Juni 2018

Der er sol og sommer over Danmark, og med sommeren følger støj fra campingpladser, som de traditionen tro, har gjort det, stort set hver sommer i de sidste 15-20 år. Indholdet er det samme, beskyldningerne er de samme, og campingbranchens løsningsmodel er den samme ! Meget fantasiforladt og tåbeligt, set i forhold til at trække turister i autocampere til Danmark. Havde autocampere ønsket at opholde sig på campingpladser, havde de allerede været der, men ingen ønsker st lade sig tvinge til at opholde sig eller handle i en butik, man ikke ønsker at handle i. Hvor svært er det ? autocamper-info.dk har via Google fundet en hel del historik om autocamper hetzen, helt tilbage til 2002.

Stop autocamperhetzen

Det er helt og aldeles utilfredsstillende at en privat brancheorganisation har haft held 
til at at jage autocampere på et tyndt og for det meste forkert grundlag og virkelig dårlig markedsføring set i forhold til deres ønsker med hetzen. Selvfølgelig skal autocampere følge lovgivningen som alle andre i dette land. Vi skal se fremad, bevares og selfølgelig, men da kun hvis man har lært noget af fortiden og lige præcis her ligger den væsentlige grund, når det drejer sig om campingpladser i forhold til autocamperturisme. Avisindlæg som, at overnatningsformen i autocampere er konkurrenceforvridende, prædikater som pirat-camping, discount-camping, ulovlig camping, uvorne campister, er stadig blandt de mest brugte termer. 


Campingpladserne og det konkursramte Campingråd har med stor iver lagt pres på kommuner og politi for at få forbudt overnatninger på danske raste-, parkerings-, havne- og autocamperpladser uden for campingpladser, og det har ikke ændret sig igennem de sidste 15-20 år, og intet er mere forkert end krav om at autocampere SKAL opholde sig på en campingplads, mod deres vilje, når de nu foretrækker autocamperpladser både med og uden betaling og der er betalingsvilje, bare ikke til campingpladspriser. At tro, at man med forbud, hetz, politianmeldelser, afpresning af kommuner ect kan få en målgruppe til at benytte campingpladser i højere grad end tilfældet er, viser kun hvor lidt campingpladser har sat sig ind i autocamper adfærd og hvor presset de selv er. Selv de første tal for 2018 ligger lavere end de foregående år ifølge dst.dk. Tryk avler modtryk, og autocamperturister køre hellere videre. Dermed ikke sagt at ingen campingpladser er brugbare, for nogen af dem har set et potentiale i autocamperturisme og har lavet tilpassede pladser i tilknytning til deres campingplads, med egen indkørsel og åben hele året 24/7.

Alle undersøgelser viser at autocampere i udbredt grad ønsker at overnatte på autocamperpladser, uanset om de er betalbare eller ej. I Tyskland viser den seneste undersøgelse fra tyske Promobil at 52 procent af autocamperturisterne foretrækker autocamperpladser, 7 procent foretrækker campingpladser og 22 procent en blanding af begge dele. Kun 2 procent er Fricampere.

Et faktapapir fra Destination Djursland fra 2014, viser at 5 procent af overnatningerne på områdets campingpladser, er autocampere. Varde kommune lavede ligeledes en analyse om autocampere og deres overnatninger sammen med 10 campingpladser i Varde kommune, og her viste resultatet også at 5 procent af campingpladsernes overnatninger kom fra autocampere og Campingrådet leverede til daværende “Videncenter til Vestkystturisme” ligeledes et tal på, at 5 procent af alle overnatninger kom fra autocampere.

Trafikminister Jacob Buksti

DACF fik i 1995 Trafikministeriets ord for, at der i Danmark ikke eksisterede en overordnet lovgivning, der forbød overnatning i et på en offentlig P-plads henstillet køretøj. Man må jo også gerne overnatte i sin personbil, så længe der ikke er skiltet imod det. Dette blev senere bekræftiget af daværende Trafikminister Jacob Buksti (A) i 2001.

Autocamperadfærd og camping er og bliver ikke to sider af samme sag.

Autocamperturister adskiller sig fra andre campister ved i væsentlig omfang at være selvforsynende og dermed uafhængig af eksterne faciliteter. I modsætning til ordinære campister, har autocampister ikke bil til rådighed når først autocamperen er placeret, hvorfor korte gåafstand til f.eks. centrum er højt prioriteret. Samtidig er autocampisterne typisk seniorer uden børn.

Det betyder alt i alt, at autocampister ikke efterspørger ordinære campingpladser, men i stedet bynære autocamperpladser eller naturskønne arealer, der ikke har særlig mange faciliteter i forhold til campingpladser. Mange danske byer har et generelt tidsmæssigt forbud mod parkering med autocampere og autocamperturisterne efterspørger derfor arealer, hvor de lovligt kan holde og overnatte.

Derfor nytter det ikke at kræve autocampere ind på campingpladser, når nu det er nødvendigt at tage hele hytten med når de vil se sig om i omegnen eller i byen. Det ligger almindeligvis heller ikke til autocamperadfærd at vende tilbage til en plads, men at følge med til de steder man har sat sig for at besøge.

Campingpladser vil ikke forstå.

I flere årtier har campingpladserne negligeret autocamperen som en blivende ferieform, og denne står nu for mere en 68 % af det samlede salg af campingenheder, udtaler en nordjysk campingpladsejer fornyligt? Så er det underligt at historikken på Google viser noget andet. Pludseligt er autocampere i takt med det eksplosivt stigende salg igen, sæsonmæssigt interessante for campingpladsejere der ikke har glemt monopolernes tid med Campingrådet, hvor campingrådet kom anstigende med højt betalte advokater, og holdt moralprædiken for at presse kommuner og private investorer, der kun ville gøre det som campingpladserne ikke har eller vil få muligheden for, alene på grund af deres beliggenhed, og deres pris.

Beskyldninger om ulovlig camping ?

