I den sidste tid har man blandt andet i medierne, kunne konstatere blandede kommunale signaler, der vedrøre autocampernes muligheder for at parkere på offentlige parkeringspladser. Skilte skal holde autocamperne væk fra parkeringspladser i Varde kommune ! I Holstebro Kommune har man to parkeringsbekendtgørelser, en på kommunens hjemmeside og en med anderledes lyd på Vejdirektoratets hjemmeside ! Fåborg og Langelands kommuner har i marts og maj måned udsendt helt nye parkeringbekendtgørelser, hvor overnatning ifølge bekendtgørelserne er forbudt. I Tønder kommune må man parkere overalt, hvis bare man overholder timeparkering, der i det meste af midt byen er 1-3 timer og at autocamperne skal kunne være inden for båsen. Standard parkeringsbåse måler omkring 2,3 - til 2,5 meter i bredden og 5 meter i længden. Parkeringsbåse skal have en størrelse så relevante køretøjer kan være i dem - hele køretøjet. På Rømø, der også høre under Tønder Kommune, gælder særlige regler i modstrid med regler for Tønder, hvilket ikke er ulovligt, men…. ! Citat”Det er forbudt at parkere med campingvogne, autocampere og lignende på veje, gader, parkeringspladser og rastepladser på Rømø fra kl. 21.00 til kl. 07.00.” Dette er gældende for hele Rømø.

Man spore en del forvirring i de danske kommuner, efter en klage til Folketingets Ombudsmand, hvor Ombudsmanden forholder sig til Justitsministeriets fortolkning af “særligt indrettede køretøjer” i færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. pkt., og den adgang fortolkningen giver kommunerne til i lokale parkeringsbekendtgørelser at forbyde overnatning i autocampere.

Lovgivningsmæssig er der ikke ændret noget som helst, der angår parkering med autocampere, men hvad sker der så ? Er det stadigt muligt at differentiere mellem personbiler og autocampere, eller ? Det virker som om at mange kommuner bliver mere og mere usikre på, hvorledes de må og kan skilte i forhold til tidligere og det giver sig udslag i, til tider besynderlig administration og skiltning. I maj, 2017 stillede ACR derfor Vejdirektoratet en række spørgsmål.

Vejdirektoratets kompetence

Indledningsvis oplyser Vejdirektoratet, at Vejdirektoratet, der administrerer statsvejene, både afgiver generelle udtalelser om fortolkningen af bestemmelserne i vejlovgivningen og en række bestemmelser i færdselsloven samt afgør konkrete klager truffet af kommunerne eller politiet efter disse bestemmelser.

Hvad drejer det sig så om ?

ACR har for et par dage siden modtaget information fra Vejdirektoratet, efter en henvendelse fra maj måned om, hvad kommuner egentlig kan og ikke kan i forbindelse med parkering af autocampere.

Teksten i Vejdirektoratets eksempelsamling om parkering - 4.2 Parkering med autocampere, er lige netop blevet ændret i slutningen af juni måned, 2017.

4.2 Parkering med autocampere

Citat”Autocampere kan både kort- og langtidsparkere lovligt på offentlige P-pladser, med mindre det er forbudt ved afmærkning. Det vil sige, at de også kan overnatte på de offentlige P-pladser.

Er der et reelt behov for langtidsparkering af autocampere kan vejmyndigheden anvise et sted.

Der kan vejvises til campingpladser, der er godkendt til autocampere, med M32 Campingplads for autocampere. Dette flytter ikke nødvendigvis autocamperne fra de offentlige P-pladser til campingpladser, men der må forventes en vis flytning.”citat slut.
Link: Vejregler.lovportaler.dk - Parkeringsafmærkninger

Tidligere tekst lød således:

Citat"Autocampere kan både kort- og langtidsparkere lovligt på offentlige P-pladser, med mindre der er offentliggjort restriktioner i lokal bekendtgørelse eller det er forbudt ved afmærkning. Det vil sige, at de også kan overnatte på de offentlige P-pladser.
 Er der et reelt behov for langtidsparkering af autocampere kan vejmyndigheden anvise et sted.
Der er flere virkemidler for at undgå eller begrænse, at autocampere langtidsparkerer rundt på de offentlige P-pladser:

 • Vejmyndigheden kan i en lokal parkeringsbekendtgørelse have en begrænsning af langtidsparkering for autocampere
 • Der kan etableres et forbud mod autocampere på de offentlige P-pladser i vejmyndighedens lokale bekendtgørelse.
 • Der kan vejvises til campingpladser, der er godkendt til autocampere, med M32 Campingplads for autocampere. Dette flytter ikke nødvendigvis autocamperne fra de offentlige P-pladser til campingpladser, men der må forventes en vis flytning"

Tekst markeret med blåt er fjernet og det omhandler udelukkende, hvad der står i parkerings bekendtgørelser.

