Drikkevandforsyning til autocampere er også omfattet af lovgivningen Fremhævet

Hvorfor betale 500 gange så meget for købevand på flaske, når en renholdt vandtank i din autocamper ikke er sundhedsskadelig, når bare du er OBS på, hvor du bunker vand fra. Tappesteder der er mærket “drikkevand” er omfattet af drikkevandsbekendtgørelsen og skal dermed opfylde grundliggende krav af hensyn til den almene sundhed. Samtidig skal installationen og benyttede materialer være godkendt efter retningslinier i DS449 og bla. være monteret med kontraventil. Det er altså ikke ligegyldig hvad vandet der kommer ud af en vandhane skal bruges til i det offentlige rum. I forbindelse med vandforsyning til bla. autocampere på farten drejer det sig om “ anden kommerciel eller offentlig aktivitet”

I henhold til bygningsreglementets (BR10) skal byggevarer, der indgår i eller tilsluttes drikkevandsinstallationer i bygninger, generelt have en VA-godkendelse for at sikre, at de overholder de sundhedsmæssige krav til drikkevandets kvalitet, jf. kapitel 8.4.1 i BR10. Den overordnede målsætning er, at drikkevandets kvalitet skal være bedst mulig. Det betyder, at drikkevandet som minimum skal opfylde de kvalitetskrav, som er fastsat i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, bilag 1a til 1d (drikkevandsbekendtgørelsen). Kvalitetskravene har til formål at beskytte menneskers sundhed. Kvalitetskravene gælder kun for det kolde vand til husholdningsbrug. Derudover kommer der løbende ny viden om stoffer, det også kan være relevant at forholde sig til i relation til drikkevandets kvalitet.

Drikkevandsbekendtgørelsen siger

Drikkevandsbekendtgørelsen fastsætter kvalitetskravene til det vand som vandforsyningsanlæg leverer til bl.a. ”anden kommerciel eller offentlig aktivitet” jf. drikkevandsbekendtgørelsens § 1 stk. 1, nr. 1, c.

Ved ”anden kommerciel eller offentlig aktivitet” forstås bl.a. institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller, forlystelsesetablissementer, jf. § 1, stk. 4, i drikkevandsbekendtgørelsen.

Herudover vurderer Miljøstyrelsen, at følgende aktiviteter som udgangspunkt er omfattet af begrebet ”anden kommerciel eller offentlig aktivitet”: skoler, fritidsanlæg, sportsanlæg, kaserner, campingpladser, indkøbscentre, udlejningsejendomme, Bed & Breakfast, dagplejer og plejefamilier. Det vil dog altid være kommunen, der som led i sin sagsbehandling må vurdere, om en given aktivitet er kommerciel eller offentlig, idet det i sidste ende er domstolene, der kan fastlægge den konkrete rækkevide af lovgivningen.

I sin vurdering kan kommunen bl.a. se på, om en given aktivitet involverer offentligheden, eller om aktiviteten tilbydes med det formål at tjene penge.

Det er desuden op til kommunen at vurdere, hvilke andre aktiviteter end de ovenstående, der eventuelt er omfattet af begrebet ”anden kommerciel eller offentlig aktivitet”.

Materialer

Alle materialer, som indgår i drikkevands levering, skal være af materialer, der er godkendt til drikkevand. Jævnfør retningslinier i DS 449

Vandinstallationer skal sikres mod tilbagestrømning efter gældende regler, jf. DS/ EN 1717 2.udgave samt Rørcenteranvisningen af 15 oktober 2009 fra Teknologisk Institut. Det er VVS-installatørens ansvar, at installationerne overholder kravene. Du skal være opmærksom på, at der er vedligeholdelsespligt på alle typer tilbageløbssikringer.

Kontraventiler/tilbagestrømningssikringsventiler er opdelt i kategorier fra 1 til 5. Derfor er det vigtigt, at du undersøger, hvilken kategori tilbagestrømningssikring, du skal benytte i de forskellige installationsopbygninger. Vandforsyningen kan kasserer installationen, hvis de vurderer, at den er til fare for vandforsyningens ledningsnet og ikke overholder gældende normer.

Sikring af drikkevandskvalitet

Installationer til drikkevand udføres således, at det vand, der kan tappes, opfylder kravene til drikkevand.

Vandslange der er udført i PVC, og er godkendt iht. EU Food Regulation kan bruges til drikkevand. Haveslange i materialer uden ftalater (Ftalaterne er et af flere syntetiske stoffer, der er under alvorlig mistanke for at have østrogen-lignende virkninger på dyr og mennesker.).

