Artikel filtreret på dato: Januar 2019

Tingene tager tid. Den 17. Marts 2018 henvendte autocamper-info.dk sig til transportministeriet vedrørende spørgsmål til Tempo100, hvor Danmark har besluttet sig for, at også udenlandske autocampere, der ønsker at køre Tempo100 med autocampere på mere end 3.500 kg i Danmark, skal afkræves mærkning af deres autocamper, selv om de uden videre kan køre uden mærkning og endda også i nogen tilfælde over Tempo100 i deres hjemlande. Hvorfor gøre det let, når det kan gøres besværligt? Det er godt for de udenlandske autocampere på mere end 3.500 kg, at landet ikke er større.

Omvendt er der ikke de samme krav når danske autocampere på mere end 3.500 kg skal køre Tempo100 eller mere, hvor de kommer frem igennem Europa, under henvisning til hvad deres registreringsattest siger at de er for et køretøj. Efter spørgsmål i 2017 i den forbindelse fra Bobilverden i Norge, besluttede autocamper-info.dk for at forhøre sig om dette kunne have sin rigtighed hos Transporministeriet. I f.eks Norge der i europæisk sammenhæng er et EØS land, må de der køre det skiltene viser på motorveje. Et EØS land følger bla. lovgivningen omkring 3. kørekortsdirektiv.

Nogle lande, herunder Danmark har behov for at opfinde sine egne regler selv om der i forvejen står brugbare muligheder på hylden, der bliver brugt på glimrende vis i andre lande, og ingen har vel større trafikale udfordringer end det trafik mæssige knudepunkt - Tyskland, med kampemæssige trafikale udfordringer fra alle verdenshjørner, og her kan alle autocampere over 3.500 kg, uden videre køre Tempo100.

Her kan du læse hvad Transortministeren svarede

Tak for dine henvendelser af 17. marts 2018.

I din henvendelse af 17. marts 2018 beskriver du forskellige hastigheder for campingbiler (3.500–7.500kg) i udlandet og kravet om Tempo100-mærke. Jeg må hertil indledningsvist bemærke, at hastighedsgrænser, herunder også for campingbiler, fastsættes nationalt, da der er stor forskel i landes infrastruktur, trafikforhold, trafikanters adfærd mv. Det er således ikke altid muligt at sammenligne hastighedsgrænser, da det er en konkret vurdering, hvad der anses for færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt i hvert enkelt land.

Som du korrekt beskriver i din henvendelse, giver den nye Tempo100-ordning for campingbiler mulighed for, at udenlandske registrerede campingbiler kan godkendes til Tempo 100-kørsel. Dette kan ske ved syn efter de almindelige regler i bekendtgørelse om godkendelse ved syn. Det er dog også muligt for medlemsstater at søge anerkendelse af deres tilsvarende Tempo100-ordning i Danmark, således at køretøjer fra den pågældende stat, eventuelt på særlige betingelser, må foretage Tempo100-kørsel i Danmark uden forudgående dansk godkendelse. Anerkendte Tempo 100-ordninger vil blive offentliggjort på Færdselsstyrelsens hjemmeside. På nuværende tidspunkt er der ikke nogen anerkendt udenlandsk Tempo 100-ordning.

Formålet med at stille en række tekniske krav til campingbilers indretning og udstyr, så campingbiler kan godkendes til Tempo100-kørsel, er, at det herved kun er egnede campingbiler, der tillades kørsel med de nævnte hastigheder (100 km i timen på motorveje og 80 km i timen på andre veje end motorveje). Alternativt må campingbiler køre 80 km i timen på motorveje og 70 km i timen på andre veje end motorveje. Kravene skal sikre, at kørsel under Tempo100- ordningen sker færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt. På den baggrund er der i forhold til Tempo 100-mærkning stillet kra om syn ved en dansk synsvirksomhed. I øvrigt er kravet om Tempo100-mærket en forudsætning for, at poltiets håndhævelse kan ske på en fornuftig måde.

Det er svært at erhverve “autocamperkørekortet” C1 i Danmark.

Du beskriver ligeledes, at det er en udfordring at erhverve kørekort til kategori C1 (lille lastbil), da der ikke er mange udbydere. Årsagen hertil er formentlig, at der ikke tidligere har været samme behov for denne kategori af kørekort. Køreskoler oprettes i privat regi. Antallet af køreskoler, der udbyder undervisning til C1-kørekort, er således afhængig af efterspørgslen.

Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligminister  Ole Birk Olesen

Udgivet i Information

Autocamper Info indsendte i december 2018, på vegne af Autocampergruppen teksten i Direktiv 2006/126/EF, artikel 6 til Transport-, Bygnins- og Boligminister, Ole Birk Olesen for at få belyst mulighederne og få svar i forhold til at måtte køre autocamper på 4.250 kg på et B kørekort, uden yderligere at måtte tilkoble en trailer på 750 kg, med udgangspunkt i 2006-direktivet 2006 / 126EG, artikel 6, stk4 litra b).

Artikel 6, stk 4. siger: Efter høring af Kommissionen kan medlemsstaterne på deres område tillade kørsel med

b) køretøjer med en tilladt totalmasse på over 3.500 kg for førere, som er fyldt 21 år, og som i mindst to år har haft kørekort til kategori B, forudsat at køretøjerne hovedsagelig anvendes stationært til instruktions- eller rekreationsformål*, anvendes i socialt øjemed af en ikke-kommerciel organisation og er ændret således, at de ikke kan tjene til befordring af mere end ni personer eller til transport af andre varer end dem, der er absolut nødvendige for det relevante formål.*( rekreative køretøjer, autocampere )

Gennemgang af artikel 6 viser altså, at det uden yderligere forslag og tillæg til det 3. Kørekortsdirektiv er muligt at hæve totalvægten fra 3.500 kg til 4.250 kg. En forudsætning for at dette kan benyttes i bredere omfang, er naturligvis at flere lande deltager.

For så vidt angår din seneste henvendelse af 6. december 2018 vedrørende art. 6, stk. 4, litra b), i kørekortdirektivet, har jeg bedt Færdselsstyrelsen vurdere, om denne bestemmelse giver Danmark mulighed for at give personer med kørekort til kategori B ret til at føre campingbiler med tilladt totalvægt op ti 4.250 kg.

Tyske Reisemobil Union siger om muligheden:

2006-direktivet 2006 / 126EG giver lovgiveren mulighed for at hæve vægtgrænsen forautocampere med kørekort i kategori B til 4 250 kg.Desværre har lovgiverne ikke benyttet sig af denne mulighed: Lobbygrupperne, heriblandt Reisemobil Union og de tyske brancheforeninger, har været opmærksom på og arbejder nu på denne mulighed i længere tid.

Richtlinie 2006/126/EG vom 20.12.2006 - Artikel 6 (Auszug)

4.    Die Mitgliedstaaten können in ihrem Hoheitsgebiet nach Konsultation der Kommission gestatten, dass

b)    Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg von Personen geführt werden, die über 21 Jahre alt sind und seit mindestens zwei Jahren Inhaber eines Führerscheins der Klasse B sind, sofern die Fahrzeuge vorwiegend im Stand für Unterrichts- oder Freizeitzwecke genutzt werden und von nichtgewerblichen Organisationen für soziale Zwecke eingesetzt werden und so verändert wurden, dass sie weder für den Transport von mehr als neun Personen noch für den Transport von Gütern außer jenen, die für die Erfüllung ihres Zwecks unbedingt notwendig sind, eingesetzt werden könne

Portugal indførte 4.250 kg på B-kørekort i november 2012, præcis som direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 foreskriver.

Portugal indførte med virkning fra 2. november, 2012 - artigo 21, nº2 deste Decreto-Lei 138/2012 ( artikel 21, nº 2 , lovdekret 138/2012 ). I henhold til dette dekret blev det muligt at føre et rekreativt køretøj på mellem 3.500 - og 4.250 kg på et B-kørekort. Forudsætning - Indehavere af B-kørekort, skal være over 21 år og have mindst 3 års kørselserfaring i denne kørekortskategori.

Anvendelse af B-kørekort optil 4.250 kg forudsætter at det benyttes til rekreative formål og ikke til erhverv.

Meningen med denne ændring af den portugisiske færdselslov, er at opmuntre dem der kan lide at rejse i autocamper, så folk med B-kørekort kan føre køretøjer mellem 3.500 - og 4.250 kg. For andre køretøjer med en totalvægt på højst 3.500 kg, har intet ændret sig. 