Vejdirektoratet skriver videre:

Om afmærkning

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. 

Der må ved offentlige veje kun anvendes afmærkning, der er vist eller omtalt i bekendtgørelse om vejafmærkning, eller som er godkendt af Vejdirektoratet, jf. dog stk. 4. Vej- og gadenavneskilte, husnumre og lignende betragtes i denne forbindelse ikke som vejafmærkning. Det fremgår af § 1, stk. 3, i bekendtgørelsen om anvendelse af vejafmærkning.

FærdselslovenDe almindelige regler for standsning og parkering findes i færdselslovens §§ 28-29. Vedrørende disse bestemmelser er der ikke krav om afmærkning og skiltning.

Der kan også træffes særlige bestemmelser om standsning og parkering, som udvider eller indskrænker de almindelige standsnings- og parkeringsbestemmelser. Vejmyndigheden for en offentlig vej kan med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Kommunalbestyrelsen kan som vejmyndighed for en privat fællesvej omfattet af §§ 25-86 i lov om private fællesveje, jf. lovens § 3, med samtykke fra politiet træffe tilsvarende bestemmelser. Der kan bl.a. træffes bestemmelse om parkering og standsning. Det fremgår af færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1.

Disse særlige standsnings- og parkeringsbestemmelser fastsat efter færdselslovens § 92, skt. 1, nr. 1, skal tilkendegives ved afmærkning i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i medfør af § 95, stk. 1 og 3, medmindre bestemmelserne håndhæves af politiet på stedet.

Foranstaltninger efter § 92, stk. 1, nr. 1, som ikke er begrænset til en bestemt vejstrækning, og som regulerer parkering og standsning med påhængskøretøjer, køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg eller særligt indrettede køretøjer, eller som alene udvider det område, hvor der lovligt kan parkeres eller standses, kan i stedet offentliggøres i en lokal bekendtgørelse. Ligeledes kan foranstaltninger efter § 92, stk. 1, nr. 3, som ikke er begrænset til en bestemt vejstrækning, i stedet offentliggøres i en lokal bekendtgørelse.

Efter færdselsloven forstås en bil som et motorkøretøj, der er forsynet med 4 eller flere hjul eller en indretning på hjul, bælter, valser, meder eller lignende, samt motorkøretøj på 3 hjul, hvis egenvægt overstiger 400 kg. Det fremgår af færdselslovens § 2, nr. 2. Et motorkøretøj er i færdselslovens § 2, nr. 15, defineret som et motordrevet køretøj, der hovedsageligt er indrettet til personbefordring eller godstransport. Knallert anses dog ikke som motorkøretøj. Motordrevet køretøj, som er indrettet til andet formål, og som er konstrueret til en hastighed af over 40 km i timen, anses ligeledes for motorkøretøj. Motorkøretøj inddeles i bil og motorcykel. Autocampere er således omfattet af definitionen på et motorkøretøj (bil).

Har kommunerne efter en klage til ombudsmanden, så ikke længere mulighed for parkeringsforbud ?

Svaret lyder:

Som det fremgår af ovennævnte § 92, stk. 1, nr. 1, kan vejmyndigheden med politiets samtykke fastsætte nærmere bestemmelser om standsning og parkering. Disse bestemmelser kan ved undertavle til det generelle forbud præciseres til at gælde en bestemt strækning, et bestemt tidsrum eller begrænse varigheden og/eller gælde bestemte typer køretøjer, f.eks. forbud imod parkering af tunge køretøjer eller påhængskøretøjer (herunder campingvogne). Forbuddets udstrækning fastsættes på baggrund af de saglige hensyn, som en vejmyndighed og politiet kan og skal varetage, først og fremmest trafiksikkerhed, trafikafvikling, hensynet til beredskab og hensynet til vejens naboer.

Kommunalbestyrelsens beføjelse til med politiets samtykke at fastsætte standsnings- og parkeringsbestemmelser i de lokale parkeringsbekendtgørelser fremgår af ovenstående § 92 c, stk. 4, 2. pkt. Også her gælder, at vejmyndigheden på sagligt grundlag kan begrænse bestemmelserne til en eller flere af de nævnte køretøjstyper.

