Artikel filtreret på dato: Lørdag, 09 Februar 2019

En autocamper er en personbil, indrettet til beboelse, så der hvor en personbil må parkere, må en autocamper også parkere, er den almindelige holdning. Men hvad betyder køretøjskategorien Personbil M1 egentlig?

En personbil er ikke nødvendigvis familiebiler, som f.eks VW Golf, Ford Fiesta, Audi Q5 osv der står ude i carporten eller garagen. Er de omtalte personbiler registreret på gule/papegøje nummerplader er der tale om køretøjsgruppen, Varebiler N1 og de må også gerne parkere der hvor almindelige “personbiler” må parkere.

Personbiler er ikke en køretøjsgruppe, men en hel kategori.

Definitionen af køretøjer omhandler brugsformålet med køretøjet og dermed er en personbil ikke kun det køretøj som de fleste er indehavere af, men køretøjskategorien Personbil M1 kan også være en orkesterbus, minibus op til 9 personer incl føreren, en ambulance, en rustvogn, køretøj med adgang for kørestole og en autocamper. Terrænkørende ATV-Køretøjer der har en hastighed på mere end 40 km/t  og registreret, kan være klassificeres som bil i følge færdselsloven, hvorfor køretøjet som udgangspunkt skal opfylde bestemmelserne til personbil M1. Kort sagt - Bil, der er forsynet med bagsæde(r) eller lignende, anses som personbil.

I færdselsloven defineres motorkøretøj som: “ Motordrevet køretøj, der hovedsagelig er indrettet til selvstændig at benyttes til person- eller godsbefordring. Kan køretøjet ligeledes køre med en hastighed af over 30 km/t, anses det ligeledes for motorkøretøj”

Personbil M er en kategori af forskellige køretøjer til personbefordring:

Køretøjskategori Personbil M1 betyder: Bil, som er beregnet til befordring af højest 9 personer inkl. føreren og som har en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg !

Det kan altså ligeså godt være en minibus som f.eks Fiat Ducato og Mercedes Sprinter, som en VW UP,  og Citroén C3 osv. Den tilladte totalvægt på 3.500 kg holder bare ikke når det drejer sig om autocampere - M1! Dette fremgår af “Vejledning for syn” fra Trafikstyrelsen.

Campingbil / autocampere

"Bil, der er indrettet til beboelse. Herunder bil med aftagelig campingkasse. Bil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg anses som personbil M1. Bil med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg anses som personbil M2/M3.

Bemærk følgende - En campingbil på mere end 3.500 kg ved syn skal anses som personbil M1, såfremt den komplette campingbil er EF-typegodkendt og fulgt af et CoC-dokument for personbil M1, jf. pkt. 14.02.2.2.(kun ved nye biler), eller er forsynet med fabrikationsplade (fra fabrikanten af campingopbygningen) med EF-typegodkendelsesnummer, jf. pkt. 14.02.2.2.2, og registreret som personbil M1 (kun ved brugte biler). Campingbil skal have opholds- og overnatningsfaciliteter.

Køretøjkategori Personbil M2: Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af mere end ni personer føreren medregnet, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 5.000 kg.

Køretøjskategori Personbil M3: Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af mere end ni personer føreren medregnet, og som har en tilladt totalvægt på mere end 5.000 kg. Herunder ledbus, hvorved forstås en bil, der består af to dele. Den forreste og den bageste del er forbundet via en ledsektion, som giver passagererne fri passage mellem de to dele"

Til autocampere over 3.500 kg skal der efter 2009 benyttes kørekort til lastbil: C1 eller C !

Indtil den 2. april, 2009 var kravet til at køre en autocamper på mere en 3.500 kg, at man havde et kørekort til bus, kategori D - stor personbil. Kørekort til kategori D, bus, som var udstedt før bekendtgørelsens ikrafttræden, gav fortsat ret til at føre de pågældende køretøjer, men kun i Danmark.

Autocampere er som udgangspunkt fritidskøretøjer

I princippet kunne en autocamper i stedet for at være en “Kloning” af to køretøjskategorier, når det drejer sig om en totalvægt på over 3.500 kg, lige så godt have haft sin egen kategori som “Fritidskøretøj” og stadigvæk have været i kategorien Personbil M1, også både under og over 3.500 kg. Som lovgivningen er nu, kræver autocampere over 3.500 kg til personbefordring M1 et kørekort C1/C til godstransport i lastbiler N2 og N3! Ikke særligt logisk for et køretøj til personbefordring !

Lovgiverne i EU må have haft en problemstilling, hvor køretøjskategori M2 og M3 i deres udformning ikke har kunne passe ind, da M2 og M3 er for køretøjer på mere end 9 personer. Busser der er omfattet af lov om buskørsel, er fritaget for afgift. Til andre formål udgør afgiften 0 kr. af de første 12.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 60 pct. af resten.

Parkering med autocampere: 

“Autocampere er i Færdselslovens forstand personbiler, hvilket bl.a. betyder, at de må parkere som alle andre personbiler?” Personbiler er en kategori med betegnelsen M der benyttes til persontransport. Problematikken er snarre, at indretningen af parkeringspladser er indrettet til de mest repræsenterede køretøjer for hr og fru Danmark i deres dagligdag og ikke er til hele kategorien der som før nævnt er til personbefordring på lige fod med ambulancen, minibussen og autocamperen, men også køretøjet N1 til godtransport, i daglig tale - varebilen på gule/papegøje nummerplader.

Der er altså tale om udformning af et parkeringareal, hvor båsens størrelse indikere hvilket størrelse køretøj der kan parkere og ikke som udgangspunkt, hvilken type “personbil” der er tale om. Parkeringsbåse skal have dimensioner, så relevante køretøjer kan holde inden for båsen.