Transport-, Bygnings- og Boligminister, Ole Birk Olesen har idag afgivet svar på henvendelsen:

For så vidt angår din seneste henvendelse af 6. december 2018 vedrørende art. 6, stk. 4, litra b), i kørekortdirektivet, har jeg bedt Færdselsstyrelsen vurdere, om denne bestemmelse giver Danmark mulighed for at give personer med kørekort til kategori B ret til at føre campingbiler med tilladt totalvægt op ti 4.250 kg.

Færdselsstyrelsen oplyser i den forbindelse følgende:

”Art. 6, stk. 4, litra b) giver medlemslandene mulighed for efter høring af Kommissionen at tillade kørsel med køretøjer med en tilladt total-masse på over 3.500 kg. Der er hertil fastsat en række betingelser. Føreren skal være fyldt 21 år og have haft kørekort til kategori B i mindst to år.

Det er endvidere forudsat, at køretøjet hovedsageligt anvendes stationært til instruktions- eller rekreationsformål, at det anvendes i socialt øjemed af en ikke-kommerciel organisation og er ændret således, at det ikke kan tjene til befordring af mere end ni personer eller til transport af andre varer end dem, der er absolut nødvendige for det relevante formål.

Bestemmelsen er således snævert målrettet til organisationer, der ikke er kommercielle, og til køretøjer, som skal anvendes til sociale formål, og stationært til instruktions- eller rekreationsformål. Derudover vil den tilladte kørsel alene gælde i medlemsstatens område.

Bestemmelsen kan efter styrelsens vurdering ikke anvendes med henblik på, at borgere med et kørekort til kategori B kan køre med en autocamper med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg. Den vil i stedet kunne anvendes til fx sportsforeninger eller lignende.

Færdselsstyrelsen er ikke bekendt med, at der har været høringer i Kommissionen i forhold til art. 6, stk. 4 litra b).

Såfremt det skal være muligt at føre en autocamper med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg med et kørekort til kategori B, er det Færdselsstyrelsens vurdering, at det vil kræve en ændring af 3. køre-kortdirektiv. 

Efter 3. kørekortdirektiv kræver det i dag kørekort til kategori C1, såfremt autocamperen har en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, men ikke over 7.500 kg, og er indrettet til befordring af højst otte personer foruden føreren.

Det er fortsat Færdselsstyrelsens vurdering, at den tekniske udvikling af mindre lastbiler på over 3.500 kg har ændret sig således, at det reelt set ikke er sværere at føre lastbiler i denne vægtklasse end at føre personbiler på op til 3.500 kg. Det skyldes, at de mindre lastbiler ikke længere har andet bremsesystem, som forudsætter nærmere kendskab, ikke er særligt vanskeligere at manøvre i forhold til en varebil på 3.500 kg, har fartegnskaber, som gør tilpasning til den øvrige trafik nem, og generelt i dag har ret gode køreegenskaber. Det er endvidere som udgangspunkt et krav, at nye biler er udstyret med ESC (stabilitetssystem). Det er derfor ikke i dag afgørende færdselssikkerhedsmæssige hensyn til hinder for, at der generelt vil kunne føres en større bil på et kørekort til kategori B. ”

Som Færdselsstyrelsen anfører, er der ikke afgørende færdselssikkerhedsmæssige hensyn til hinder for at give personer med et B-kørekort ret til at føre campingbil i en højere vægtklasse. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet vil derfor sætte problemstillingen på dagordenen over for Kommissionen i forbindelse med det videre arbejde på kørekortområdet.

Da autocamper-info.dk er af den opfattelse at færdselsstyrelstyrelsens konkusion af artikel 6, stk. 4 litra b) er lidt for hurtigt svaret og Portugal har gjort det allerede i 2012, samt at de tyske producenter og paplyorganasation RMU, og norke lobbyister (EØS land), har set de samme muligheder som Autocampergruppen, vil vi naturligvis forsætte ad det spor, istedet for en ændring af det 3. kørekortdirektiv. Kørsel for altenative fremdriftformer i form af varebiler på op til 4.250 kg på et B kørekort, er ligeledes skrevet til at komme ind som litra c) i samme artikel. Svaret om at fremsætte det i EU kommisionen, er det samme som jeg fik da jeg under mit virke i ACR skrev til ministeren. Vi mener art der her er en lettere vej, og det står tydligere end Færdselsstyrelsen giver ydtryk for.