Ved afmærkning kan kommunen begrænse adgangen til at parkere ved at benytte undertavler. Alternativt må kommunen benytte sig af forbudstavler ved det sted, hvor eller hvorfra forbuddet for køretøjet skal gælde. Er der opsat en oplysningstavle E 33,1 Parkering med undertavlen US7, betyder det, at adgangen til at parkere, er begrænset til autocampere.

Skal - et forbud gælde for både personbiler og autocampere ?

Svaret er: Nej Det er der ikke krav om.

Skal dette forståes således at det (ændingen) kun gælder for teksten i parkeringsbekendtgørelser ?

Svaret er: Nej Det er der ikke krav om.

Skal dette forstås således, at kommuner ikke må lave separate forbud for autocampere via skiltning, når der ses bort fra parkeringsbåsens størrelse?

Svaret er: Nej Det er der ikke krav om.

Har kommunerne stadig vide beføjelser til at lave parkeringsforbud, når det gælder autocampere på 3.500 kg?

Svar:

Der er ikke ændret på reglerne for standsning og parkering. Vejmyndigheden og politiet kan således fortsat konkret vurdere, hvad der er nødvendigt eller ønskeligt af hensyn til færdslen i området og andre offentligretlige hensyn, for at regulere adgangen til at standse og parkere.

Giver det stadig mening og mulighed for at lave parkering forbeholdt autocampere med skilt E 33,1 sammen med U4 med symbol US7 (autocamper)?

Svar:

Det er stadig muligt at opsætte en hovedtavle E 33,1 sammen med U4 med symbol US7 (autocamper). Denne kombination angiver, at adgangen til parkering er begrænset til autocampere. Autocampere må i denne henseende, anses som denne art af køretøjer, uanset tilladt totalvægt.

Kommuner opsætter skiltet E 33,1 sammen med U4 eller EU33 med symbol US1 (personbil). Denne skiltekombination giver vel ingen mening i forhold til at hindre autocamper med tilladt totalvægt på højst 3.500 kg i at parkere?

Det er vores opfattelse, at en hovedtavle E 33,1 med undertavle med symbol US1 (personbil) ikke forhindrer en autocamper med tilladt totalvægt på højest 3.500 kg i at parkere det pågældende sted. Det skyldes, at autocamperen i sådanne tilfælde sidestilles med en bil og ikke en lastbil.

Et andet spørgsmål vi igen og igen støder på, er skiltet camping forbudt, der ikke er et officielt skilt. Er dette skilt forbudt at benytte og hvis ikke, hvorledes må det benyttes?

Svar:

Forbudstavler er cirkelformede og har som udgangspunkt rød rand og sort symbol, der angiver forbuddets art. Det fremgår af afmærkningsbekendtgørelsens6 § 15.

Der findes ikke i bekendtgørelsen om vejafmærkning hjemmel til afmærkning, som forbyder selve aktiviteten camping. Færdselsloven regulerer således ikke dette spørgsmål, og afmærkning hvorpå der angives, at camping er forbudt, er således ikke et autoriseret skilt.

Vi skal dog gøre opmærksom på, at egentlig campering på parkerings- og rastepladser kræver vejmyndighedens tilladelse. Det er f.eks. ikke tilladt at opsætte forteltet på autocamperen, mens man holder parkeret. Det vil være at betragte som campering. Aktiviteten campering på parkerings- og rastepladser er en særlig råden over et vejareal, som er reguleret i vejlovens7 § 80, stk. 1.

Kilde: Vejdirektoratet, Marcus Philip Louens, Jura

Er skiltet “camping forbudt” dermed ulovligt ?

Skiltet “Camping Forbudt” er et af mange skilte, der ikke høre ind under færdselsloven, dette gør dem ikke nødvendigvis ulovlige. Regler for overnatning uden for campingpladser er forskellige fra land til land. Nogle steder er det helt forbudt. Nogle steder må man, hvis man har fået lov. Altså forbruger oplysning ?

Et skilt med teksten “CAMPING FORBUDT” kan opsættes for at understrege, at rastepladsen ikke kan benyttes til campingophold, men alene til ophold i overensstemmelse med rastepladsens formål. Skiltet “CAMPING FORBUDT” retter sig mod aktiviteten og ikke hvilket transportmiddel der anvendes.

Opsætning af skilte på færdselsarealer kræver Politiets og Vejmyndighedens godkendelse. Tavlen kan opsættes udenfor vejarealer og har ikke hjemmel i Færdselsloven.