Uden for campingpladsbegrebet falder arealer, hvor parkeringsarealer til overnatning for fx autocampere m.fl.ikke er omfattet af campingpladsbegrebet. I den forbindelse bemærkes det, at vejmyndigheden/vejbestyrelsen- dvs. kommunalbestyrelsen for så vidt angår kommunale veje og private fællesveje – med samtykke fra politiet kan fastsætte lokale bestemmelser om, hvor og i hvilket omfang der kan parkeres, fx med autocampere, jf. færdselslovens § 92, stk. 1.

Denne undtagelse kom som ændring i Vejledning til campingreglementet i 2010, og dermed er det slået fast, at overnatninger i autocampere uden for campingpladser foretages i henhold til færdselsloven og ikke campingreglementet. Ingen steder i dansk lovgivning findes der en defintion på camping og omfanget af det. Fordums dages beskyldninger om at det ikke var tilladt med borde og stole uden for autocampere der parkere, har ligeledes vist sig ikke at holde stik.

Raste vs Campere ?

Transport-, Bolig- og Transportministeren Ole Birk Olesen blev i 2017 bedt om at besvare følgende spørgsmål: “ Ministeren bedes oplyse, hvad forskellen er på at ”raste” og på at ”campere”?

Svar: Spørgsmålet blev for Vejdirektoratet, som har oplyst følgende: ”Der findes ingen entydige definitioner af begreberne ”raste” og ”campere” i lovgivningen. Forskellen mellem de to begreber må findes i en naturlig forståelse af den adfærd, som udvises ved de to aktiviteter, ligesom der må ses på formålet med opholdet. Forskellen er ikke skarp og vil oftest skulle bedømmes ud fra handlingens fremtrædelsesform.

Hvis formålet med opholdet er at hvile, dvs. holde en pause fra kørslen, således at man efterfølgende er i stand til at fortsætte kørslen, kan opholdet anses som ”raste”. Et hvil kan ikke afgrænses tidsmæssigt, men kan variere i tid. ”Raste” vil f.eks. være, hvis man sover, slapper af eller indtager mad med henblik på at kunne fortsætte kørslen forsvarligt. Begrebet at ”raste” kan således have et trafiksikkerhedsmæssigt formål. Selvom trafikanten stiller et mindre campingbord og to stole op i forbindelse med hvilet og indtager et måltid, kan forholdet falde ind under ”raste”.

Hvis man ”camperer”, kan formålet i højere grad være af rekreativ karakter, hvor man indtager et område for en periode med andet formål end blot at ”raste” og efterfølgende kunne fortsætte kørslen. Hvis man således gør større indrettelser på parkeringsarealet (slår lejr), må det anses for campering.” ft.dk

Magrethe Vestager om kommuners konkurrenceforvridning i 2014

Spørgsmål nr.121: ”Er det ministerens vurdering, at det er indenfor kommunalfuldmagtens regler, når en række kommuner stiller arealer gratis til rådighed f.eks. p-pladser og lignende så autocampere kan overnatte uden betaling - eller burde kommunerne udbyde de påtænkte arealer, så der kunne opnås en markedsleje og samtidig kræve, at lejeren af arealet skal opfylde de samme regler som campingpladser, der lejer jord af en kommune?”

Svar: Jeg kan generelt oplyse, at de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse – de såkaldte kommunalfuldmagtsregler – finder anvendelse i det omfang opgavevaretagelsen ikke er reguleret i den skrevne lovgivning.

Det er antaget i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og i den juridiske litteratur, at en kommune efter disse grundsætninger som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed. Det er endvidere antaget, at en kommune som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan yde tilskud til enkeltpersoner eller til enkelte virksomheder.

Det er imidlertid i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis anset for lovligt, at kommuner – under visse betingelser – etablerer og driver eller støtter vandrerhjem og campingpladser.

Dette gælder, selvom det ikke kan udelukkes, at der herved påføres hotelerhvervet konkurrence.

Baggrunden herfor er kommunernes almindelige interesse i at tilvejebringe og stille faciliteter til rådighed for borgernes fritidsaktiviteter. Hertil kommer, at det efter de nævnte grundsætninger tillige antages, at en kommune kan varetage opgaver, der har til formål at fremme turismen i kommunen.

Det betyder, at det er en betingelse, at kommunens formål med at drive eller støtte de omtalte faciliteter ikke er at opnå en fortjeneste, men at fremme borgernes fritidsaktiviteter og turismen.

I sådanne tilfælde ligger det således inden for kommunalfuldmagtens rammer, at en kommune stiller kommunal ejendom vederlagsfrit til rådighed til de beskrevne formål. Jeg kan endvidere oplyse, at tilsynet med kommunerne varetages af Statsforvaltningen. ft.dk

Campingrådet var konkurrenceforvridende konkluderede Konkurrencerådet.

Det var i strid med konkurrenceloven, da Campingrådet vedtog, at campingpladser skulle forlange, at deres gæster foreviste eller købte et CKE-campingpas til en fast pris. Det har Konkurrenceankenævnet stadfæstet.
Konkurrencerådet besluttede, at sende sagen videre til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet til strafferetlig vurdering.

DK-CAMP, som repræsenterer over halvdelen af campingpladserne i Danmark, ankede Konkurrencerådets afgørelse til Konkurrenceankenævnet. Det er denne ankesag, Konkurrenceankenævnet nu har afsagt kendelse i. Campingrådet er under konkurs.

Ny privat brancheorganisation genopstår som Fugl Føniks i asken efter Campingrådet.

At der er rejst en sag mod campingpladserne og DK-Camp forhindre dem ikke i at skabe et nyt 
Campingråd i forklædning. OCFF, der står for Outdoor-Camping-Ferie-Fritid blev etableret den 24 april 2018 i Vejle, hvor DK-Camp har deres hovedsæde, og hvor det første møde blev afholdt. Foreningen er denne gang lavet som en forening med begræset ansvar - F.M.B.A.