Kilde: Svar til Autocamper Info/Autocampergruppen fra Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen

Tidligere artikel HER

Udgivet i Information

Mandag den 14. januar var autocamper-info.dk til frokostmøde med tovholder, lokalrådsmedlem og ildsjæl Tony Larsen og Ove Pedersen der er indehaver af Holme Å Camping i Hovborg. Det går stærkt i Hovborg, hvor der allerede ligger et forslag til indretning til 15 autocampere og tømmestation placeret som aftalt på bordet. Der har allerede idag været besøg fra en leverandør at hardware til pladsen, så det er en ren fornøjelse at arbejde med folk der brænder så meget for det projekt de kan se som et stort plus for deres by, og projektet bliver godt modtaget i hele byen. Tony og Helle fra Hovborg er så engageret som tilflyttere fra Sjælland til det midtjyske, at de er at finde på  Ferie-Fritid messen i Odense d. 25. Januar til den 27. januar, hvor de holder billedforedrag om Hovborg´s lyksagligheder. Sådan Hovborg ! Det bliver en førnøjelig rejse at hjælpe Hovborg videre ind i autocamperturismens verden. Der er gang i det midtjyske. Når de har sat sig noget for, så arbejdes der med stor energi mod målet. I forvejen besøger en nordmænd byen i det jyske, når de har planer om at besøge Legoland og Lalandia.

I sin velkomsttale for 100 auocampere i foråret 2018 sagde Borgmester Jens Ejner Christensen (V) blandt andet, at han var glad for og havde set frem til arrangementet og at kommunen bakkede op om ting der er med til at skabe aktiviteter i lige præcis Vejle kommune. Det ville Vejle kommune gerne støtte op omkring, sagde borgmesteren. Det blev ved støtten i en mikrofon en forårsmorgen i april 2018, hvor der var samlet 100 autocampere, der skulle medvirke til at promovere Vejle som en autocamper venlig by. Siden har der været kommunal valg, hvor forlkevalgte kommunalpoltikkere strides om stort og småt, og derfro er det som at blive slået tilbage til start i Ludo  når det drejer sig autocamper politik. Nye politikker spire skal bevise, hvorfor netop de blev valgt og det sænker processerne når man som jeg har kæmpet for en autocamperplads i Vejle by, siden 2013, hvor jeg iøvrigt blev indkaldt til et møde med Visit Vejle og en projektleder fra Vejle Kommune. Alle var enige om at der skulle tiltrækkes autocamperturister til Vejle, men så sker det jo, at der sker stor udskiftning i en kommune ved et kommunevalg og der står Vejle så nu, efter utallige møder med teknisk forvaltning og ny Vejle borgmester, siden 2013. Men !

Vejle har en strategi på vej gennem det kommunale system. Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati har afsat omkring 500.000 kr til at udvikle turisme (bygge), hvor autocamperpladser uden for Vejle by er tænkt ind efter først til mølle principet. Dette fremgår af en mail, autocamper-info.dk har modtaget fra Projektudvikleingen i Vejle Kommune.

Udvalget har besluttet at det skal være borgerdrevet/lokalt initeret og at det ikke skal være kommunen der tager initiativ. Det betyder at der skal en projektgruppe til som vil udvikle og drive et projekt for at frigive pengene og at det ikke må være på kommercielle vilkår, hvis kommunen skal finansiere. Det er ikke kommercielt, hvis pladsen hviler i sig selv eller pengene går til f.eks en lokal forening. Der kan altså godt laves en forretning, hvor der er penge til driften og et lille overskud til landsby og opnås støtte fra kommunen. Det kan f.eks ske i samråd og samarbejde med lokalråd. Autocamperpladser må ikke føre til afledt drift for kommunen.

Der satses også på samråd med campingpladser og andre relevante aktører. Det betyder ligeledes at den autocamperplads der har været kæmpet for i årevis i Vejle by ikke ser dagens lys med kommunens hjælp, som den politiske sammensætning ser ud i øjeblikket, så når de seks pladser fjernes på havnen pga af vej renovering og fortov, er Vejle uden bynær autocamperplads, i det mindste indtil videre, med undtagelse de der ønsker at overnatte på cirkuspladsen, bag DGI huset, hvor der er en mindre chamerende langtidsparkeringsplads. Man planlægger ligeledes dagsparkering i byen med natligt forbud, mens fremtidig autocamper overnatning skal  ligge i udkanten af byen.

