Søndag, 04 August 2019
Søndag, 04 August 2019 11:26

Bortskaffelse af spildevand fra autocampere

God hygiejne er vejen til en lugtfri tømmeplads for autocampere. Spildevand og toiletaffald skal ledes bort på forsvarlig vis og kræver tilladelse efter “Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4”.

Kloaken langs vejene er ikke til spildevand eller toiletaffald.

Under sloganet “Hjælp Fisken - Risten er kun til regnvand”, forsøger kommuner at sætte fokus på afløb langs vejnettet. Regnvand fra veje, tage og fliser ledes til det nærmeste vandløb eller søer. Derfor er det særligt vigtigt, at undgå, at kemikalier, olie og sæbe ender i vejristene, som findes på veje og pladser i området.

Alt, hvad der kan antages at opløse fedt eller snavs, såsom bruse gel, shampoo, opvaskemiddel eller vaskemiddel, indeholder overfladeaktive stoffer. De stoffer bevirker at to væsker der egentligt ikke kan blandes som f.eks olier og vand, ved ændring af overfladespændingen, godt kan blandes. Da selv bakterier i spildevandsrensningsanlæg tager mange timer om at neutralisere de overfladeaktive stoffer, bør disse aldrig udledes ubehandlet i floder, vandløb eller søer. Vandlevende organismer, dyr og gællerne i fisk, kan blive beskadiget. 

Ikke en udledning, men mængden af udledninger er problemet.

I kombination med overfladeaktive stoffer er de tilsatte chlor- eller sølvioner til vandbeskyttelse af drikkevand og forøget holdbarhed ikke bedre. Datablade indikerer tydeligt, at disse stoffer er giftige for organismer, der lever i vand på lang sigt. Selvfølgelig er det drikkevand, men hvis tusinder af campere benytter det, kan man godt forestille sig at tømning og summen af spildevandet med klor og sølvioner kan forårsage miljøskader, da det har til formål at fjerne levende organismer i drikkevand.

Tømmefaciliteter

De fleste tilgængelige tømme faciliteter findes langs de danske motorveje, hvis de ikke er blokkeret af et køretøj under regler om køre-hviletid.

At anlægge en tømmestation for autocampere er ikke gratis. Alene tilslutning fra en ny plads til kloaksystemet kan let beløbe sig til 64.500 til 100.000 kr afhængig af grundareal - kilde: forsyningen.dk, og der betales afgift af spildevand ifølge “Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand”, også når det gælder nedsivning og udledning, samt samletanke.

Også tilslutning af vand koster ligeledes ifølge forsyningen.dk, her betales efter flow et abonnementsbidrag, der alt efter måler størrelse ikan beløbe sig til omkring 17.000 kr. Dertil betales et fast årligt bidrag pr. forbrugerenhed og vandforbruget, der f.eks fra 0-1000 kubikmeter, koster 18 kr pr. kubikmeter.

Spildevand:

En minimum 30-40 cm bred spildevandsrende eller større kvadratisk rist bliver brugt til spildevand og fra de store autocampere både gråt spildevand og sortvand fra autocamperen´s toilet, der pumpes væk ved tømning af faste tanke. Mange mere eller mindre uhumske og ildelugtende tømmepladser, kan måske også være en af grundene til at flere sanitære og dermed fordyrende indretninger efterspørges.

Gråt vand:

Under denne betegnelse høre vand fra badevand, vand fra håndvask og vand fra køkkenvask. Vand fra bad og håndvask indeholder typisk organiske stoffer som olier, sæbe, shampoo, kropplejeprodukter m.v. mens spildevandet fra køkken indeholder opvaskemiddel og en del fedt og madaffald.

Sort Vand:

Sort vand adskiller sig fra gråt vand ved at, at det indeholder fækalier, toiletvæske, der ikke altid er fri for gifttig indhold og toiletpapir, hvor ikke alt toiletpapir opløses lige nemt. Det er ikke ligemeget, hvilken type toiletvæske der benyttes. Nogle typer toiletvæske er direkte skadeligt for miljøet, mens nye produkter er skånsomme overfor miljøet.