Organisationerne bag OCFF dækker over DK-Camp og Campingbranchen.dk, der er brancheforeninger for henholdsvis campingpladser under DK-Camp og fabrikanter/importører samt campingforhandlere, herunder autocamperforhandlere. En overgangsbestyrrelse skal fungerer indtil den første ordinære generalforsamling i maj 2019. I deres politiske program er der punkter som “regelsæt for autocampere” og "Stop unfair konkurrence fra kommuner/kommunale selskaber”.

De forsætter altså hvor Campingrådet slap ! Det er modtaget og noteret.


Flere små bider fra det konkursramte Campingråd popper op på forskellig vis.

Helt tilfældigt, så sidder Steen Slaikjær, Direktør, Hvidbjerg Strand Feriepark i bestyrelsen for Dansk Kyst og Natur Turisme - DKNT. Link: kystognaturturisme.dk

Den tidligere campingkonsulent Per Bak Malle har købt dele af konkursboet og stiftet sit eget firma, hvor han har taget patent på stjerner.... og kopieret alt fra Campingrådet. www.campingstjerner.dk  som han har henvendt sig med til alle danske campingpladser.... Som han jo har i sit eget system, for han ansættelse i CR. Det er også ham der netop har 'solgt 6 stjerner til Hvidbjerg Feriepark.  CVR: datacvr.virk.dk

En gruppe campingpladser, med Løkken Klit Camping i spidsen er gået sammen i et 
Nyt ApS... Nemlig campingpas.dk ApS = CVRdatacvr.virk.dk

Endelig, så har Campingrådets tidligere advokat Mogens Lund, som var den sidste direktør og også pt. er under efterforskning af SØIK, oprettet et nyt firma, med en ny funktion der lignede det han foretog sig under sin ansættelse i Campingrådet. 
Campingrådgivning.dk  CVR: datacvr.virk.dk

Er det da ikke et tilfælde ?

Den tidligere Direktør for Campingrådet, Poul Fejer, der nu arbejder for Feriehusudlejernes Brancheforeninger er nu igen under samme tag som efterfølgerene for Campingrådet - Outdoor-Camping-Ferie-Fritid på AmagerTorv 9, København K. Denne gang på en meget mere eksklusiv adresse på strøget i København, dog på hver deres etage. Meget tilfældigt ? Præcis som da Campingbranchen og Campingrådet delte adresse i Valby.

Breaking News: den 29. juni 2018: Læs Jens Brenstrups fra Outdoor-Camping-Ferie-Fritid indlæg på Saebyavis.dk

Historik

28. Juli 2002 - Campingfolket i intern strid

Campingbranchen er kommet i intern strid, efter at paraplyorganisationen Campingrådet har kritiseret autocamperne for piratcamping.  

Campingrådet hævder at gå glip af 25 mio. kr. i juli hvert år, svarende til 440.000 overnatninger, fordi turister i autocampere - biler som er udstyret med senge, køkken, toilet mv. - camperer uden for campingpladserne, eller camperer ulovligt på rastepladser eller i naturen.
 finans.dk

29.juli 2002 - Markise og klapbord er våben i camper-krigen

Autocamper-ejerne kan ikke jages, hvis de holder sig inde i vognen og ikke ruller markisen ud. Striden mellem campingplads-ejerne og ejerne af autocampere, der ikke vil betale for at bo på dyre campingpladser, har nået nye groteske højder.
Det er forbudt for en autocamper at holde uden for en campingplads med markisen på vognen rullet ud og en klapstol stillet uden for vognen. Så camperer ejeren nemlig, og det må man ikke i Danmark uden for godkendte campingpladser.
Uden klapstol og markise foran vognen parkerer man bare, og det må man godt. Aftensol i det fri må kun nydes til campingpladsernes takst. Stridens kerne skal ifølge ejerne af autocampere findes et helt andet sted. Formanden for de 1.000 danske ejere af autocampere, Connie Møller, Dansk Auto Camper Forening: bt.dk

17. Juni 2008 - Jagt på uvorne tyske campister

Jyske turistfolk vil have politiet til at gribe ind over for tyske campister, der ikke vil ofre penge på en campingplads og camperer, hvor de har lyst. Den slags campering er ulovlig. Naturen langs den jyske vestkyst vil snart være umulig at nyde for autocampere, hvis ikke der gribes ind nu. dr.dk

24. Juli 2010 - Politiet jager ulovlige campister på Rømø om natten

Lokalpolitiet er så vidt muligt på Rømø hver nat i disse uger. Patruljerne kigger efter autocampere på øens rastepladser, og det er ikke sjældent, de finder turister, som overnatter ulovligt på øen.
Det skete senest natten til torsdag, da to campister fik en bøde og besked på at finde et andet sted at sove. jv.dk

6. August 2010 - Campingråd: Stop gratis overnatning

Autocampere skal ikke have lov at overnatte på almindelige p-pladser, mener Campingrådet.Flere kommuner har i øjeblikket fokus på turister i autocampere, som overnatter på gratis parkeringspladser. Det er op til den enkelte kommune, om overnatningerne skal forbydes. Campisterne selv foreslår betaling. 

Konkurrenceforvridende
Poul Fejer Christiansen, direktør for Campingrådet, mener, det er konkurrenceforvridende over for campingpladserne, at autocamper-ejere gratis kan overnatte på kommunale p-pladser. 
jyllands-posten.dk

8. August 2010 - Autocampister dropper campingpladserneAutocampere holder alle andre steder end på campingpladserne ved Ringkøbing Fjord. Landsdelens campingpladser går hver dag glip af store beløb, fordi autocampere overnatter på parkeringspladser og andre steder tæt ved kysten omkring Ringkøbing Fjord.