Så er der ildsjæle i Vejles opland, der ser muligheder i autocamperturisme, er det med at sætte sig i forbindelse med autocamper-info.dk eller direkte med Vejle Kommun, mens der endnu er penge i kassen.

Udgivet i Information

Året var ikke mange dage gammel, før der var brug for give input til at lave en ny autocamperplads. I Hovborg ved Holme Å, mellem Billund og Esbjerg har de store planer om at tiltrække autocamperturister. I den forbindelse tog autocamper-info.dk til møde med ildsjælene Helle Bodi, Tony Holmstrøm Larsen og campingpladsejer Ove Pedersen fra Holme Å Camping, for at se på mulighederne for at få etableret en autocamperplads.

Hovborg er beliggende ca 20 km fra Legoland og er placeret ved et at Danmarks største skovområder med de tre “Københavnerplantager”, vandrestier og gode fiskemuligheder. Plantagerne har fået deres navn da en flok velhavende københavnere omkring år 1900 satte sig for at opdyrke heden og gøre den frugtbar. Hovborg er ligedes kendt for sin mere end 250 år gamle kro, med stråtag og lavloftede krostuer og det moderne hotel med kursuslokaler. Hotel Hovborg kro ligger kun 200 meter fra det meget velegnede areal der er udset til autocamperplads, og hvor der fuldt udbygget vil kunne skabes plads til mellem 20 og 25 autocampere og beliggende lige ved siden af Holme Å Camping med Take Away Grill, Hovborg Hytteby og 800 meter til Dagli´ Brugsen Hovborg. Der er cykel udlejning lige ved den planlagte autocamperplads.

Hovborg har en super central beliggenhed. Til Esbjerg er der 43 km, Blåvand 62 km, Vejle 49 km, 9,5 km til Vorbasse Marked, Ribe 49 km og Billund 23 km med Legoland og Lalandia, samt 49 km til Givskud Zoo.

På pladsen der i samarbejde med Vejen kommune er udset til at måtte rumme en autocamperplads er der opsat en mindre hytte, der indeholder en naturudstilling der fortæller om Hovborg-områdets udvikling fra gletchere til agerland, fra hosekræmmere til Dalgas og frem til nutiden.

Det bliver en fornøjelse at kunne bidrage til den hyggelige jyske landsbys drøm om at komme på landkortet med en autocamperplads !

Hvad kan autocampere gøre med sin solcellestrøm, når batterierne ikke længere kan optage mere energi? Det er helt simpelt: Sparre gas med solcelle regulatore fra Votronic og Büttner Electronik!

Hvordan virker det?. Det er skønt når de indbyggede batterier til bodelen er fyldt til randen med selvproduceret strøm. Det er betryggende for den selvforsynede autocamperturist, da man hele tiden har fokus på at være økonomisk med denne vigtige ressource. Men hvad gør man med solenergien, når batterierne ikke længere kan optage mere energi? Gå tabt? Eller?

Meget smartere er den mulighed som solcelle laderegulatorene fra Votronic og Büttner Electronik tilbyder. Regulatorene registrerer tidligt i ladeforløbet, når værdifuld ladestrøm er ved at forsvinde op i den blå luft, da et fuldt opladet batteri ikke kan oplagre det. Dette scenarie er præcist det tidspunkt, hvor laderegulatoren, forudsat at der er monteret et kabel fra omskifterudgangen til Absorter køleskabet, får køleskabet til at skifte fra gas til 12 volt drift. Dette medfører et spændingsfald i bodelens batteri(er) - Thetford og Dometic afgiver i 12-volts drift, relative små varmemængder, der betyder at temperaturen i køleskabet lige kan holde sig, men at ydeevnen ikke er nok til yderligere at afkøle køleskabet.

Køleskabet skal derfor ikke nødvendigvis fyldes med, nye “varmere” kølevarer under 12-volts drift og åbnes hvert andet minut. Dette gælder også under kørsel. Giver omskiftning så også mening?

Om sommeren er der normalt gas nok og et Absorter køleskab bruger lidt mere end 30 gram gas i timen. Grundlæggende betaler det sig at være økonomisk med ressourcer, og dette gælder ligeledes om sommeren. Senest i den overgangsperiode, hvor gasopvarmning nu og da er tændt, er det godt at spare på gasforsyningen. Hvorfor brænde gas af, når der er overskud af strøm?