I almindelige PVC-havevandslanger kan for eksempel phthalater og andre indholdsstoffer i plasten vandre fra vandslangen og over i det vand, som man så drikker eller bruger i madlavningen. Der er ikke en akut sundhedsrisiko ved at bruge haveslangen. Men myndighederne opfordrer til at bruge en godkendt slange, der vil være mærket at den er godkendt til drikkevand, .

Tænk også på en lang vandslange i f.eks en vægslangeboks, der er udbredt ved standere eller tappehaner til drikkevand. Her er der både benyttet slange der ikke er beregnet til drikkevand og dels er opvarmet fra tidspunktet fra sidste brug. Dette er grobund for bakterier der trives i lunkent vand. Der kan købes vanslange der er godkendt iht. EU Food Regulation og derfor kan bruges til drikkevand. Samtidig er vandslangen behandlet med algehæmmende belægning på indersiden og velegnet til oprulning. Det samme gælder det udstyre du selv medbringer i form af forsyningsslange eller vandkande.

UV-belysning

Inden vandet forlader vandværket, belyses det med UV-lys, der dræber eventuelle skadelige mikroorganismer. Det kan ødelægges i den anden ende med en vandslanger der efter endt brug ligger på jorden, været opvarmet af solen eller har været benyttet til noget den ikke skulle benyttes til.

Hvorfor skal du lade vandet løbe?

Vand skal betragtes som et levnedsmiddel på linje med fx mælk, hvis kvalitet og holdbarhed er afhængig af, hvordan du behandler det. Du bør lade det kolde vand fra din vandhane løbe mindst 2-3 deciliter, før du bruger det til te, kaffe eller som drikkevand

Der er bakterier i alle levnedsmidler – også i vand. Disse bakterier får optimale forhold at udvikle sig i, hvis vandet er for varmt og samtidig står stille i vandrørene.

Bakterier trives i varmt, stillestående vand

Når vandet bliver leveret fra vandværket til forbrugerne, har det en temperatur på 7-16 grader. Om vinteren leveres vandet typisk med en temperatur på 7-10 grader og om sommeren på 14-16 grader.

Problemer med vandkvaliteten starter som regel først, når vandet kommer ind i forbrugernes ledningssystem, fordi vandet her både kan komme til at ligge mere stille i vandrørene og få en højere temperatur – enten på grund af dårlig isolering, eller fordi koldtvandsrørene ligger for tæt på varmtvandsrørene. I begge tilfælde bliver vandet opvarmet af omgivelserne.

Flaskevand

Selvom flaskevand kan være op til 500 gange dyrere, rummer det flere bakterier end vand direkte fra hanen, hvilket formentlig skyldes, at vandet i flaskerne står og bliver hengemt. Dog indeholder flaskevand ikke bakterier i et omfang, der kan gøre os syge.

Hygiejne ved forsyningsstandere

Ved et forsynings- og bortskaffelsesområde for autocampere er hygiejnen ikke altid i top. Der kan hvis ikke tappehaner til henholdsvis skyldning af toiletkassetter og til drikkevandsforsyning, og disse ikker er skarpt adskilt være brugt til noget de ikke skulle være brugt til og det ses ikke på dem. De fleste autocampere har nogle meter slange med i deres autocamper. Benyt dette udstyr istedet for slangen der skødesløst er placeret på stedet. Den kan indeholde jordbakterier, fordi den har ligget mere på jorden end den har været placeret i sin holder. Den kan være brugt til at skylle en toiletkassette og dermed været i kontakt med E coli bakterier og enterokokker der kan føre til infektioner hos især svækkede personer.

Se på dit vand som levnedsmiddel

Når drikkevand er aftappet med henvisning til en vandtank der er ren og og opbevaret i en vandtank er det faktisk holdbart i lang tid. Smagen kan ændre sig med tiden. En vandtank i autocampere er dog ikke at betragte som et lukket system, da der er en åbning udefra ! Det er igennem denne åbning vandet til dit daglige forbrug kan tilføres svampesporer, alger og bakterier. Disse microorganismer er grundliggende ikke farlige for mennesker, men de kan give problemer for syge, svækkede, ældre og børn for hvem vandhygiejne er endnu vigtigere.

Links:

Teknologis Institut PDF
Håndbog for VVS intallatøre PDF
Retsinformation 
EU direktiv om drikkevand
Miljøministeriet
Drikkevandsbekendtgørelse af 23. august 2018