Ved lystbådehavnen i Ringkøbing er der lavet et område med toiletfaciliteter. Her er det tilladt for autocampisterne at overnatte. Men problemet er, at rigtig mange autocampister overnatter på parkeringspladser, restepladser og andre steder tæt ved kysten. Problemet er især stort omkring Ringkøbing Fjord.
 tvmidtvest.dk


13. August 2010 - Stop hetz mod autocamper-folket, skrev Ejner Jacobsen, stifter af Camper Parkering

Åbent brev til Minister for turisme, Campingrådet, turistchefer, campingpladsejere, Skov- og Naturstyrelsen, kommuner, havne og andre, der er berørt af denne sag:

Jeg synes lige så godt, at vi autocamper-folk kan melde rent ud. Vi er ikke campister med telt eller campingvogn, der har brug for ophold på en campingplads - som i dag, mange steder er en stor forlystelsespark med hvad dertil hører. Vi er ikke campister, der søger en hytte på en campingplads. For mange år siden kørte folk med hestevogne, når de var på farten, og derfor blev der oprettet Kongeligt privilegerede kroer langs landevejene.

Hvis hetzen mod os fortsætter, er det næste (der allerede er ved at ske) - at alle, også udenlandske camper-turister blive skræmt væk af forbudsskilte og campingpladsejere - godt hjulpet af Campingrådet, Skov- og Naturstyrelsen, politi og andre myndigheder. nordjyske.dk


3. Juni 2011- Nyt udspil mod ulovlig camping


Thisted Kommune vil begrænse især autocampernes ulovlige overnatninger. Thisted Kommune lægger nu op til at begrænse omfanget af ulovlig camping rundt om i kommunen. Indsatsen rettes først og fremmest mod et stadig stigende antal autocampere, der parkeres og bruges til overnatninger på steder, der ikke er indrettet til det formål. nordjyske.dk

24. April 2012 - Autocamperejerne: - Vi er uønskede i ThyKommunens forsøg på at regulere overnatningen i autocampere på pladser, der ikke er indrettet til formålet, vækker vrede.

Kør uden om Thisted. Sådan er beskeden på forummet www.camper-parkering.dk, hvor Thisted er en af de kommuner, som autocampister opfordres til at køre udenom. Årsagen er, at blandt andre Thisted "er blevet overtalt af Camping Rådet til at forbyde autocampere at parkere i byerne. Autocampere skal nu tvinges ind på campingpladserne. nordjyske.dk

7. April 2014 - Ballade om kommunale pladser til Autocampere

Campingpladser er imod særlige kommunale parkeringspladser til autocampere. Udmeldingen kommer fra Campingrådet efter at TV 2/Fyn de seneste dage har fortalt, hvordan en rapport viser, at de fynske kystbyer kunne tjene flere penge på autocampister. I Faaborg vil de nu ind på det marked, men de lokale campingpladser er utilfredse med, at de får konkurrence af seks nye båse til autocampere. tv2fyn.dk

16. Juni 2018 - Campingpladsejer rasende over ulovlige parkeringer: - Det er snyd

Det er en torn i øjet på en række campingpladsejere i Hanstholm, at der nat efter nat holder autocampere ulovligt parkeret lige uden for deres pladser - og uden at betale en øre for det.

På nogle af parkeringspladserne overnatter helt op til 70 autocampere hver nat ulovligt, og campingpladsejerne mener, at Thisted Kommune burde gøre mere for at stoppe problemet.
tvmidtvest.dk

Hvad siger alt dette ?


Det betyder alt i alt, at autocamperturister ikke efterspørger ordinære campingpladser, men i stedet bynære pladser og naturskønne arealer, der i forhold til campingpladser, ikke har ret mange faciliteter. Mange danske byer har et generelt tidsmæssigt forbud mod parkering og autocamperturisterne efterspørger derfor arealer, hvor de lovligt kan holde og overnatte, også selv om der skal betales for opholdet.

At autocampere skal følge lovgivningen er en selvfølge, ellers er det ris til egen bagdel, og det giver for meget unødig støj på linien, som ikke giver point til autocamperturismen.

At nogen autocamperturister fra ind- og udland vælger at “stå frit”, en en kendt sag, men de udgør en meget lille del af den samlede autocamperturisme. Eneste kendte tal er igen fra Tyskland og her taler man om 2 procent. De finder som regel pladser, hvor det er tilladt at parkere og tager en enkelt overnatning.

At der nogen steder opstår problemer, ses nærmere som et udtryk for at der i den grad mangler den type pladser, som autocamperturister i stigende grad efterspørger, og de lader sig ikke presse ind på en campingplads, mod deres vilje. Det er heller ikke uden grund, at der kan findes eksempler 16 år tilbage og måske endnu længere.

Mads Schreiner, der er Markedschef i Tyskland for VisitDenmark, siger i et radiointerview på DR P4 Syd den 5. April 2018, at det er et kæmpe potentiale vi går glip af i de her autocamperturister.

Tyskland har den infrastruktur som autocamperturister efterspørger, og så er der selvfølgelig de store destinationer som Frankrig, Kroatien, Italien og Spanien. Ligeledes udtaler han “Det er vigtigt at autocampere elsker friheden og ikke vil tvinges ind på en helt normal campingplads, så det kræver at vi har nogle holdepladser ved attraktioner og Sceneri Spots, som man efterspørger meget. Vi har nogle fantastiske ruter og oplevelser, så en bedre infrastuktur i nærheden af attraktioner og Sceneri Spots og så vi mangler vi også få fortalt at det er der, og også en massiv større indsats i markedføring.”

 

Udgivet i Information

Årets autocamperplads 2017 i Sverige, med plads til 21 autocampere, ligger naturskønt 11 km uden for Örkelljunga. For autocamper turister der kommer fra Danmark er der fra Helsingborg 43 km og fra København via Øresundsbroen 144 km. Pladsen er et synligt bevis for nydeligt en autocamperplads kan integreres i naturen. Pladsen er beliggende direkte ned til søen og ved skoven. Pladsen er oplyst og hunde tilladt. Der kan bades i søen og der forefindes udpegede vandre- og cykelstier. Campingvogne velkommen. Prisen er 180 svenske kroner for 24 timer ( ca. 135 DKK) All Inklusive - Spildevand, toiletaffald, Frisk vand, strøm og toilet/bad. Ingen internet.

