavet et område med toiletfaciliteter. Her er det tilladt for autocampisterne at overnatte. Men problemet er, at rigtig mange autocampister overnatter på parkeringspladser, restepladser og andre steder tæt ved kysten. Problemet er især stort omkring Ringkøbing Fjord.
 tvmidtvest.dk


13. August 2010 - Stop hetz mod autocamper-folket, skrev Ejner Jacobsen, stifter af Camper Parkering

Åbent brev til Minister for turisme, Campingrådet, turistchefer, campingpladsejere, Skov- og Naturstyrelsen, kommuner, havne og andre, der er berørt af denne sag:

Jeg synes lige så godt, at vi autocamper-folk kan melde rent ud. Vi er ikke campister med telt eller campingvogn, der har brug for ophold på en campingplads - som i dag, mange steder er en stor forlystelsespark med hvad dertil hører. Vi er ikke campister, der søger en hytte på en campingplads. For mange år siden kørte folk med hestevogne, når de var på farten, og derfor blev der oprettet Kongeligt privilegerede kroer langs landevejene.

Hvis hetzen mod os fortsætter, er det næste (der allerede er ved at ske) - at alle, også udenlandske camper-turister blive skræmt væk af forbudsskilte og campingpladsejere - godt hjulpet af Campingrådet, Skov- og Naturstyrelsen, politi og andre myndigheder. nordjyske.dk


3. Juni 2011- Nyt udspil mod ulovlig camping


Thisted Kommune vil begrænse især autocampernes ulovlige overnatninger. Thisted Kommune lægger nu op til at begrænse omfanget af ulovlig camping rundt om i kommunen. Indsatsen rettes først og fremmest mod et stadig stigende antal autocampere, der parkeres og bruges til overnatninger på steder, der ikke er indrettet til det formål. nordjyske.dk

24. April 2012 - Autocamperejerne: - Vi er uønskede i ThyKommunens forsøg på at regulere overnatningen i autocampere på pladser, der ikke er indrettet til formålet, vækker vrede.

Kør uden om Thisted. Sådan er beskeden på forummet www.camper-parkering.dk, hvor Thisted er en af de kommuner, som autocampister opfordres til at køre udenom. Årsagen er, at blandt andre Thisted "er blevet overtalt af Camping Rådet til at forbyde autocampere at parkere i byerne. Autocampere skal nu tvinges ind på campingpladserne. nordjyske.dk

7. April 2014 - Ballade om kommunale pladser til Autocampere

Campingpladser er imod særlige kommunale parkeringspladser til autocampere. Udmeldingen kommer fra Campingrådet efter at TV 2/Fyn de seneste dage har fortalt, hvordan en rapport viser, at de fynske kystbyer kunne tjene flere penge på autocampister. I Faaborg vil de nu ind på det marked, men de lokale campingpladser er utilfredse med, at de får konkurrence af seks nye båse til autocampere. tv2fyn.dk

16. Juni 2018 - Campingpladsejer rasende over ulovlige parkeringer: - Det er snyd

Det er en torn i øjet på en række campingpladsejere i Hanstholm, at der nat efter nat holder autocampere ulovligt parkeret lige uden for deres pladser - og uden at betale en øre for det.

På nogle af parkeringspladserne overnatter helt op til 70 autocampere hver nat ulovligt, og campingpladsejerne mener, at Thisted Kommune burde gøre mere for at stoppe problemet.
tvmidtvest.dk

Hvad siger alt dette ?


Det betyder alt i alt, at autocamperturister ikke efterspørger ordinære campingpladser, men i stedet bynære pladser og naturskønne arealer, der i forhold til campingpladser, ikke har ret mange faciliteter. Mange danske byer har et generelt tidsmæssigt forbud mod parkering og autocamperturisterne efterspørger derfor arealer, hvor de lovligt kan holde og overnatte, også selv om der skal betales for opholdet.

At autocampere skal følge lovgivningen er en selvfølge, ellers er det ris til egen bagdel, og det giver for meget unødig støj på linien, som ikke giver point til autocamperturismen.

At nogen autocamperturister fra ind- og udland vælger at “stå frit”, en en kendt sag, men de udgør en meget lille del af den samlede autocamperturisme. Eneste kendte tal er igen fra Tyskland og her taler man om 2 procent. De finder som regel pladser, hvor det er tilladt at parkere og tager en enkelt overnatning.

At der nogen steder opstår problemer, ses nærmere som et udtryk for at der i den grad mangler den type pladser, som autocamperturister i stigende grad efterspørger, og de lader sig ikke presse ind på en campingplads, mod deres vilje. Det er heller ikke uden grund, at der kan findes eksempler 16 år tilbage og måske endnu længere.

Mads Schreiner, der er Markedschef i Tyskland for VisitDenmark, siger i et radiointerview på DR P4 Syd den 5. April 2018, at det er et kæmpe potentiale vi går glip af i de her autocamperturister.

Tyskland har den infrastruktur som autocamperturister efterspørger, og så er der selvfølgelig de store destinationer som Frankrig, Kroatien, Italien og Spanien. Ligeledes udtaler han “Det er vigtigt at autocampere elsker friheden og ikke vil tvinges ind på en helt normal campingplads, så det kræver at vi har nogle holdepladser ved attraktioner og Sceneri Spots, som man efterspørger meget. Vi har nogle fantastiske ruter og oplevelser, så en bedre infrastuktur i nærheden af attraktioner og Sceneri Spots og så vi mangler vi også få fortalt at det er der, og også en massiv større indsats i markedføring.”

 

Bedøm denne artikel
(7 bedømmelser)