Regulatorerne fra Votronic (MPP 250, MPP 350 og MPP 430) og Büttner skifter kun fra gas i 30 minutter. Derefter står fokus igen på genopladning af strøm til bodelsbatteriet. Den synlige besparelsen til trods for omskiften i 30 minutter, kommer derfor over dage og uger.

Hos Büttner Elektronik kan regulatorens omskifter udgang reguleres, så brugeren kan vælge om man vil styre AES, der står for “Automatic Energy Selector” mellem gas og 12-volt eller position RE der styre et relæ, der i tilfældet af overskydende strøm, kan aktivere en forbruger efter eget valg, f.eks en blæser eller varmluftudsugning i en tagluge. Med disse nye solcelle regulatore er der taget endnu et skridt i autocamper/camping verdenen mod smart energistyring.

Links:

Büttner Elektronik

Votronik

Udgivet i Udstyr Artikler

Tyskland - Landet hvor alene 200.000 brugte autocampere skiftede ejere i perioden januar til september 2018, solgte i samme periode 41.036 fabriksnye autocampere, har udvalgt deres mest populære mærker og modeller i et kæmpe marked.

Hvert år vælger autocamperfans, deres foretrukne mærker og modeller. For 2019 har mere end 22.000 valgt deres favoritter, som det tyske autocamper magasin Promobil hvert år står bag. Det er en imponerende deltagelse, der ligeledes bekræfter ferieformens popularitet.

81 pct. Af deltagerne har en autocampere og for 63 pct er det endda nummer 2., 3., 4., 5. og 6. autocamper. 42pct har gjort sig tanker om at købe en. Lidt over 40 pct af alle solgte autocampere i Europa er kompakte campere. Der var nominere ialt 240 modeller, opdelt i 9 kategorier.

Kompakte campingbusser uden bad:

Som sidste år løb VW California med 1. pladsen. Andenpladsen tilfaldt Ford Nugget og trediepladsen gik til Hymer-Car Sydney. Se listen med de 10 mest populære HER

Campingbusser med bad:

I de sidste år har Pössl sat sig på to af de tre første pladser, med bla. modellen Concorde Compact, ikke at forveksle med Liner mærket Concorde, som den ubestridte vinder, men den æra ser nu ud til af være forbi, da Malibu Van har overtaget 1. Pladsen og med en gammel kending - Pössl D-Line på anden pladsen samt den helt nye VW Grand California direkte ind på 3. pladsen. Se listen med de 10 mest populære HER

Alkove autocampere optil 50.000 Euro: 

Alkove modellerne har være dømt ude gennem de sidste mange år, men den er og bliver modellen der ikke vil dø og den kan også noget som alle de andre ikke kan, både hvad rummelighed og pris angår, og så er den ideel til familier. Læserne har for 2019 valgt Bürstner Lyseo Time A på 1. pladsen. Knaus Live Traveller på anden pladsen og på trediepladsen Dethleffs Trend A. Se listen med de 10 mest populære HER

Alkove autocampere til over 50.000 Euro:

Dethleffs Alpa gik op fra en 7. plads til i år at indtage 1. pladsen, tæt efterfulgt af Eura Mobil Activa One på 2. pladsen. 3. Pladsen gik til Concorde Cruiser. Se listen med de 10 mest populære HER

Delintegrerede optil 60.000 Euro:

Første Pladsen blev en gentagelse af sidste års vinder - Hymer Exsis-t. 2. Pladsen blev tildelt Eura Mobil Profilla og med Carado T på 3. pladsen. Se listen med de 10 mest populære HER

Delintegrerede over 60.000 Euro:

21, 8 pct af stemmerne og dermed førstepladsen i denne kategori, gik til Carthago Chic-Line T og med Niesmann+Bischoff Smove, der nu også kan købes i Danmark, på 2. pladsen. På 3. pladsen finder vi Hymer ML-T på Mercedes. Se listen med de 10 mest populære HER

Helintegrerede på optil 80.000 Euro:

Carthago C-Compactline løber med 1. Pladsen i denne kategori, med Hymer Exsis-I på andenpladsen og Eura Mobil Integra Line på 3. Pladsen. Se listen med de 10 mest populære HER

Helintegrerede over 80.000 Euro:

Også for afstemningen 2019 sætter Niesmann+Bischoff på 1. Pladsen med modellen Arto. På 2. Pladsen finder vi endnu et mærke fra Hymer Group, nemlig Hymer B-Klasse SL og med Carthago Chic C-Line på 3. Pladsen kun 0,1 pct efter Hymer. På pladserne 4 og 5 kommer Carthago med modellerne C-Tourer I og Chic E-Line. Igen Hymer på 6. og 7. Pladsen med  Hymer B-Klasse Modern Comfort på Mercedes og Hymer Duomobil. Se listen med de 10 mest populære HER

De mest populære Luxuslinere:

Med hele 36,8 pct af stemmerne beholder Niesmann+Bischoff Flair, 1. pladsen. 2. Pladsen med 10,3 pct stemmer færre beholder Concorde Charisma og blandt de mest populære Luxuslinere, hvor Carthago Highliner har måtte vige pladsen og helt forlade listen for Morelo Palace/Palace Liner. Se listen med de 10 mest populære HER

Basiskøretøjer:

Sidst men ikke mindst skal der noget til at fragte alle typer autocampere rundt til nær og fjern. Her har Fiat Ducato hidtil været suveræn i front, men det forspring er blevt væsentligt mindre. Stadig på 1. pladsen med 50,1 pct af stemmerne, mod 58,8 pct sidste år - Fiat Ducato, med Mecedes Sprinter på 2. Pladsen med 41,6 pct af stemmerne, der er en fremgang på 6,3 pct i forhold til sidste år. På 3. Pladsen havde respondenterne valgt VW Crafter med 22,7 pct af stemmerne. Se listen med de 10 mest populære HER

 

Kilde: Promobil

Udgivet i Autocamper nyheder

Innovation Norge har stået for en landsdækkende undesøgelse, der for første gang skulle tage pulsen på nordmændenes holdninger til turisme. Undersøgelsen er helt ny og blev gennemført i oktober 2018 af Kantar TNS på vegne af Innovation Norge.

Der deltog 1606 respondenter, baseret på en landsrepræsentativ del på 1002 personer og 604 i såkaldte pressområder, der er turistmæssige trækplastre som bla  Stavanger, Bergen, Ålesund, Stranda (Geiranger), Lofoten, Aurland, Stryn og Longyearbyen og lignende, der har den største koncentration af turister.

Og hvor kommer autocampere så ind i billedet? Undersøgelsen stiller sørgsmålet om andelen af forskellige kategorier - “Lidt for mange eller alt for mange”. I undersøgelsen indgår ikke sammenligning omkring camping på campingpladser, hvilket kunne have været nok så interessant.

På spørsmålet om hvordan respondenterne ser på autocamperturisme, svarer 17 procent af den norske befolkning at der er lidt for mange eller alt for mange autocamperturister. Til sammeligning når det drejer sig om krydstogsturister er tallet 33 procent og flyturister 10 procent.

Springet er større når de norske indbyggere bor ved de store koncentrationer af turister. Her siger  40 procent af respondenterne at der er lidt for mange eller alt for mange autocamperturister, mens  60 procent mener det samme om krydstogsturister og 13 procent om flyturister.

Folk i områder med meget turisme, er helt klar på at turismen har en positiv betydening, men mener ikke at turismen bidrager til bedre infrastruktur.

Autocamperturisterne bruger for få penge !

På spørgsmålet om hvor bæredygtig turismen er og med svarmulighederne “Helt enig eller delvist enig”, svare 52 procent af de adspurgte indbyggere at autocamperturister bruger for lidt når de besøger landet og 53 procent, når det drejer sig om turistmæssige kendte og attraktive steder med store koncentrationer af turister.

Det samme spørgsmål blev stillet omkring krydstogsturister, og her mente 50 procent af landets indbyggere at krydstogsturisterne lægger for få penge, mens ikke mindre end 72 procent mente at denne type turister ikke lægger nok penge, områder med store koncentrationer af turister.

Fremtidens turisme?

Der skal ikke herske nogen tvivl om at nordmændene er stolte over at udlændige vælger Norge som deres feriemål og ønsker at deres turister får en god oplevelse, hvilket også ses af spørgsmålet om, hvordan respondenterne ser fremtidens turisme. 8 procent af de norske indbyggere ser gerne at turismen bliver mindre, mens 52 procent gerne ser at der bliver mere turisme. Tallene for indbyggere der bor på steder med store koncentrationer af turister, siger at 28 procent ønsker mindre turisme, mens 36 procent ønsker mere turisme.