Så smukt kan det laves !

Adresse:

Persköps Ställplats
Persköp 155
286 91 Örkelljunga
Skåne
Sverige

GPS Koordinater
N 56.26242, E 13.15350 - N 56°15'45", E 13°09’13

Hjemmeside: http://wnk.se/stallplats/
Facebook: https://www.facebook.com/perskopsstallplats/

I Nordjylland undre byrådsmedlem Jens Hedegaard (A) sig over at man behandler turister forskelligt. Her hentyder han at der bygges faciliteter for krydstogtskibe for store million beløb og hvor passagerene dårligt nok forlader de store skibe, da de har det hele ombord, og det selv om de tilbydes sightseeing. Han kalder krydstogtturisterne for havets autocampere.

Til sammenligning benytter Jens Hedegaard (A) autocamperfolket der på samme måde kommer tilrejsende med lejligheden på ryggen, men bruger de faciliteter der er i området, fra det øjeblik de passerer grænsen til Danmark. Ligeledes skriver han at autocamper folket holder rent omkring sig og at Danmark for relativt få midler kunne fremme interessen for autocamperturister.

Jens Hedegaard (A) har ligeledes svært ved campingpladsernes argumenter for at tvinge autocampere ind på campingpladser og udtaler, at autocamperturister ikke er kommet til landet for at bo på en campingplads, men for at kunne bevæge sig frit rundt og se det de har lyst til, og henvise dem til pladser hvor de kan opholde sig.

Læs Jens Hedegaard indlæg HER og HER i Skagen Avis

Udgivet i Information

Den få år gamle autocamperplads i Tønder, campingpladsen samt vandrerhjemmet har over en periode været udbudt til salg for en mindstepris på 6,5 millioner kr. Samtidig skulle tilbudsgivere præsentere Tønder kommune for en udviklingsplan.

Tilbudsrunden sluttede den 11. Juni 2018, og der kom to tilbud, men ingen at tilbudene faldt i beslutningstagernes smag, så derfor er salget nu droppet.

I stedet for at sælge, satser Tønder kommune i stedet på at lave en masterplan for hele fritidsområdet der forventes udarbejdet i løbet af 2019. Den endelige godkendelse om at droppe salget og i stedet satse på en masteplan, skal endelig godkendes i Tønder kommunes kommunalbestyrrelse i næste uge, og der er ingen tvivl i kommunen om at forslaget vil opnå flertal i byrådet.

Tønder Sport- og Fritidscenter der til daglig driver autocamperpladsen, campingplads og vandrehjem er godt tilfreds med beslutningen. Ved et salg ville synergien mellem TSFC og vandrehjem være væk. Både autocamperpladsen og vandrehjemmet er netop nu inde i et stigende antal besøgende, ligesom TSFC har stigninger i træningsophold. Autocamperpladsen og vandrehjemmet forventes at give et pænt overskud i 2018.

Autocamperpladsen blev fra starten af 2018 en del af det tyske marketingskoncept Top Platz der booster kunder til 121 autocamperpladser i 7 forskellige lande, ved en målrettet strategi til målgruppen omkring autocamperturisme. Kilde: jv.dk

Tønder Sport- og Fritids Center

På vores himmelstrøg er vi ikke forvendte med at se japanere som campere, men nu har Nissan præsenteret hele to af slagsen, i samme segment som VW California.

Nissan pressenterede for nylig på Madrid Motor Show, to helt nye campere. NV300 og e-NV200, der gør det muligt for billister at holde ferie lige der hvor fantasien tager dem hen, selv en 0 emission model e-NV200.

NV300 kan forvandles til en camper med plads til fire personer, takket være hævetaget og med plads nok omkring siddegruppen. Nissan NV300 indeholder ligeledes et køkken og køleskab, samt vask med rindende vand og gasinstalationer til madlavning og varme.

Om natten kan Nissan Campere omdannes til et komfortabelt soveværelse, med afdækning for vinduerne og opvarmning. Der er to sovepladser, hvor bagsædet kan omdannes til en dobbeltseng på 1,8x1,18 meter og to pladser i hævetaget med en 3 cm tyk madras på 2,05x1,02 meter. Popup taget har store vinduer der bidrager til et lyst indre. Teltet er er lavet i Isoflex materiale med 7 lag, der sikre at der er behageligt varmt med ude temperature på 5-7 grader.

Vi du benytte campingbussen til vinterbrug er der mulighed for en dieseldrevet Wabesto Airtop 2000 som hjælpevarmer.

Ud over det tofarvede ydre, har camperne også markise og en cykelholder bagpå. Nissan Campervans kommer som udgangspunkt med forbrændingsmotor, men også en elektrisk camper baseret på e-NV200.

Derved er Nissan den første bilproducent med en elektrisk camperbus. Nissan´s elektriske version er baseret på Nissans varevogne og har en rækkevidde på 275 km, ifølge producenten.

Der er bodelsbatteri og tilslutning for 230 volt landstrøm.

Campingbussen fra Nissan er lavet i samarbejde med Campingbusspecialisten Bram Tecnologies i Barcelona. Selve indretningen er kendt stof i denne type campere.

Indtil videre er de nye campingbusser fra Nissan frigivet til salg i Spanien. e-NV200 starter på en pris på 34.104 Euro og NV300 på 28.857 Euro.

Nissan Global Newsroom

 

Udgivet i Autocamper nyheder

Agurketiden der er er lig med sløvhed i nyhedsstrømmen i sommermånederne, har igen i år fået campingpladserne ud af busken med angreb på autocampere og deres overnatninger. Tre artikler på bare en dag om det samme emne, men med tre forskellige aktører. Jo jo det er skam sommer i Danmark.