Bortledning af spildevand:

I de fleste tilfælde bortskaffes indholdet fra en toiletkassette adskilt fra spildevand, selv om det ofte går i på den samme streng som spildevand. Lugten og hygiejne kan være en del af forklaringen, da man tidligere tømte begge det samme afløb, men ofte tages der ikke hensyn til ristens udformning, hvilket resultere i at toiletrester og uopløst toiletpapir sætter sig i risten og områder omkring risten også er fedtet at rester fra spildevandstanken, fordi brugere ikke spuler området rent efter brug. Derfor findes der riste med indbygget spuledyser.

Store autocampere har også faste tanke til toilet

De store autocampere har faste tanke til det hele og kan altså ikke tage en toiletkassette ud og tømme den ligesom i de mindre autocampere. Det er ikke unormalt med 150 liter toilettank og 250 liter spildevandstank og i tilfælde endnu mere. Det er 400 liter, der som i dette eksempel kan komme ud af bugen på en stor autocamper. Toilettanken pumpes tom, hvorefter den spules med indholdet fra spildevandstanken Herefter tømmes spildevandtanken helt af. Det hele sker gennem en 3” (tommer) flexslange.

For mindre autocampere kan manøvrering af afløbsrøret på autocamperen og hen over spildevandsristen være en udfordring, og er risten tillige også smal, kan det være en svær mannøvre, selv med en til at dirigere. Manglende fald mod risten fra alle sider, er ligeledes en af de helt store fejlkilder. Manglende tilslutning til den 3” slange, der benyttes af de store autocampere til at pumpe deres tanke tomme, er endnu en mangel. Ofte ses det også at betonstøbningen fra gør-det-selv bogen, er så toppet og ujævn at det simpelt hen modtager aflejringer fra spildevand og andet, hvilket er kimen til en ildelugtende tømmeplads især på en varm sommerdag, hvilket ofte går ud over de pladser der ligger tættest på tømmepladsen.

En anden stor fejl er manglende areal til manøvrering. Der er ofte smalt ved spildvandsristen eller der er ikke plads nok bagud. Mange autocampere har et langt udhæng bag bagakslen. Afløb sidder meget forskelligt og så der bør være plads nok til komme til risten forlæns og baglæns, med mindre der optimalt er mulighed for gennemkørsel.

I mange tilfælde kan man fornemme, at det kun drejer sig om at lave noget, der så billigt som muligt - take it og leave it. Så har man da gjort noget i det mindste. Selvfølgelig er manglende indsigt i autocamperes opbygning også en mulighed.

I flere tilfælde er det set, at det lokale byggemarked har været leverandør af afløbsrender i beton der kun er 10-13 cm brede og under 10 cm dybe, der typisk er beregnet til opsamling af regnvand i indkørsler. Dertil er de spiralriste der ofte høre til disse regnvandsrender mere lukkede end åbne. De er støbt i beton, og kan let aflejre rester fra spildevand og toilet. Priserne er lige så varierende som udbudet. De koster fra 150 - til 2.000 kr pr meter (f.eks aløbsrender fra ACO). Til gengæld er den dyre model helt glat i renden indvendig. Desuden har denne form for afløbsrender og tilhørende riste underlagt meget forskellige belastningsklasser, da der afhængig af formålet med anvendelse. F.eks er belastningsklasse B125 (125 kN) egnet til personbiler, fodgængere og cyklister, mens C25 (250 kN) anvendes på områder med begrænset truck- og lastbiltrafik, motorvejskiler, gågader og langs kanstene.

De mest effektive men også dyrere afløb til spildevand er lavet af syrefast rustfrit stål, der minimere aflejringer og der er udformet så ikke der kan sidde rester i risten, samt hul til de 3” slanger autocampere med faste tanke benytter. Disse riste kan forsynes med spuledyser, hvor spuling aktiveres ved en induktionssløjfe. De kan ligeledes frostsikres. Bredden på den type riste er 40 cm og mere. De har ligeledes et indbygget fald på 3-4% eller er tragtformet. De han overkøres af autocampere med høj vægt.

En komplet tømmestation kan købes for plus 45.000 kr med spuledysser, rist, toiletstander og vandforsyning. Dertil kommer tilslutning. Til sammenligning koster de udslagskummer til toilettømning, der står på rastepladserne langs motorvejene omkring 28.000 kr i rustfri stål. Godt begyndt er halv fuldendt !

Link: Serviceområder for autocampere

NO GO