Ved mange rastepladser og parkeringspladser finder man skiltet ”camping forbudt”. Skiltet opsættes for at understrege, at pladsen ikke kan benyttes til campingophold, men alene til parkering jf. ovenstående. Skiltet betyder således ikke, at man ikke må foretage sig et hvil i registrerede køretøjer på pladsen, herunder overnatning, med mindre der er skiltet forbud mod parkering i nattetimerne.

Bemærk: Begrebet "camping" er ikke defineret i nogen dansk lovgivning.

Uautoriserede skilte der er opsat i forbindelse med afmærkning efter færdselslovens § 95, stk. 1. må ikke anbringes på eller i forbindelse med afmærkning efter § 95, stk. 1. Med mindre der er givet dispensation.

Om færdselsloven:

Færdselsloven gælder, hvor der finder offentlig færdsel sted, dvs hvor posten, leverandører og andre kan komme (dvs ikke på lukkede baner, gårde eller haver). Lov om offentlige veje gælder stats- og kommuneveje. Lov om Private veje gælder private fællesveje i byområder mm.

Citat"Færdselsloven skelner parkering fra (trafikal udnyttelse af vejen) til særlig råden (ikke trafikal råden) på grund af periodens længde.

Reglerne om råden handler om, hvornår man som borger må bruge et offentligt vejareal til andet end et trafikalt formål, hvilke betingelserne der kan være for det, og hvornår vejmyndigheden kan stille krav til brugen af vejarealet.

Som hovedregel er trafikal benyttelse af en offentlig vej eller offentlig sti tilladt uden forudgående tilladelse, medmindre der er afmærket noget andet. Ved trafikal benyttelse forstås ud over gang og cykling også kørsel med og parkering af indregistrerede køretøjer, herunder indregistrerede trailere, campingvogne, sættevogne m.v.

Alt anden form for råden over vejens areal kræver som udgangspunkt tilladelse. Det skyldes bl.a., at vejmyndigheden skal kunne sikre, at vejen kan benyttes til sit formål, det vil sige som areal for trafikanterne. Det betyder, at man skal have en tilladelse, hvis man ønsker at benytte vejarealet til andre formål." kilde: Vejdirektoratet.

Privat parkering:

Parkering på privat grund er ikke omfattet af kommunale parkeringsbekendtgørelser og regler. Hvis du vil benytte dig af en privat parkeringsplads, er det vigtigt at overholde de regler, der er gældende på området.

På private parkeringspladser skal tavlen have en sort baggrund og et hvidt “P”. Skiltet skal desuden være forsynet til med en undertavle, der ente angiver, at der er regler og vilkår, og henvise til skiltede vikår og regler, ligeledes på sorte skilte med hvid bund. Disse skilte skal konkret angive regler og vilkår.

Parkere du dit køretøj på en privat parkeringsplads, har du også accepteret at overholde vilkår og regler for området.

Parkeringsbåse:

Parkeringsbåse skal have dimensioner, så relevante køretøjer kan holde inden for båsen, jf. bekendtgørelse om vejafmærkning.

Er det tilladt for kommuner af afkræve betaling for autocamper parkering ?

Vejlovens §90.Vejmyndigheden kan kræve betaling for benyttelse af særligt indrettede offentlige parkeringspladser og -anlæg for motorkøretøjer til dækning af udgifterne ved indretningen og driften af sådanne pladser og anlæg samt til tilsyn med de parkerede motorkøretøjer.


Er det konkurrenceforvridning at tilbyde gratis parkering for autocampere ?

Det er antaget i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og i den juridiske litteratur, at en kommune efter disse grundsætninger som udgangspunkt ikke uden lov-hjemmel kan drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed. Det er endvidere antaget, at en kommune som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan yde tilskud til enkeltpersoner eller til enkelte virksomheder.


Det er imidlertid i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis anset for lovligt, at kommuner – under visse betingelser – etablerer og driver eller støtter vandrerhjem og campingpladser.

Dette gælder, selvom det ikke kan udelukkes, at der herved påføres hotelerhvervet konkurrence.

Baggrunden herfor er kommunernes almindelige interesse i at tilvejebringe og stille faciliteter til rådighed for borgernes fritidsaktiviteter. Hertil kommer, at det efter de nævnte grundsætninger tillige antages, at en kommune kan varetage opgaver, der har til formål at fremme turismen i kommunen.