Det er lidt trist når TVMidtVest bringer et indslag om at autocampere i det Nordjyske ikke overholder lovgivningen og skiltning, men at starte en jagt på autocamperturisterne, der i stort antal kommer fra andre EU lande, får de nordjyske campingpladser ikke flere kunder af. Naturligvis skal autocampere som alle andre overholde lovgivningen, men de der er sat til at se efter at loven bliver overholdt, har måske ikke haft tid ?

Hetz skader autocamperturismen

Hvad dansk turisme ikke har brug for, er at Danmark som i 0’erne jagter autocampere. Der er brug for at få reguleret autocamper overnatninger, med de tilbud som de efterspørger, og til de tilbud høre ikke at blive lukket inde på en campingplads, som også et par af de deltagende autocamperturister udtaler, og autocamperovernatninger uden for campingpladser er en undtagelse i campingreglementet der følger fædselsloven. Det er rigtig mange kommuner ikke gearet til. De har til gengæld ligget under for røverhistorier fra det nu konkursramte Campingråd og campingpladsejere. Campingpladser med den rigtige beliggenhed har haft mange år til at tilpasse sig Europas hurtigst voksende turistsegment, men har i stedet valgt at forsøge sig med at tvinge autocampere ind på deres campingpladser. Som i de tidligere år, lykkedes det heller ikke i 2018.

Tryk avler modtryk

Tvang har aldrig ført noget godt med sig, og lukning af muligheder for at autocamperne overnatter på lovlig vis, medføre ikke nødvendigvis at autocamperturister køre ind på de lokale campingpladser, men istedet forlader de området. Ingen bryder sig om at handle et sted under tvang, det burde være logik. De der vil besøge campingpladser og har det fint med det, kommer helt af sig selv, men der skal nye pladstyper til, der passer på forskellighederne på det mobile turist segment.

Campingpladsejere glæder sig for tidligt

Bent Thodsen fra Hanstholm Camping lyder helt glad ved tanken om, at Thisted kommune nu vil begynde at håndhæve ulovlighederne, men den glæde forstummer helt sikkert, når han finder ud af at den jagt ikke øger hans omsætning på Hanstholm Camping. At der holder så mange autocampere i de omtalte områder til stor irritation for flere campingpladsejere i Nordjylland, er et udtryk for at der mangler de typer pladser, som autocamperturister efterspørger, og som er blevet gentaget igen og igen, gennem snart mange år.

Det haster for de nordjyske kommuner

I Thisted Kommune burde de hellere få stablet nogle tålelige løsninger på benene i en fart, som ikke nødvendigvis behøver være dem der skal benyttes fremover. Bødeblokken får turisterne til at forsvinde, og alle husker steder med dårlige oplevelser. Som skrevet i en tidligere artikel her på autocamper-info.dk, har Partnerskab for Vestkystturisme sat focus på autocamperturisme uden for campingpladser i deres udviklingsplan, præcis som Partnerskabet meddelte autocamper-info.dk for få dage siden. Ligeledes har den tyske Markedschef hos VisitDenmark i Tyskland - Mads Schreiner også tilsluttet sig flere tilpassede overnatningspladser for autocampere.

Thisted Kommune burde lytte til de turister, der holder på de omtalte steder, så vil de finde ud af hvorfor de gør som de gør. Campingpladserne lyder som en slidt grammofonplade, og deres udtalelser er forudsigelige, uden nyt indhold. Skal man sige det lige ud, så er der nok en grund til at overnatningerne falder på danske campingpladser. Mærkeligt nok har de lande der omgiver os vækst og f.eks har Sverige sat sig det mål, at de være Europas førende autocamper destination. Kan man ikke få sin virksomhed til køre rundt, må man som i andre dele af dansk erhverv - lukke og benytte arealet til andre formål. Autocamperturisme er kommet for at blive og stiger meget hurtigt.

Konflikter er ikke et nyt fænomen.

Konflikter mellem campingpladser og autocampere er ikke just et nyt fænomen, men er poppet op stort set hver sommer i de sidste mange år. På trods af det, har nogle campingpladsejere stadig ikke forstået budskabet, og det har de nok heller ikke næste år. Havde campingpladser været interessante for autocamperturister, så havde de nok allerede være der. Der er intet nyt i dette, hvilket også kan læses i rapporten fra daværende Videncenter for Kystturisme, der i 2014 havde tal fra Campingrådet, der fortalte, at kun 5% af det totale antal overnatninger, er autocamperovernatninger. Der er heller ikke tale om at tage kunder fra campingpladser, for de har aldrig haft dem og det er der en god grund til, bare se mod syd hvor både Danmarks mest succesfulde autocamperplads ligger på Rømø og mod vores nabolande, der har autocamperpladser og parkeringer i tusindvis.

Udtalelse fra Gerda Johansen fra Thorsminde Camping om at campingpladserne går glip af tusindvis af kroner er nok de rette ord, og det gør de fortsat, med mindre campingpladserne tilpasser arealer på deres campingpladser, der på alle måder er i tråd med det autocamperturister efterspørger.

Turistforening ser positivt på pladser for autocamperturister

Positivt at den lokale turistforeningsformand, Henning Holm, der er enig i at de bliver nødt til at se på muligheder, der kan tilfredsstille autocamperturisterne. Han erkender at Thisted Kommune ikke er gearet til store mænger overnattende autocampere, og mener at det er på tide med flere alternative overnatningspladser til det stigende antal autocampere. Turistformand Henning Holm mener at det er på tide at tænke i nye baner, men de baner er nu ikke nye, men har bare aldrig vundet gehør. Det vil en hel del af os, der har kæmpet for udbredelse af overnatningsmuligheder for autocampere i årevis, kunne skrive under på.

Se muligheder i stedet for begrænsninger, og sørg for at autocamperturisterne ved at pladserne er der. Der er også forskel på at bo på et vandrehjem og et femstjernet hotel. Der er forskel på at handle i Netto og Bilka osv. Autocamperadfærd og camping er og bliver ikke to sider af samme sag. 