Den samlede parkeringskapacitet i byerne består af offentlige parkeringsanlæg, private offentligt tilgængelige parkeringsanlæg samt private parkeringsanlæg. Offentlige parkeringsanlæg er ejet af kommunen, private offentlige tilgængeligt parkeringsanlæg kan f.eks være anlagt i forbindelse med detailhandel og ejes af en privat bygherre, men er frit tilgængelig for alle trafikanter.

Det kan være hensigtsmæssigt at etablere velegnede arealer for natparkering for at undgå utilsigtet parkering, hvor de kan benyttes til henstilling af større køretøjer til hvil/overnatning enten med parkeringsbåse og/eller afsætningsbaner.

Vejdirektoratet svarer på stillede spørgsmål vedr. Autocamper parkering.

"I spørgsmålene blev der spurgt og svaret:

1) Man ikke ved en lovlig skiltning kan forbyde overnatning i køretøjer?

Vedr. spørgsmål 1) Vejdirektoratet skal indledningsvis oplyse, at vi kun kan udtale os om afmærkning på offentlige veje og private fællesveje, jf. § 92 c, stk. 2. I den forbindelse kan vi oplyse, at der ikke findes hjemmel til at forbyde overnatning i køretøj, da begrebet overnatning ikke er defineret i loven.

2) En kommune ikke kan pålægge autocampere under 3500 kg at parkere på en af kommunen udpeget parkeringsplads – mens andre personbiler frit kan parkere?

3) Man ikke ved lovlig skiltning kan forbyde autocampere under 3500 kg at parkere på et område, mens andre personbiler ikke er omfattet af dette forbud?

Vedr. spørgsmål 2 og 3) Kommunen kan godt forbyde parkering af autocampere, såfremt de benytter afmærkning i overensstemmelse med bekendtgørelserne om vejafmærkning. I henhold til bekendtgørelserne om vejafmærkning skelner man ikke mellem autocampere under og over 3500 kg.

Det fremgår desuden af færdselslovens § 92, at kommunen kan som vejmyndigheden for en offentlig vej eller privat fællesvej med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Disse hensyn skal være sagligt begrundet. Vejdirektoratet er bekendt med, at der i lokalplaner kan være fastsat regler om parkering af autocampere, herunder hvor der kan parkeres. Vi kan ikke tage stilling til lovligheden af dette.

4) Der ikke på en almindelig parkeringsplads kan opkræves betaling for parkering af autocampere under 3500 kg, der afviger fra, hvad andre personbiler opkræves?

Vedr. spørgsmål 4) Spørgsmål om betaling af parkering på offentlige veje er reguleret i vejlovens § 90, stk. 1, og stk. 2. Det fremgår af bestemmelsen, at kommunen godt kan begrænse adgangen til at parkere på en offentlig vej, såfremt kommunen sagligt kan begrunde det. 
Kilde: Vejdirektoratet."

Betaling ved parkering ifølge vejloven

"§ 90. Vejmyndigheden kan kræve betaling for benyttelse af særligt indrettede offentlige parkeringspladser og -anlæg for motorkøretøjer til dækning af udgifterne ved indretningen og driften af sådanne pladser og anlæg samt til tilsyn med de parkerede motorkøretøjer.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan med politiets samtykke bestemme, at der på parkeringspladser, parkeringsanlæg eller andre arealer på offentlige veje, hvor der ønskes en begrænsning af adgangen til at parkere motorkøretøjer, opkræves en betaling for parkering, der kan sættes i forhold til det tidsrum, motorkøretøjerne holder parkeret.

Stk. 3. Vejmyndighedens beslutninger om betalingen for parkering skal offentliggøres.

Stk. 4. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om, at vejmyndighederne kan differentiere betalingen efter stk. 1 og 2 i forhold til formålet med med parkeringen og varetagelse af miljøhensyn og andre hensyn, der kan varetages efter denne lov.

Stk. 5. Transportministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren regler om dokumentation for betalt parkering."

Betaling for parkering, §§ 90-91

"Parkering – med indregistrerede køretøjer – er en trafikal udnyttelse af vejarealet, og arealer til parkering, herunder faciliteter til parkering, indgår i vejmyndighedens planlægning og forpligtelse til at sørge for, at de offentlige veje er i god og forsvarlig stand, jf. vejlovens § 8, stk. 1.

Det betyder ikke nødvendigvis, at der skal kunne parkeres på en offentlig vej, men vejmyndigheden ville kunne ekspropriere areal for at etablere det fornødne antal offentlige parkeringspladser, herunder pladser, hvor der skal opkræves betaling for parkering.

Hvis det vurderes, at der er behov for parkeringsbåse for autocampere i området, kan en del af et parkeringsanlæg indrettes med båse, som er så store, at autocampere kan parkere i disse. Det kan eksempelvis være ved turistattraktioner eller ved indkøbscentre.

Hvis det ønskes, at parkeringsbåsene alene skal kunne anvendes af autocampere, bør dette afmærkes tydeligt med tavler.

Det er altså tilladt at benytte et parkeret køretøj, f.eks en autocamper, til overnatning på rastepladser og vejarealer, hvor der ikke er skiltning om tidsbegrænset parkering. Det er kun, hvis det kan karakteriseres som egentligt campering, at det vil være forbudt, f.eks hvis ejeren af autocamperen opstiller fortelt m.v."

Links:

Vejledning om syn af køretøjer
Vejledning om offentlige veje

Anlæg for parkering og standsning i byer
Parkeringsvejvisning

click to open picture in new window

Specielt i større byområder kan der være et behov for at udpege lokaliteter (ikke campingpladser), hvor det tillades at parkere med autocampere. Til særligt egnede parkeringspladser for autocampere vejvises med E 33 Parkering og undertavle med symbol US 7.

Udgivet i Information