Om de spørgsmål der specifikt omhandler autocamper- og krydstogtsturister er udtryk for deres koncentrationer i Norge i forhold til andre grupperinger, skal være usagt. Kunne give god mening at spørge mere ind til det i efterfølgende undersøgelser for at finde ud af, hvad der ligger til grund for at borgere svare som de gør.

Inovation Norges undersøgelse HER

Tirsdag, 08 Januar 2019 08:17

Ny slank Carado delintegreret Van

Mindre, lettere og billigere. Carado lancerer en ny autocamper serie på CMT 2019 under navnet Van. De smalle halvintegrerede enheder med en bredde på 2,14 meter starter med to modeller: en med langsgående enkeltseng og en med tværgående seng.

Tiden for slanke delintegrerede også kaldet Vans syntes ellers at være slut, men i autocamperbranchen skal man ikke tage noget for givet. Vans udfylder mellemrummet mellem ombyggede kassebiler og delintegrerede i standard bredder og til attraktive priser. Van camperne er kun 2,14 meter bredde mod 2,35 for en standard camper. Så hvorfor ikke en lille camper istedet for en kassevogn, der også tilbyder en bedre isolering og rumfølelse?

Carado tilbyder for første gang Fiat Ducato familiemedlemmet Citroén Jumper med en tysk basispris på 35.999 Euro for modellen V 132 på 5.95 meter og V 337 med enkeltsenge på 6,65 m til en tysk basispris på 37.999 Euro. Basiskøretøjet er baseret på Citroén 2,0 l BlueHDI på 130 hk og med 3,5 tons chassis inkluderet. Dermed koster de ikke mere end Carado Vlow campingbusser/kassevogne.

Ud over de kompakte dimensioner, sikre yderligere tiltag høje lastværdier. V 337 på 6,65 m, lover 900 kg nyttelast, og V 132 på 5,95 m næsten 1000 kg. Begge modeller kan desuden vejes op til 3,85 ton, der kræver C1 kørekort.

Sengemålene på V 132 med tværgående seng er 1,94 x 1,30-1,40 m og i V 337 med enkeltsenge 2 x 1,95 m. Mellem køkken og seng findes et slankt klædeskab. Takket være en drejelig væk kan “Variobadet” helt omdannes til til et brusebad.

Opbygningen er konstrueret med robust GFK på taget og bagenden. Friskvandstank på 116 liter, spildevandstanken er på 96 liter. Varmen klares af Truma Combi 4, drejelige forstole, og en garage der er stor nok til cykler, campingmøbler og grill.

Carado Van 337 og V 132 er lige på trapperne og du kan snart se mere HER

Kilde: Carado

Udgivet i Autocamper nyheder

Vores nordiske nabolande har haft er fantastisk salg af nye autocampere i 2018. Svenskerne solgte ikke mindre 7.856 fabriksnye autocampere der er en fremgang på 6,9 procent i forhold til 2017 ifølge “Bil Sweden”

Aldrig har Norge solgt så mange fabriksnye autocampere som i 2018. 4.170 autocampere, hvor fordelingen er 2.564 autocampere på op til 3.500 kg og det er en fremgang i forhold til 2017 på +6,7 procent. Hertil blev der solgt ikke mindre end 1.602 autocampere på mere end 3.500 kg, der er en fremgang på omkring +31 procent i forhold til 2017. Salget af autocampere på mere 3.500 kg udgjorde derved ikke mindre end 38,4 procent af det samlede salg i Norge i 2018 !

Hvor trenden med kompakte campere i dele af Europa er populære, ser fakta anderledes ud i Norge, der ikke syntes at være til city campere.

Capron, der bla. dækker over både mærkerne Carado og Sunlight var bedst sælgende med 422 stk i autocampere under 3.500 kg i Norge, findes under kategorien vare/kombi køretøjer og ikke som i Danmark personbiler. Bedst sælgende enkelt mærke var Dethleffs (210), Challenger der er et søstermærke til Chausson med 176 stk., Adria (175 ),Pössl (167) og Hymer med 147 autocampere under 3.500 kg.

Af autocampere over 3.500 kg, der i Norge sælges under kategorien lastbiler, var Hymer den bedst sælgende med 361 stk, efterfulgt af Carthago med 155 store autocampere, Rapido med 127 stk, Eura Mobil (120), Kabe (104 ) og Pilote med 89 store nye autocampere.

Kilder:

HusbilHusvagn.se
OFVAS

Udgivet i Information
Side 1 ud af 2