Overhold lovgivningen derude ! 

Links fra TV Midt og Vest

Campingpladser er rasende over ulovlige parkeringer

Autocampere udsat for hetzutocampere udsat for hetz, mener forening.

Turistforening vil give autocamperturister flere muligheder

Campister og autocampercampister uenige på Facebook

 

 

Udgivet i Information
Lørdag, 16 Juni 2018 00:00

Italienske Etrusco på vej til Danmark

Danmark kan se frem til et nyt autocampermærke. Etruscos fødested ligger i San Casciano, nær Firenze i Italien. Produktionsanlæget er en af de mest moderne fabrikker i Europa, der producerer autocampere for og ejes af Hymer Group, der også producere de luksuriøse Laika autocampere.

De italienske producerede autocampere vil være til en pris, der giver meget for pengene. Etrusco vil som Hymer gruppens mærker fra Capron fabrikken - Sunlight og Carado, som Etrusco er baseret på, fås som både del- og helintegrede autocampere.

Oprindeligt var Etrusco beregnet til det sydeuropæiske marked, hvor mærket for fire år siden i forbindelse med Laikas nye fabrik, så dagens lys. Nu bevæger det sig mod nord, hvor med sikkerhed også svenskerne får lejlighed til at stifte bekendskab med autocamperne fra Toscana og Tyskland allerede har fået muligheden for det.

Hvem der skal forhandle Etrusco i Danmark, er endnu officielt uklart. Ifølge Etruscos dansksprogede hjemmeside, vil forhandlere snart blive annonceret.

Alle modellerne fra Itrusco vil kunne ses på Caravan Salon 2018 i Düsseldorf i perioden den 25. august til den 2. sebtember.

Se mere på www.etrusco.com

Udgivet i Autocamper nyheder

For få dage siden kunne autocamper.info.dk berette om en fælles udviklingsplan for Vestkysten, der sætter retningen for en langsigtet, bæredygtig udvikling af turismen på Vestkysten. Målet med planen er at turismen på den danske vestkyst skal stige fra 17,5 millioner og op til 23 millioner overnatninger i 2025.

Af materialet Dansk Kyst og Natur Turisme fremgår autocamperturisme, til stor overraskelse ikke tydeligt eller som en selvstændig del af planerne. Det til trods for at autocamperturisme er Europas hurtigst voksende turistsegment. Vi satte vi os for at undersøge - om det virkelig kunne have sin rigtighed, at man fuldstændig overså en turistform, der alene i Tyskland udgør 13,5 millioner overnatninger uden for campingpladser, set i forhold til 49,7 millioner overnatninger totalt på campingpladser, dog med undtagelse af fastliggere. Alene autocamperturisme uden for campingpladser i Tyskland udgør en omsætning på 1,35 millioner Euro eller ca. 10 milliarder DKK. Dertil kommer 14,5 millioner dagsturister i autocampere ifølge Caravan Industrie Verband Deutschland e.V..

Vi sendte derfor en mail til Partnerskab for Kystturisme, hvor Sekretariatschef Claudia Rota Andersen, meget hurtigt vendte tilbage med en glædelig meddelse, nemlig at de er bevidst om autocamperturisme og har tænkt sig at tage fat i denne del af turismen på Vestkysten. Bestyrelsen for Partnerskabet har nu besluttet at de i nær fremtid vil tage fat på at tilpasse autocamper potentialet i samarbejde med de 11 vestjyske kommuner.

Det viser sig, at der i den 88 sider lange udviklingsplan, på side 67, som det eneste materiale omkring turismen på Vestkysten, er nævnt etablering af attraktive, bynære pladser til autocampere på lystbådehavenes arealer, og Partnerskab for Kystturisme tilføjer overfor autocamper-info.dk ligeledes, at man ikke nødvendigvis vil afgrænse sig til lystbådehavne, men samarbejde med vestkystens kommuner om muligheder for tilpassede modeller for autocampere. Partnerskabet er ligeledes enig i at autocamperturister ikke skal presses ind på steder, de ikke ønsker at være. Partnerskab for Vestkystturisme beklager ligeledes, at rejseformen ikke indgår i det analytiske afsæt.

Partnerskab for Vestkystturisme består af Dansk Kyst og Natur Turisme, Region Midtjylland, de 11 kystkommuner, Region Syddanmark og Region Nordjylland, Den Europæiske Union og Erhvervsministeriet. Ligeledes findes der et Partnerskab for Østersøturisme. Samlet set er Setup’et bag TourismX på nær kommunerne de samme, der fornylig blev afholdt omkring turisme idéer rundt omkring i Danmark.

For at gøre historien kort - Partnerskab for Vestkystturisme vil arbejde for etablering af attraktive, bynære pladser til autocampere på og uden for lystbådehavnenes arealer.

Partnerskab for Kystturisme

Torsdag, 14 Juni 2018 00:00

Carthago Chic C-Line 2019

Hos Carthago er meget ændret i de eksisterende modeller for modelåret 2019. Kernen er modellen Chic C-Line der fås som både halvintegreret og helintegreret autocamper. Både interiør og det udvendige er ændret i alle indretninger.

Carthago Chic C-Line

Ved første øjekast er fronten ikke ændret mærkbart. Først når man går rundt om autocamperen, falder den nye GfK-bagende i øjnene. De nye baglygter i en antydet C-form fuldender udseendet. Nyt er også side designet med et fremhævet C, der indkapsler mærket.

Med den nye dobbeltvirkende GfK-bagende er længden på af Chick C-Line forkortet med 13 cm, uden at det ændre på de indvendige mål i grundplanen, der forliver helt den samme
.
Når man kommer ind i de nye Carthago modeller, oplever man et revideret indre med blandt andet et nydesignet instrumentbord der giver en mere integreret oplevelse. Møbler i revidet look. På forespørgsel, er der bredere passage til førerhuset, hvor sidesædet er forkortet og bordet kan forskydes endnu mere. Stort badeværelse med separat toilet er efterhånden en selvfølge, i mange indretninger, og med håndklæde radiator, gulv til loft garderobeskab og varmvands gulvvarme er vi i luksusklassen.