Det betyder, at det er en betingelse, at kommunens formål med at drive eller støtte de omtalte faciliteter ikke er at opnå en fortjeneste, men at fremme borgernes fritidsaktiviteter og turismen.
Kilde: Tidligere Inderigsminister - Magrethe Vestager

Udfordringen:

Udfordringen for at skabe bedre vilkår for autocampere og forbud ligger ifølge ovenstående ikke i lovgivningen, men nærmere om hvordan forskellige kommuner opfatter Transportministeriet henvendelser til kommunerne. Det er altså ikke blevet mere forbruger venligt, tvært imod er det blevet mere uklart, hvad man må fra kommune til kommune.

Svaret fra Vejdirektoratet - PDF  Link: Parkeringsafmærkning - Danske love - Vejdirektoratet

Kilde: AutoCamperRådet

Regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti vil gøre det lettere for campister, buschauffører og passagerer at komme hurtigere frem i trafikken. Partierne vil derfor forenkle reglerne om hastigheder for campingbiler og busser, så de kan køre op til 100 km/t på motorvejene.

Der har længe været et ønske fra branchen om, at reglerne om hastigheder for campingbiler og busser bliver revideret og forenklet. Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har derfor med opbakning fra en samlet blå ordførerkreds bedt Færdselsstyrelsen om at lave en ny bekendtgørelse, som tillader campingbiler (3.500 kg-7.500 kg) at køre op til 100 km/t på motorvejene og 80 km/t på motortrafikvejene. Samtidig har ministeren bedt Færdselsstyrelsen om at forenkle den eksisterende ordning for busser.

- Jeg er meget glad for, at vi kan efterkomme branchens ønske og gøre det lettere for dem at komme rundt i landet. Ved at sætte hastighedsgrænsen op kan vi skabe mobilitet, uden at der bliver gået på kompromis med færdselssikkerheden, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Med indførelsen af den nye ordning bliver det muligt for campingbiler at blive godkendt til Tempo 100-kørsel gennem individuelt syn eller uden syn ved forhandleren af den nye EU-typegodkendte campingbil. Samtidig vil busser, der indregistreres efter de nye reglers ikrafttræden, uden synsprocedure kunne registreres i køretøjsregister (DMR) med tilladelse til Tempo 100-kørsel på betingelse af, at bussen har en gyldig EU-typegodkendelse og ikke er indrettet med ståpladser.

Bekendtgørelserne vil blive sendt i høring i efteråret 2017 og forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

Faktisk var Tempo 100 for autocampere indtænkt, da man i Danmark indførte Tempo 100 for campingvogne, men blev taget af bordet i sidste sekund.

Kilde. Transportministeriet

Efter mere en en 1/2 år efter deadline for ændringsforslag til ændringer til campingreglementet, ser der nu ud til at der er kommet skred i forhandlingerne. Som en del af den nye planlov, er der kommet gang i drøftelserne. Partierne bag planlovsaftalen (regeringen, DF og Socialdemokratiet). Det er endnu ingen kommentarer fra partierne, men ifølge altinget.dk , vil campingrådet have lempet på kravet om at campinghytter kun kan være 35 kvadrameter og at der kun må være 60 hytter. Desuden ønsker Campingrådet at hytterne kan bygges højere end idag, samt at to eller flere hytter kan slås sammen.

Dette er Danmark Naturfredning ikke begejstret for. De mener ikke det er Ok, at man laver sommerhuse inden for strandbeskyttelseslinien helt ned til stranden, bare fordi det sker på en campingplads.

Ønsket om at kunne udleje hytter under sommerhuslignende vilkår, skal ifølge formanden for Campingrådet Karsten Egelund, ses i lyset af at campingbranchen lider under faldende antal overnatninger. Danmarks Naturfredning mener at det er vigtigt, at campingpladser ikke udvikler sig til egentlige sommerhusområder.

Også hos Friluftrådet er man noget betænkelige ved, at campingpladser udvikles til ferieresorts med hyttebyer, hoteller, sommerhuse og svømmehaller.

Danmarks Naturfredningsforening siger, at campingpladsernes beliggenhed tæt på naturen er et væsentligt argument for at tænke sig om. Tre ud af fire campingpladser i Danmark ligger med tæerne i vandkanten – halvdelen ligger på søsiden af strandbeskyttelseslinjen. Friluftsrådet vil gerne arbejde konstruktivt for at flere får glæde af campinglivet som ferieform tæt på naturen - og de vil også gerne arbejde for campingpladsernes muligheder for at tilgodese nye ferieønsker – men de mener fortsat, at indretningen af campingpladser bør reguleres i Campingreglementet.

Campingrådet selv er optimistiske, da de mener at Naturbeskyttelsesloven, indeholder interessante ændringer om strandbeskyttelseslinjen med henblik på at give turisterhvervet bedre muligheder for at skabe tidssvarendefaciliteter og oplevelses tilbud. Ifølge Campingrådet skulle det blive nemmere at opnå dispensation til anlæg på campingpladserne.

Fronterne er trukket op. Først jagtede Campingrådet autocampere, nu vil de ind på sommerhus og hotel markedet. Hvad godt skal alt dette gøre for en trestjernet campingplads ? Hvad har det overhovedet med camping at gøre ? Dette er kun for de få, men hvad med de mange. Måske skulle de kigge på, hvorfor campinggæsterne svigter Danmark og har gjort det i mange år, samtidig med at tyskerne og svenskerne øger deres antal overnatninger, også af danske turister.

Kilde: altinget.dk

Der har her i weekenden været anmeldelser om tyveri på rastepladsen ved Farøbroerne. Skal du overnatte på rastepladsen, så vær ekstra opmærksom.

Blandt andet fik et tysk par i autocamper stjålet 3000 euro i kontanter, deres kreditkort og smartphone, men de lå og sov. Typerne der udføre disse tyverier er sofistikerede, hvor det er lykkedes dem at komme ind i køretøjerne uden at at lave mærker efter indbrud og uden at de der lå og sov opdagede noget.

Politiet i området mener ikke at det er en dårlig idé at overnatte der, og det er tilladt. Læg mærke til mistænkelig udseende personer, og tag evt nummeret på deres bil.

Tyverierne sker i perioder, og lige nu er en af de perioder.

Kilde: TV ØST

AutoCamperRådet rettede fornyligt henvendelse til Skatteminister Karsten Lauritzen og Skatteudvalget, med henblik på at få ændret kravet om 4 egentlige sovepladser i autocampere. Derved er det meningen at autocampere skal kunne erhverves med færre sovepladser, uden at det går ud over afgiftberigtigelsen på den nuværende afgift på 60%.

Dette kan ikke lade sig gøre idag. Desuden skal ejere af autocampere køre rundt med en masse unødvendig vægt og sager der fylder en del i autocampere, udelukkende for at tilfredsstille SKAT´s regler efter en gammeldags lovgivning.

Vi mente at der burde være en god mulighed for at få en positiv dialog med Skatteministeren. Dette har allerede udmøntet sig i et positivt svar fra Skatteminister Karsten Lauritzen, der forventer at der kommer et forslag ud af det, til fremsættelse i det nye Folketingsår, fra oktober. www.ft.dk - Bilag 197. Der er lys forude, men intet er endnu afgjort !

For at få gavn af tyske tilskudsmidler til en autocamper parkeringsplads, skal kommuner fremlægge en sammenhængende drifts- og finansiel plan. Autocamperbranchen boomer - men der er en mangel på autocamper parkeringspladser.

Den tyske delstat Baden-Württemberg, der grænser op til Schweiz mod syd, Frankrig mod vest og hjemsted for bla. Stuttgart og en del af Bodensøen, har erkendt vigtigheden af autocamper turisme for regionen. Da ny-opførelser og udvidelser af autocamper overnatnings muligheder ikke kan holde trit med salgstallene, har delstatsregeringen lanceret et LEADER støtteprogram, kun for kommunale autocamper parkeringspladser.

Konsulentvirksomheden “Stellplatz Consulting Dammertz og Bader” tilbyder at servicere de aktuelle og fremtidige autocamperplads operatører, med en effektiv autocamperplads analyse om relevant antal autocampere og tidsrigtig udstyr og markedsføring af autocamperpladsen.

Denne analyse er den ideelle forudsætning for at få godkendt en ansøgning til Baden-Württemberg justitsministerium og EU midler til en kommunal autocamperplads.

For at få del i støtten, er der et grundliggende krav om kommunal ejerskab og den overvejende brug for turister. Baggrunden for disse tilskud er at styrke den økonomiske, miljøbæredygtighed og styrkelse af turismen i struktur svage områder. Til strukturelle investeringer høre også cykel- og vandrestier. Autocamper parkeringspladser støttes med op til 15% og maksimalt 200.000 Euro. Ansøgninger for 2018 er startet i maj 2017 og skal være indsendt senest 1. oktober 2017.