Alle nye Chic C-Line kommer på et nydesignet AL-KO lavramme chassis. Det biver et par tommer mere plads i højden på dobbeltbunden. På enkelte modeller er der udvendig rum i dobbelbunden, mellem beboelsesdør og bagakse
.
Som helintegreret fås Chic C-Line i 11 indretninger, længder fra 6,85 m til 8,67 meter, samt 4 superior varianter.
Den delintegrerede Chic C-Line har 3 forskelige indretninger, og fås i længder på mellem 7,34 og 7,48 meter.

Se alle de nye Carthago modeller 2019 på Caravan Salon i Düsseldorf fra den 25. august til den 2. september

Carthago

Udgivet i Autocamper nyheder
Mandag, 11 Juni 2018 00:00

Slut med brændstofsnyd !

I de fleste EU lande anvendes der en eller anden form for beskatning af CO2 udledning i forbindelse med ejerskab af biler. I Danmark benyttes brændstofforbrug til beregning af det vi i Danmark kalder ”Grøn Ejerafgift” Beskatningssystemerne i EU er baseret på værdier fra Laboratorietest. Betingelserne er defineret i EU lovgivningen og anvendes til måling af både labiratorietest af brændstofforbrug og CO2. Den nuværende laboratorietest, der kaldes New European Driving Cycle (NEDC) blev lavet i 1980'erne. Der har vist sig en stigende forskel mellem forbruget målt ved NEDC proceduren og det faktiske forbrug ved kørsel i den virkelige verden. På grund af teknologi udvikling og køreforhold er disse forældet og der er derfor lavet en ny tidsvarende test, med nye parametre, kaldet – Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Proceduren er en harmoniseret prøvningsmetode for bilers brændstofforbrug og CO2-emissioner. Derudover fastsætter WLTP energiforbrugsværdier for alternative brændstoffer samt kørselsrækkevidde for elektriske biler.

Den Europæiske Union har på denne baggrund, i samarbejde med medlemmer af UNECE (The United Nations Economic Commission for Europe), herunder Japan, Kina, Rusland og Indien udviklet en den nye testprocedure kaldet WLTP. Ligeledes har EU's bilindustri bidraget aktivt med udviklingen til WLTP og de bifalder den nye testmetode.

Hvad betyder det for forbrugerne

Den nye målemetode kan komme til at betyde meget for, hvad du skal betale for din nye bil/autocamper. Det kan omhandle visse autocampere, hvor der i beregning af registreringsafgift kun beregnes som afgift af bildelen, der her også i regnestykket  indeholdt afgift af brændstofforbrug over et forudbestemt antal km/l der afhænger af om det drejer sig om diesel eller benzin over et vist niveau..

Ved gennemgang af de nye beregningprocedure, ses at den nye målemetode er mere krævende end tidligere, hvilket uundgåeligt vil hæve brændstofforbruget for alle nye biler, og dermed også den grønne ejerafgift. Hertil kommer at WLTP målingerne bliver individualiseret i forhold til variant og udstyrsniveau.

ifølge oplysninger, kan op til 100 forskellige parametre have indflydels, og alle er rettet på vægtforøgelse, med udgangspunkt i et reelt brændstof merforbrug. Det gælder alt fra dækstørrelse, indtræk. gearkasse, motorstørrelse, klimaanlæg. markiser, paraboler ect.

Tidslinje for overgangen til WLTP for personbiler:

Den 1. september 2017 blev WLTP introduceret som et krav i forbindelse med typegodkendelse af nye personbils typer.

Fra den 1. september 2018, skal alle biler være typegodkendt med et brændstofforbrug målt efter WLTP testprocedure. Personbiler typegodkendt med et WLTP brændstoforbrug, er fortsat ligeledes forsynet med et omregnet NEDC brændstofforbrug, som skal anvendes til forbruger oplysning i bla. Reklamemateriale.

Fra 1. januar 2019, skal alle nye biler benytte WLTP brændstofforbrug til forbrugeroplysning, dog undtaget restkøretøjer

I 2020 vil Europa Kommissionen konvertere de NEDC baserede klimamål til WLTP baserede CO2 klimamål.

Væsentligste forskelle mellem NEDC og WLTP testen

 Parametre WLTP NEDC
 Temperatur  14C (Korrigeret)  20-30C
 Varighed  30 min  20 min
 Stilstand  13 %  25 %
 Distance  23,25 km  11 km
 Hastighed (Gennemsnit)  46,5 km/t  34 km/t
 Hastighed (Maksimal)  131 km/t  120 km/t
 Individualiseret måling ud fra
 ekstraudstyr og variant
 Ja  Nej

Fremadrettet er er det slut med at sende optimerede prototyper til test. Efter nye regler skal målinger tages tilfældigt på samlebåndet. Det kan demed være slut med at se autocampere hos forhandlere med et brændstofforbrug på mellem 14,5 og 16 km/,l foreløbig.

Der vil i en periode være ens køretøjer til salg, men med forskellige ejerafgift, der især vil være gældene for autocampere, da de fleste afgiftberigtiges af minimun 2.000 kg og 45 procent afgift af hele køretøjet.

EU Kommisionen skønner, at WLTP målinger i gennemsnit giver ca. 21 procent højere brændstofforbrug, end hvor typegodkendelsen er baseret på NEDC metoden: kilde: Udkast til lovforslag fra Skatteministeriet

Den politiske beslutning om, hvordan den nye testmetode indføres i Danmark, er udskudt til september. kilde: Bilbranchen

Læs mere:

Færdselsstryrelsen
WLTP facts
Fra NEDC til WLTP

 

Udgivet i Information
Side 1 ud af 2