Som et nyttigt forberedende arbejde og et effektivt grundlag for ansøgningen om tilskud er autocamper parkeringsplads analysen, med omfattende relevant fakta om moderne komfort faciliteter, fra strøm til gennem WiFi til fornuftig og sikkerhedsrelevant indretning. Også gebyr på overnatning, strøm og vand beregnes. Her er det vigtigt at tage hensyn til den gældende markedspris og en passende pris for driften.

Analysen omfatter for eksempel også skiltning, der ofte er utilstrækkelige og dermed komplicere opholdet. Et meget stort problem med kommunale autocamper parkeringspladser er målrettet markedsføring for målgruppen. Her erkender kommunerne et behov for henvisninger til autocamper parkeringer.

Tourismuskonzept Baden-WürttembergLeitlinie für zukunftsorientierte Tourismusentwicklung

Campingrådet har i strid med konkurrenceloven vedtaget, at campingpladserne skulle forlange, at deres gæster foreviste eller købte et af Campingrådet udstedt campingpas. Næsten 90 procent af de danske campingpladser har været omfattet af de ulovlige vedtagelser.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

”Med over 11 millioner årlige overnatninger er camping en af de mest foretrukne ferieformer i Danmark. Campingrådet har med sit krav om campingpas og sit krav om, at passet skal koste en fast pris, begrænset konkurrencen mellem langt de fleste campingpladser i Danmark. I sidste ende er det gået ud over de mange campister.”

”Campingpladserne er individuelle erhvervsdrivende virksomheder, som ikke må samordne priser og andre kommercielle konkurrenceparametre. Det er selv sagt ingen undskyldning, at det sker i regi af den paraplyorganisation, hvor branchens organisationer er medlemmer.”

”Desværre er det ikke den første sag af den karakter, vi ser i Danmark. Som brancheorganisation er der god grund til at være ekstra opmærksom på konkurrencereglerne, fordi organisationerne i sagens natur skaber nogle rum, hvor konkurrenter mødes.”

Campingrådet, hvis medlemmer er 12 foreninger med relation til eller særlig interesse for branchen, har overtrådt konkurrenceloven ved at vedtage at:

Campister, som ønsker at overnatte på en campingplads organiseret under Campingrådet skal kunne forevise eller købe et CKE-campingpas udstedt af campingrådet.
CKE-campingpasset skal koste 110 kroner.

Konkurrencerådet påbyder på den baggrund blandt andet, at Campingrådet straks bringer de to vedtagelser til ophør, og at DK-CAMP straks bringer sin deltagelse i vedtagelserne til ophør. DK-CAMP er en frivillig kæde, hvor over halvdelen af campingpladserne i Danmark deltager.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i sin behandling af sagen vurderet, at vedtagelsen om alene at acceptere CKE-passet har til formål at udelukke udbydere af konkurrerende campingpas. Samtidig har vedtagelsen om at sælge passet til ens priser haft til formål at begrænse priskonkurrencen mellem campingpladserne. Begge dele kan i sidste ende have medført højere priser til skade for forbrugerne.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Læs hele afgørelsen HER

Kilde: Konkurrencerådet

Dette drejer sig kort om følgende:

 • ACSI klagede i 2015 over Campingrådet vedrørende dets krav om anvendelse af CKE-passet som betingelse for at overnatte på de af Campingrådet godkendte campingpladser.
 • Campingrådet og DK-Camp´s vedtagelse om ikke at acceptere andre campingpas end CKE-pas, herunder specifikt at afvise ACSI Club ID, mærkbart kan påvirke samhandelen mellem medlemsstater.
 • Koordinering i form af en vedtagelse truffet af Campingrådet, campingpladser og DK-CAMP om ens priser for salg af CKE-pas

Det er ikke CKE kortet der er ulovligt, men kravet om det i Danmark, som adgang på danske campingpladser og en aftalt fast pris af Campingrådet og DK-Camp.

Det "Alpine" symbol for vinterdæk skal være obligatorisk. Fra 1. januar 2018 skal det være obligatorisk med vinterdæk med definerede krav til vinterdæk i Tyskland. Symbolet "Alpine", bliver kvalitetsmærket for vinterdæk.

Fører, der kører uden vinterdæk på sne eller is, læner sig op ad en bøde på 60 Euro. Fremtidig kan også indehaveren gøres ansvarlig, hvis han tillader, at hans køretøj kører i sne eller is uden vinterdæk - bøde 75 Euro.

Vinterdæk med M + S mærkning (Mud + Snow), også kaldet helårsdæk, må anvendes indtil senest i september 2024.

For de nye regler bliver der er en overgangsordning, hvor følgende gælder: “Vinterdæk med M+S mærkning (uden Alpine symbol), der er købt før den 1. januar 2018, kan fortsat bruge dem indtil 30. september 2024. Der er allerede mange vinterdæk med Alpine ikon. Til gengæld er det ikke lovligt at benytte M+S dæk, der er købt efter 1. jan, 2018.

De nævnte ændringer gør ingen forskel på, hvornår brug af vinterdæk er obligatorisk i Tyskland. Der er ingen fast periode som f.eks Italien, men det er vejr omstændighederne der afgør om du bør eller ikke bør køre på vinterdæk. F.eks isdannelse, frysning af vejbaner, isslag, snevejr. Mange tyskere følger tommelfingerreglen O-O - Oktober til Påske (Ostern). Der er også dem der bare holder øje med vejret. Det er nu bedre at forebygge end at helbrede, vejret har det med pludselig at ændre sig.

Det er lovligt at køre med en mønster dybde på 1,6 mm, men nu tales der om i Tyskland, at dette bør sættes op til 4 mm for vinterdæk. Dette vil øge sikkerheden markant. Hos Michelin mener man at det er unødvendigt, da Michelin ikke mener at det er påviseligt at mønster på 4 mm er bedre end 1,6 mm. Forudsat at dækket ikke er beskadiget, kan det anvendes op til denne grænse er Michelins overbevisning.

Det er altså ikke efter den 1. januar 2018 ikke tilladt at indkøbe og benytte helårsdæk med M+S mærkning i Tyskland. M+S dæk der er er monteret eller købt før denne dato kan benyttes til den 30. september 2024 i Tyskland.

Kilde: Bundesmisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Skal du stege pølser og bøffer i det gode vejr?

Hvis du har planer om det og bruger gasgrill, så husk at tjekke gasflasken. Der er nemlig stadig farlige gasflasker i omløb. Arbejdstilsynet krævede i juli 2016, at Primagaz tilbagekaldte en serie 5 og 10 kg kompositgasflasker.

I følge Arbejdstilsynet står der desværre stadig mellem 50.000 og 100. 000 potentielt farlige gasflasker ude hos danskerne! Så se efter, om du har sådan en stående og skynd dig at få den ombyttet, så du og din familie kan få en god og sikker start på grillsæsonen. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Arbejdstilsynet. 

Arbejdstilsynet opfordrer forbrugerne til at få ombyttet deres gasflasker hurtigst muligt, hvis de har en af de tilbagekaldte gasflasker stående. Test og konkrete hændelser har vist, at gasflaskerne risikerer at gå op i limningen og eksplodere efter få minutter, hvis der opstår ild omkring flasken, f.eks. fra en utæt regulator eller gasslange.

I sommer skete en alvorlig ulykke, hvor en gasflaske eksploderede hos en forbruger efter få minutters brandpåvirkning.

De tilbagekaldte gasflasker er af typen Compolite CS og har været solgt af Primagaz under navnet PrimaDonna. Gasflaskerne benyttes ofte til gasgrill, varmekaminer og camping. Derudover har Viking Energi også solgt og tilbagekaldt et mindre antal flasker af samme type, men her er hovedparten kommet retur.

Hvis du har købt gasflasker af denne type, kan du få ombyttet din flaske til en anden flaske hos din nærmeste Primagaz forhandler. Se en liste over forhandlere.Fakta om de tilbagekaldte gasflasker:

 • I Danmark er de fleste flasker solgt af Primagaz under betegnelsen PrimaDonna og mærket Compolite CS. Typen er også solgt af Viking Energi.
 • En letvægtsgasflasketype som er produceret af Composite Scandinavia, Sverige.
 • Flaskerne er limet sammen af to dele.
 • Findes som 5 kg og 10 kg flasker til forbrugere.
 • Flaskerne er godkendt til det danske marked og overholder gældende standarder på fremstillingstidspunktet, men tilbagekaldes på grund af alvorlig risiko ved brand.


Læs mere om tilbagekaldte flasker og se billeder af de forskellige produkter.

Yderligere information

For yderligere spørgsmål kontakt Arbejdstilsynets pressetelefon på: 72 20 93 94

Læs også tilbagekaldelse

Kilde: Arbejdstilsynet

Side 1 ud af 25